INDEX

Dále/Go on

raj  atom
 
     vlajkacz

Filosofický experiment/návod-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D. v Hustopečích, Česká republika nová politická:

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) - strategické dokumenty


  FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi,
proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

 Bez mrtvol (jinde v mých spisech příp. též jako bez masa) zvířat nepřežijeme!
Chceme pouze milosrdné bio maso! (viz ZDE )
Porážkové průmyslové velkochovy jsou koncentrační tábory zvířat!
Porážková daň spolufinancuje změnu těchto velkochovů na ekologické chovy.
Porážková daň přispěje lidem v krajní nouzi.

OBÁLKA
ve formátu pdf

A/ ve formátu html: 1) FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA i ve formátu pdf 

B/ ve formátu html: 2) STŘEDOŠKOLSKÁ FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA i ve formátu pdf

   
C/ SPISY FILOSOFIE ROVNOVÁHY I/-VI/ ve formátu pdf i ve formátu html:

OBÁLKA

Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4

3)-I/ ÚVOD

4)-II/ PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ a OBÁLKA

5)-III/ SYMBIOTICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘÍRODOVĚDECKÉ EXPERIMENTY PROKAZUJÍCÍ FILOSOFII ROVNOVÁHY a OBÁLKA

6)-IV/ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA

7)-V/ VĚDA O LÁSCE (CHARITOLOGIE) a OBÁLKA

Ježíšova biblická evangelia jako náboženství lásky (charity), Filosofie rovnováhy jako věda o lásce (charitě) a právo jako aplikovaná věda vědy o lásce (charitě)

8)-VI/ MŮJ (PRÁVNÍ) PŘÍPAD    

D/ Film: 9) "FILOSOFIE ROVNOVÁHY A PORÁŽKOVÁ DAŇ. JE EVOLUCE PŘÍRODY MILOSRDNÁ?" (se stanovisky odborníků)    
        
E/
 
ve formátu html: 10) ZÁVĚR FILOSOFIE ROVNOVÁHY i ve formátu pdf
         
 

FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

 „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace) (tj. což je možná také více názor /spekulace/).

Teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji.

Jeden člověk mi řekl, že přemýšlel o mé Filosofii rovnováhy, ale že člověk je predátor a stojí na vrcholu potravního řetězce. Že má pět dětí a chce, aby měli co jíst a měli zdravé kosti. Že maso jeho rodina moc nejí. Jestliže mají u něj chovaná zvířata krátký ale šťastný život a jsou poražena košer porážkou, tedy protnutím krční tepny, tedy téměř bez bolesti, tak jeho rodina nemá žádný hřích. Hřích je zvíře v zemědělském průmyslovém velkochovu zvířat. Že nárok na život má pouze ten, kdo o něj bojuje (tj. pravda je relativní, ve skutečnosti platí absolutní svoboda, pravdu má ten, kdo si ji prosadí, přízeň osudu nelze ovlivnit a lze pouze využít). Že jde o přírodní rovnováhu. Že jestliže by lvi nežrali antilopy, tak se antilopy přemnoží a stejně zemřou hladem. Jde o Darwinovu evoluční teorii či ortodoxní židovství, že je to tak v přírodě dané a není možné to změnit.

Na to jsem mu ironicky řekl, že je úplný vegetarián a že se zvířata u něj mají jako v Biblickém ráji. Nyní již vážně jsem mu řekl, že, ačkoliv evoluce je zřejmě jistá, tak Darwinova evoluční teorie je jednou z mnoha teorií evoluce a že již při jejím vzniku existovaly jiné teorie evoluce, např. lamarckismus. Že teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji. Jsem nucen provádět osobní životní experiment, že podle Filosofie rovnováhy má nárok na život ten, kdo co možná nejvíce žije v míru se svým okolím, tj. zejména jak se svými dravci tak i se svou kořistí, avšak jeho nebo její boj o život je jen druhořadý (zkouším si zajistit přízeň osudu vzájemnou pomocí a přátelstvím místo boje o život, to je jen má slabost podle darwinismu, viz křesťanství jako náboženství ve skutečnosti dravé kořisti).

Toto se opírá o mou vědeckou hypotézu, že podle „Filosofie rovnováhy“ jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme,  nebo zda je zabíjíme. Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle „Filosofie rovnováhy“ základní myšlenkové - duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat  si přítele a nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v náboženském slova smyslu. K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají nepřátelsky,  resp. jej požírají,  což se v našem makrosvětě zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt apod. K přátelskému živému mikroorganismu se potom podle „Filosofie rovnováhy“ tyto živé mikroorganismy chovají rovněž přátelsky, resp. jej nepožírají.  A požírají ty živé mikroorganismy, které by jej chtěli sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý život můj a mých potomků, nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat.

