INDEX

raj
 
     Filosofický experiment/návod-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D. v Hustopečích, Česká republika nová politická:

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) - strategické dokumenty


  FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi,
proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

 Bez mrtvol (jinde v mých spisech příp. též jako bez masa) zvířat nepřežijeme!
Chceme pouze milosrdné bio maso! (viz ZDE )
Porážkové průmyslové velkochovy jsou koncentrační tábory zvířat!
Porážková daň spolufinancuje změnu těchto velkochovů na ekologické chovy.
Porážková daň přispěje lidem v krajní nouzi.

OBÁLKA
ve formátu pdf

A/ ve formátu html: 1) FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA i ve formátu pdf 

B/ ve formátu html: 2) STŘEDOŠKOLSKÁ FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA (příprava) i ve formátu pdf

   
C/ SPISY FILOSOFIE ROVNOVÁHY I/-VI/ ve formátu pdf i částečně ve formátu html:

OBÁLKA

Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4

3)-I/ ÚVOD - INTRODUCTION ve formátu pdf

4)-II/ PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ a OBÁLKA

5)-III/ SYMBIOTICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘÍRODOVĚDECKÉ EXPERIMENTY PROKAZUJÍCÍ FILOSOFII ROVNOVÁHY a OBÁLKA

6)-IV/ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA

7)-V/ VĚDA O LÁSCE (CHARITOLOGIE) a OBÁLKA

Ježíšova biblická evangelia jako náboženství lásky (charity), Filosofie rovnováhy jako věda o lásce (charitě) a právo jako aplikovaná věda vědy o lásce (charitě)

Filosofie rovnováhy je věda o lásce (charitě), proto vychází minimálně z 51 procent z Ježíšových biblických evangelií, která by měla být náboženstvím lásky (charity) a ze kterých by mělo vycházet především křesťanství, ale maximálně z 49% i z jiných oblastí lidského poznání, které obsahují také vědecké poznatky o lásce (charitě). Demokratické právo by mělo poté být především aplikovanou vědou vědy o lásce (charitě), proto je věda o lásce (charitě) důležitější při aplikaci práva než mechanický výklad právních ustanovení. Jinak řečeno vždy je třeba každý právní problém řešit nejdříve z hlediska vědeckých poznatků o lásce (charitě) a až teprve poté z hlediska konkrétního právního ustanovení.

8)-VI/ MŮJ (PRÁVNÍ) PŘÍPAD    

D/ Film: 9) "FILOSOFIE ROVNOVÁHY A PORÁŽKOVÁ DAŇ. JE EVOLUCE PŘÍRODY MILOSRDNÁ?" (se stanovisky odborníků)    
        
E/
 ve formátu pdf: 10) ZÁVĚR FILOSOFIE ROVNOVÁHY
       
Zdroje: 
www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz http://forum.filosofie.cz/forum/ , http://youtu.be/YhOv47fQlRU , http://youtu.be/ibV-Fwh4sUc , www.e-polis.cz
   
!!! Poznámka: vzhledem k útoku proti mým paralelním webům: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz je můj paralelní web v současnosti na: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz  

Copyleft 2019

   
Podepište prosím Petici potřebnou pro vznik politické Strany za práva všech živých tvorů, aby všichni živí tvorové měli v naší společnosti spravedlivá práva uznaná zákony státu. Toto je možno učinit na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html . (*Podpis pod Peticí neznamená vznik členství ve straně.)
 
 
Konečným cílem činnosti politické Strany za práva všech živých tvorů je nastolení míru mezi všemi živými tvory, mimo jiné mezi masožravci a býložravci, býložravci a rostlinami, tzn. dosažení ideálu ráje ve světě vlastními silami lidí, resp. všech živých tvorů již za jejich života. Tento cíl představuje úkol splnitelný pouze s pokrokem exaktní vědy, resp. s pokračováním evoluce přírody v nekonečném čase a mimo jiné bude nakonec vyžadovat zákaz jakéhokoliv úmyslného zabíjení všech živočichů, zejména zvířat a všech rostlin a hub jakoukoliv osobou za účelem spotřeby a spotřebu pouze mrtvol živých tvorů, zejména zvířat zemřelých při platnosti tohoto zákazu, zásadně pouze na stáří. 

Nelze sám chtít od druhých milosrdné zacházení v dětství, středním věku a stáří a sám zabíjet pro své pohodlí či chuť zbytečně jiné živé tvory, což má za následek vznik sporu či rozporu ve svědomí v mozku jedince, zejména člověka a dle Filosofie rovnováhy je prvotní příčinou všech válek, vražd, nemocí, nemorálního jednání aj. krutosti či nemilosrdnosti ve společnosti živých tvorů. 

   

Důvod  Filosofie rovnováhy a zákona o porážkové dani

Podle většinového názoru je člověk vrcholným predátorem v přírodě, a proto má právo zabíjet jiné živé tvory, zejména mám na mysli zvířata, hmyz a rostliny či houby, a, i když se to člověku třeba ani nelíbí ani to veřejně nepřizná, člověk musí respektovat skutečnost, že v přírodě vládnou silní, často nemilosrdní predátoři, a člověk jako vrcholný predátor se musí podle toho také ve svém životě zařídit. Člověku údajně nemusí jít o dobro všeho tvorstva, ale jen o dobro vlastní smečky i na úkor velké smrti a bolesti jiných smeček živých tvorů, člověk údajně může schvalovat a působit o mnoho více než co možná nejméně smrti a bolesti. Člověk má tudíž údajně právo být rovněž nemilosrdný. Toto má částečně dokazovat historická tradice lidstva a pozorování přírody, zejména Darwinova evoluční teorie, i když dokonalý exaktní vědecký důkaz tohoto zatím exaktní vědou předložen nebyl. 

