http://www.spvzt.cz/
http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/


vlajkacz 
český jazyk eng osn English language and multilingual mechanical translation from English language

sidlo logo  deska   tgm2

Filosofický experiment/návod-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D. v Hustopečích, Česká republika nová politická:  
STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) - strategické dokumenty ZDE
   

PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

radikálně omezující spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat oproti ekologickému chovu i pro porážku s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (po pitvě veterináře a zásadně převařené v několika vodách, viz ZDE ) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi. Uzákoní-li nějaký stát v současné české demokracii zřejmě neprosaditelnou porážkovou daň se zavedením prodeje masa přirozeně uhynutých (zásadně na stáří) zvířat k jídlu v běžných obchodech, aby zaručené zdravotně nezávadné a také milosrdné maso jako jídlo bylo k dispozici i těhotným a také kojícím ženám, pak jej zřejmě čeká exodus, tj. vyjití z otroctví jeho zvířat možná i jeho lidí.

FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace)(tj. což je možná také více názor /spekulace/).

Podle mé Filosofie rovnováhy nebude-li zastaven buřtovací (na masové porážky, tj. masové vraždění a vaření zejména zvířat) stroj způsobující obrovskou zbytečnou smrt a bolest, tak z důvodu pomsty za tuto obrovskou smrt a bolest svět skončí katastrofou (např. jadernou válkou). Podle mé osobní zkušenosti tento buřtovací stroj nelze zastavit za současného stavu lidské společnosti. Je otázkou, zda za výše uvedené situace se nejeví jako nejreálnější jaderná válka. (možnost bet jako deborot, tj. včely či Devil, tj. Ďábel, tj. jako o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) Zastavení výše uvedeného buřtovacího stroje je podle mne možné pouze vědeckou revolucí, jadernou válkou, příchodem spasitele či ve velmi dlouhém časovém období pozvolným vývojem, v což vše je třeba až do konce vždy doufat. Jedinou další věcí, v co člověk snad může doufat, je jeho stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti a že tudíž tento milosrdný člověk unikne pomstě za lidmi způsobenou obrovskou zbytečnou smrt a bolest. (možnost alef jako alohim či Bůh jako co možná nejméně smrti a bolesti) Přesto jsem mírným optimistou.

V konečném důsledku v případě každé myšlenky je vždy nejdůležitější rozhodnutí se o podřízení se charitě (tj. působení co možná nejméně smrti a bolesti) a nebo naopak necharitě (tj. působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti), tj. nejdůležitější otázka, jestli světu vládne charita (tj. působení co možná nejméně nebo o málo více než co možná nejméně smrti a bolesti) či tato necharita či tyto charita a necharita ve stejných rozsazích, proto je zřejmě zbytečné se tím trápit.

 PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
(
PODEPIŠTE PROSÍM NOVOU PETICI, celkový dosažený stav podpisů pod peticí z roku 2012 byl 187 podpisů z 1000 potřebných podpisů k registraci strany)

SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY
Obchodní označení spravedlnosti:
NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY


j4 j5 j6

Kontakt

Kontakt: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, 

tel. 00420 721208595

1) Sídlo:

Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk) - MAPA

úřední doba: po telefonické domluvě

tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 721208595

2) Zakladatel JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:

bytem: Sv. Čecha 5, 693 01 Hustopeče - MAPA

tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, mobil 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

!!! Poznámka: vzhledem k útoku proti mým paralelním webům: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz je můj paralelní web v současnosti na: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz a www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz


eng osn 

Philosophical experiment/manual-Newly being established by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. in Hustopeče, Czech Republic new:
 
POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT) - strategic documents HERE
 
   
PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

radically restricting the consumption of products from slaughtered animals and radically disadvantaging agriculture factory farms for slaughter-concentration camps of animals as opposed to the organic animal breeds also for the slaughter with the ultimate aim of breeding all livestock until their natural death, on principle of the old age and consumption of so obtained naturally dead carrions of animals (after the autopsy of the veterinarian and on principle boiled in several waters, see HERE ) instead of slaughtered animals and for help to people in extreme need. If some State enacts in contemporary Czech democracy apparently not-enforceable slaughter tax with establishment of sales of meat of naturally dead (on principle of old age) animals for food in mainstream shops, that both guaranteed health unobjectionable and merciful meat as food is at disposal also of both pregnant and breastfeeding women, then exodus apparently waits it, i. e. coming out from slavery of its animals possibly also of its humans.

PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views (speculations)(i.e. which consists possibly also more in view /speculation/).