Slovy současné převládající darwinistické teorie Richarda Dawkinse v jeho díle "Sobecký gen" evoluce přírody je podle mé Filosofie rovnováhy většinově založena na altruistické a naopak sobecké reciprocitě (ve vztahu ke způsobené, tj. i k ochraně před /mnohem/ větší než co možná nejmenší smrtí a bolestí) nikoliv na výlučné sobeckosti např. genů, jak předpokládá darwinismus i Dawkins.
 

Dvě možnosti krizového politického vývoje v současném světě

Podle mé Filosofie rovnováhy jsou všichni živí tvorové i člověk v podstatě dobří, proto by měli mít co nejširší svobodu. Tržní ekonomika je základní podmínka spravedlnosti. Tržní ekonomika zásadně opravňuje obyvatele ke svobodné koupi (poptávce) a ke svobodnému prodeji (nabídce) zboží a služeb za danou cenu. Základní úlohou státu je základní spravedlnost (nadminispravedlnost), to jest vždy napravovat pouze o hodně větší než co možná nejmenší negativní vedlejší efekty svobody (viz níže). To jest mimo jiné, že úmyslné zabití člověka nebo zvířete je absolutně nepřípustné vyjma krajní nouze (tj. v případě zvířete také neakutního nebezpečí, které nelze odvrátit jiným přiměřeným způsobem). Přímý důkaz mé Filosofie rovnováhy je v námi ovlivnitelném čase nicméně automatické (podle mne s pravděpodobností cca 51%) ustavení Biblického ráje, tj. světa, kde se budou mít všichni rádi.
 
Lid má takovou vládu, jakou si zaslouží, nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů v současnosti zejména zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší diktatura s tímto uzákoněním, na třetím místě je nejlepší demokracie bez tohoto uzákonění a nejhorší je diktatura bez tohoto uzákonění (tyranie). Existuje obecně rozšířená vědecká hypotéza, že ve Vesmíru je tak málo života, protože, jestliže určitá civilizace nepřekoná sobecký přístup ke světu, tak v určité (radiové či Vesmírné letecké technologie) fázi svého vývoje zničí a vyhubí (podle mne s pravděpodobností cca  49%) sama sebe. Viz Fermiho paradox na: https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox ****.

PETICE:

1) za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech, aby i těhotné a kojící ženy a malé děti nemuseli jíst poražená zvířata

2) ideálně za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

ad 1)

Petice (viz ZDE )za prodej v běžných obchodech přirozeně zásadně na stáří uhynutých zvířat (resp. těl těchto zvířat) (např. po pitvě veterináře a pro lidi převařené v několika vodách, viz ZDE ) jako současného nejmilosrdnějšího možného masa navzdory v současnosti v Evropské unii platnému zákazu (šlo by o jeho prodej nejdříve pouze doplňkově, z dlouhodobého hlediska nakonec ideálně výlučně, toto maso se jedlo již ve starověku*), protože těhotné a kojící ženy a malé děti musí jíst maso, čemuž brání zejména zájmy a zákony různých silných lobbystických skupin**

ad 2)

Mnou navržená možná poražková daň (viz petice ZDE ) radikálně omezuje spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňuje zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat, kde jsou hospodářská zvířata zásadně mučena od svého narození (např. v rámci zrůdných genetických pokusů, při kterých šílení vědci obdobní jako nacistický válečný zločinec proti lidskosti Josef Mengele vyšlechtili např. kuřecí brojlery /v České republice s 10 miliony obyvatel je cca půl milionu zavražděných brojlerů denně***/, nebo např. je zde hospodářským zvířatům omezen od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, jsou krmena tak, aby po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost) a krátce, tj. nejpozději za několik měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, tj. poražena na jatkách, oproti ekologickému chovu i pro porážku s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (po pitvě veterináře a pro lidi zásadně převařené v několika vodách) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi.

Poznámky

* Bible, Bible kralická, Deuteronomium 14,21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho. Bible, Lv 5,2-19, Lv 11, Lv 17,10-16, Lv 22,1-16, Dt 14,1-21, Sd 14,5-20, Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verše 4/3-5/3, Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146: Ortodoxní židé a ortodoxní muslimové nemohou jíst dobrovolně zdechliny. (Tzn. až nakonec v nějakém státě v Západním světě bude povoleno jíst ze zvířecích těl pouze zdechliny, tak všichni ortodoxní židé tohoto státu a velmi těžko i všichni ortodoxní muslimové tohoto státu se stanou zcela integrovanými neortodoxními židy a i zcela integrovanými neortodoxními muslimy.)