Naopak dle Filosofie rovnováhy platí v přírodě zákon výlučné harmonie, tj. symbiózy, tj. z dlouhodobého hlediska nesilnější zákon lásky (definovaný samozřejmým způsobem mou Filosofií rovnováhy, že "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti. Vše ostatní jsou více názory(spekulace).). Toto se opírá o mou vědeckou hypotézu, že podle „Filosofie rovnováhy“ jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme,  nebo zda je zabíjíme. Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle „Filosofie rovnováhy“ základní myšlenkové - duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat  si přítele a nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v náboženském slova smyslu. K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají nepřátelsky,  resp. jej požírají,  což se v našem makrosvětě zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt apod. K přátelskému živému mikroorganismu se potom podle „Filosofie rovnováhy“ tyto živé mikroorganismy chovají rovněž přátelsky, resp. jej nepožírají.  A požírají ty živé mikroorganismy, které by jej chtěli sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý život můj a mých potomků,   nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat. Ve své Filosofii rovnováhy se pokouším nalézat rovněž exaktní přírodovědecké důkazy svědčící pro tuto hypotézu.

Platí-li má Filosofie rovnováhy, pak se každému živému tvoru v přírodě i člověku jako vrcholovému predátoru v přírodě z dlouhodobého hlediska vyplatí stále být co možná nejméně predátorem, tj. stále působit co možná nejméně smrti a bolesti, nebo alespoň stále nepůsobit o mnoho více než co možná nejméně smrti a bolesti. Bude-li se chtít lidská společnost dále humanizovat, pak se dá předpokládat, že zcela jistě dojde v budoucnu k uzákonění mnou navržené porážkové daně, nebude-li se lidská společnost dále humanizovat, pak k tomu zřejmě nedojde. 

Hlavní v běžném životě praktická biblická otázka: Je příroda nemilosrdná nebo v ní lze vlastními silami živých tvorů nastolit biblický ráj pro všechno živé?

Má Filosofie rovnováhy stojí na jediném dogmatu (Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti. Vše ostatní jsou více názory (spekulace).), ze kterého plyne pravda, která je zřejmá každému myslícímu tvoru, která by šla vyjádřit tak, že, kdo ze všeho nejvíc chce vlastními silami co nejdříve dosáhnout světa, kde by se všichni (zejména všichni živí tvorové) měli rádi (tedy dosáhnout ráje na Zemi), měl by stále působit co možná nejméně smrti a bolesti (zejména všech živých tvorů), pokud nebude případně výše uvedený axiom či dogma prokazatelně vyvráceno.

   

ZÁKON O PORÁŽKOVÉ DANI

Praktické fungování zákona o porážkové dani bude založeno na financích. Nejméně polovina z výnosu porážkové daně bude tímto zákonem účelově určena na dotace zemědělcům, na přechod a udržení jejich zemědělské výroby na chování zvířat až do jejich přirozené smrti pro produkci milosrdných výrobků ze zdravotně ošetřených a nezávadných mrtvol těchto přirozeně uhynulých zvířat, včetně potravin zejména masa. Tyto výrobky z přirozeně uhynulých zvířat budou dále zvýhodněny tím, že nebudou předmětem porážkové daně oproti výrobkům z poražených zvířat. Při zabránění krácení porážkové daně bude fungovat rovněž morální hledisko, protože zaplacení porážkové daně tak bude jakýmsi odpustkem dotčených lidí za to, že jsou spolupachateli úmyslného zabití zvířete. Mimo jiné desetinovou sazbou porážkové daně zboží z ekologických porážkových chovů, protože jsou milosrdnější, a dále vyloučením, případně osvobozením od porážkové daně rodinných domácích chovů hospodářských zvířat za účelem jejich porážky ve výši 133 kg živé váhy zvířete na člena domácnosti a rok, protože tito rodinní domácí chovatelé mají k chovaným zvířatům zásadně osobní vztah podložený osobní péčí o hospodářská zvířata jako o členy rodiny oproti průmyslovým zemědělským velkochovům zvířat za účelem jejich porážky způsobujících nejhorší utrpení zvířat. Shodná sazba daně u ekologických chovů a hospodářských zvířat dodaných do domácích rodiných chovů má upřednostnit výchovu těchto hospodářských zvířat od mláděte, kdy v okamžiku zdanění v okamžiku dodávky tohoto zvířete do domácího chovu má toto hospodářské zvíře minimální hmotnost oproti dospělému zvířeti. Nejméně polovina výnosu porážkové daně bude rovněž zákonem o porážkové dani účelově vázána na dotace i ekologickým zemědělským porážkovým chovům. Druhá nejvíce polovina výnosu porážkové daně bude zákonem o porážkové dani účelově vázána na pomoc lidem v krajní nouzi v tuzemsku i ve světě.

      

Funkcionáři Strany za práva všech živých tvorů budou muset být členy Společnosti přátel, rozuměj přáteli všech živých tvorů a dodržovat věčnou povinnost všech živých tvorů, jinak bez dalšího ztratí svou funkci.

čl. I

Věčná povinnost všech živých tvorů

(1) Základní povinností všech živých tvorů je působit co možná nejméně smrti a bolesti. Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. (dále též věčná povinnost členů)

(2) Změna této věčné povinnosti všech živých tvorů, kteří jsou členy tohoto sdružení (dále též členové), je nepřípustná. V případě změny či zrušení této věčné povinnosti členů nastává zánik sdružení.

(3) Výkladem těchto stanov nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení této věčné povinnosti členů.

(4) Člen je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů) vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, případně v krajní nouzi odebranou krev neporažených zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi rostliny, vše vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, a výrobky výhradně z nich.

(viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#stanovy )

Nahoru
Zpět Dále