According to my Philosophy of Balance if is not stopped wurst (for mass slaughter, i.e. mass murdering and cooking especially of animals) machine causing huge unnecessary death and pain, so on the ground of revenge for this huge death and pain some disaster (e.g . nuclear war) finishes the world. By my personal experience this wurst machine is impossible to stop in contemporary situation of human society. Question is, whether in the above - mentioned situation the nuclear war appears as the most real way. (possibility bet as deborot, i.e. bees and also as Devil, i.e. as much more than the least possible death and pain) According to me stopping the above mentioned wurst machine is possible only through scientific revolution, nuclear war, advent of savior or through gradual development in very long time, in which everything it is necessary always to hope until the end. Only one next thing, in what the human perhaps can hope, is his or her still causing the least death and pain and that therefore this merciful human will escape revenge for by people caused huge unnecessary death and pain. (possibility alef as alohim, i.e. the God as the least possible death and pain) Despite I am mild optimist.

In final result in case of each idea it is always most important the decision of subordination to charity (i.e. causing the least possible death and pain) or contrary to not-charity (i.e. causing much more than the least possible death and pain), i.e. the most important question, if the world is governed by charity (i.e. causing the least possible or a little more than the least possible death and pain) or by this not-charity or by these charity and not-charity in same extents, therefore it is apparently unnecessary to suffer from it.


THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY
Trade designation of rightness:
MOST MERCIFUL PRODUCTS


j4 j5 j6  

Contact

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., founder,

tel. 00420 721208595

 1) Seat:


Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (The house is not far from the central square, in which the first Czechoslovak President T.G. Masaryk lived in the years 1861-1863) - MAP 

Official hours: after telephone arrangement 

Tel. 00420 534 008 871, Tel. 00420 721208595

web site: www.spvzt.cz e-mail: zakladatel@spvzt.cz  

2) Founder JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:


domicile: Sv. Čecha 5, 693 01 Hustopeče- MAP

Tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, cell phone 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web site: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

   
!!! Notice: due to attack against my parallel webs: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my parallel web is at present time on: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz and www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
      
 
Politika/ Politics    

Má politická činnost a mé politické komentáře/My political activity and my political commentaries - html

   
vl2
Jak udělat z ortodoxního muslima více neortodoxního muslima  a z Izraele více neortodoxní Izrael

 
Bible, Bible kralická, Deuteronomium 14,21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho.

Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verš 4/3:
Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146:
Ortodoxní muslimové nemohou jíst dobrovolně zdechliny.


(Tzn. až nakonec v Západním světě v obchodech bude povoleno prodávat z masa pouze zdechliny, tak všichni Západní ortodoxní muslimové a i Západní ortodoxní židé se stanou zcela integrovanými neortodoxními muslimy a i zcela integrovanými neortodoxními židy.)

Je třeba v domě ortodoxních židů i v izraelské hospodě, kam chodí hodně ortodoxních židů, nabízet tajně delší dobu místo košer masa vařené zdechliny nekošer zvířete, např. prasete a po delší době to je třeba všem ortodoxním židům říci.

Aby jste výše uvedený vtip pochopili, musím uvést příklad. Neortodoxní židovský, např. anarchistický synek říká svému ortodoxnímu židovskému tatínkovi, „tatínku tady máš ode mne karbanátek s mletým masem“, kam jsem přidal v několika vodách převařený kousek zdechliny (to, aby se ti nic nestalo), o té zdechlině jsem ti tatínku pro jistotu nic neřekl, ale později ti to řeknu. Když tu zdechlinu sníš, přestaneš se považovat za vyvolený národ svatý lid Hospodina svého Boha a když ti to poté řeknu, tak snad s tebou opět začne být trochu k vydržení, protože bude pro tebe důležitý nejen zájem (i zabíjení jen v zájmu) izraelského národa (co kdyby to tak ostatní národy dělali židům), nýbrž jen zájem (i zabíjení jen v zájmu) všeobecném (tj. obce všech /zejména všech živých tvorů/). Tatínek karbanátek mňam, mňam, mlask, mlask, dokonáno jest. Viz také www.spvzt.cz .
eng
How to do from orthodox Muslim more unortodox Muslim and from Israel more unorthodox Israel
 
Bible, King James Version, Deuteronomy 14,21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.

Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared Table, verse 4/3:
Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146:
Orthodox Muslims cannot eat voluntarily carrions.

(It means. when in the end in Western world in shops from meat only carrions are permissible to sell, so all Western orthodox Muslims and also Western orthodox Jews will become completely integrated unorthodox Muslims and also completely integrated unortodox Jews.)
 
It is necessary in home of orthodox Jews and in Israeli pub, where go a lot of orthodox Jews, to offer on the quiet for a longer time boiled carrions of not-kosher animal, eg. pig in place of kosher meat and after longer time it it is necessary to tell it to all orthodox Jews.