** Můj filosofický netolerantní přístup směřuje pouze proti náboženskému fanatismu necharitního ortodoxního židovství a necharitního ortodoxního islámu, když svým věřícím fanaticky zakazují jezení zdechlin (viz výše) i zdravotně ošetřených (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) jako současného existujícího co možná nejmilosrdnějšího masa a tak tyto necharitní ortodoxní náboženské sekce prodlužují nelidskou zbytečnou obrovskou smrt a bolest masově zotročených živých tvorů. Naopak si filosoficky hluboce vážím charitního neortodoxního židovství a charitního neortodoxního islámu, když jsou v otázce výše uvedeného jedení zdechlin přístupny racionální argumentaci a racionálnímu kompromisu. Zároveň si uvědomuji, že charitní i necharitní část židovského národa tvoří a vždy tvořily jednu rodinu židovského národa a charitní i necharitní část arabského národa tvoří a vždy tvořily jednu rodinu arabského národa.

*** https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018

**** " ... ani špatnost se stala rozšířená bez ... seslání pohromy." (viz Sírat Rasúl Alláh, ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, Ibn Ishák 704-767 po Kristu, z anglického vydání Michaela Edwardese, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, kapitola Poslední nemoc na:  https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt ).

Literatura:

1) Základní modlitba židovství Šema Jisra'el doslova "Slyš, Izraeli" zní:
 
Slyš Jisraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest. ... Tóra, Deuteronomium 6:4-9 (překlad G. Sicher), viz http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ema_Jisra%27el

Nyní  k výkladu "Slyš, Izraeli" z pohledu Filosofie rovnováhy:

Ze "Slyš, Izraeli" plyne. "Čili dbejte, aby se Vaše srdce nedalo oklamat k zbloudění, že by naslouchalo jiným bohům a sloužilo jim. Rozumějme: k zbloudění od vědomí, že Bůh je jeden, jediný a celou svou tvorbu obsahující. Vše se vším souvisí, protože Věčnost" (čili Bůh) "je všeobsažná, Věčno je Jedno." Láska k všeobsažnému Bohu tak znamená lásku ke všem živým tvorům. Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Praha 2003, s. 190 a násl. a s. 216 a násl.

2) Bible, Nový zákon, Marek 16, 15 A řekl jim (Ježiš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk, má poznámka): Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 16. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen. (Podle některých významných rukopisných památek Markovo evangelium tento verš neobsahuje. Verše 9-20 však připojuje řada jiných rukopisů. Některé rukopisy mají za veršem 8. jiný závěr.) (viz Bible kralická a Český ekumenický překlad Bible, Česká biblická společnost 1995, strana 58-59)
 
Podepište prosím Petici potřebnou pro vznik politické Strany za práva všech živých tvorů, aby všichni živí tvorové měli v naší společnosti spravedlivá práva uznaná zákony státu. Toto je možno učinit na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html . (Podpis pod Peticí neznamená vznik členství ve straně.)
 
 
Konečným cílem činnosti politické Strany za práva všech živých tvorů je nastolení míru mezi všemi živými tvory, mimo jiné mezi masožravci a býložravci, býložravci a rostlinami, tzn. dosažení ideálu ráje ve světě vlastními silami lidí, resp. všech živých tvorů již za jejich života. Tento cíl představuje úkol splnitelný pouze s pokrokem exaktní vědy, resp. s pokračováním evoluce přírody v nekonečném čase a mimo jiné bude nakonec vyžadovat zákaz jakéhokoliv úmyslného zabíjení všech živočichů, zejména zvířat a všech rostlin a hub jakoukoliv osobou za účelem spotřeby a spotřebu pouze mrtvol živých tvorů, zejména zvířat zemřelých při platnosti tohoto zákazu, zásadně pouze na stáří. 

Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena.

(viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#stanovy )

Zdroje: www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz http://forum.filosofie.cz/forum/ , http://youtu.be/YhOv47fQlRU , http://youtu.be/ibV-Fwh4sUc , www.e-polis.cz
   
!!! Poznámka:
vzhledem k útoku proti mým paralelním webům: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz je můj paralelní web v současnosti na: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz
 

Copyleft 2019

Nahoru/Up
Zpět/Back Dále/Go on