So as to understand the above - mentioned joke, I have to give an example. Unorthodox Jewish, e.g. anarchist young son tells to his orthodox Jewish papa, „papa here you have from me burger with ground meat", where I am added in several waters boiled piece of carrion (it, that nothing is with you), about the carrion to the papa for safety's sake I told nothing, but later I will tell it you. If that carrion you eat, you will stop to consider you as chosen nation an holy people unto the LORD thy God and if after it I tell it you, so perhaps you will be withstandable a little again, because it will be important for you not only interest (also killing only in the interest of) Israeli nation (what if other nations did it so to Jews), but the interest (also killing only in the interest) general (i.e. of community of all /especially all living creatures/). Papa burger yum, yum, smack, smack, it is finished. See also www.spvzt.cz .

israelflag
איך לעשות ממוסלם דתי מוסלם יותר חילוני ומישראל דתי ישראל יותר חילוני

Bible, Deuteronomy - תנ״ך, דברים
14,21 לֹ֣א תֹאכְל֣וּ כָל־נְ֠בֵלָה לַגֵּ֨ר אֲשֶׁר־בִּשְׁעָרֶ֜יךָ תִּתְּנֶ֣נָּה וַאֲכָלָ֗הּ א֤וֹ מָכֹר֙ לְנָכְרִ֔י כִּ֣י עַ֤ם קָדוֹשׁ֙ אַתָּ֔ה לַיהוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹֽא־תְבַשֵּׁ֥ל גְּדִ֖י בַּחֲלֵ֥ב אִמּֽוֹ׃ פ


:Koran, /CXII/ Sura 5, verse 4/3 - 4/3 קוראן, סורה 5 שולחן הכין, פסוק
:Koran, /LXXXVII/ Sura 6, verse 145/146 - 145/146 קוראן, סורה 6 בקר, פסוק
המוסלמים הדתיים לא יכולים לאכול מרצון נבלות

יש זה כאשר בסוף בעולם המערבי בחנויות רק נבלות יהיו רשאיות למכור מבשר כך שכל המוסלמים המערביים הדתיים וגם היהודים המערביים הדתיים מהפך במוסלמים כליל משולבים חילוניים וגם ביהודים כליל משולבים חילוניים

אנחנו צריכים בבית של יהודים דתים ובמלון ישראלי באיזה שהרבה יהודים דתים הולכים לתת בסתר זמן יותר ארוך נבלות מבושלות של חיות לא כשר לםשל חזיר במקום בשר כשר ואחרי זמן יותר ארוך אנחנו צריכים לאמור זה לכל יהודים דתים

12/10/2017 Proč má snaha o zavedení prodeje masa zdechlin jako současného existujícího co možná nejmilosrdnějšího zdravotně ošetřeného masa, a to i zejména pro těhotné a kojící ženy, v běžných obchodech prudce naráží v České republice zejména na fanatismus ortodoxní židovské loby.


Bible

 • Leviticus 5, 2Anebo když se někdo dotkne čehokoli nečistého, buď zdechliny nečistého divokého zvířete nebo zdechliny nečistého domácího zvířete nebo zdechliny nečisté drobné havěti, i když mu to nebylo známo, je nečistý a provinil se.
 • Leviticus 11, 11Budou pro vás hodni opovržení. Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v opovržení.
 • Leviticus 11, 24Tou byste se poskvrnili. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera
 • Leviticus 11, 25a každý, kdo by něco z jejich zdechliny nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera.
 • Leviticus 11, 27Také všechno ze čtyřnohých živočichů, co chodí po tlapách, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera.
 • Leviticus 11, 28Kdo by nesl jejich zdechlinu, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. To všechno je pro vás nečisté.
 • Leviticus 11, 35Zkrátka všechno, nač padne něco z těch zdechlin, bude nečisté. Pec i krb budou nečisté, musí se zbořit; budou pro vás nečisté.
 • Leviticus 11, 36Jen vodní pramen a jímka zadržující vodu budou čisté. Cokoli přijde do styku s těmi zdechlinami, bude nečisté.
 • Leviticus 11, 37Když však něco z těch zdechlin padne na semeno, určené k setí, to zůstane čisté.
 • Leviticus 11, 38Ale když bude na semeno nalita voda a padne na ně něco z těch zdechlin, bude pro vás nečisté.
 • Leviticus 11, 39Když pojde některé ze zvířat, která máte dovoleno jíst, ten, kdo se dotkne jeho zdechliny, bude nečistý až do večera.
 • Leviticus 11, 40Kdo z té zdechliny něco sní, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Též kdo by tu zdechlinu nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera.
 • Leviticus 11, 8Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí.
 • Leviticus 17, 15Každý, kdo by jedl zdechlinu nebo rozsápané zvíře , ať domorodec či host, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Potom bude opět čistý.
 • Leviticus 22, 8Zdechlinu nebo něco rozsápaného nebude jíst, aby se tím neznečistil. Já jsem Hospodin.
 • Deuteronomium 14, 21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.
 • Deuteronomium 14, 8Ani vepře; má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete.
 • Soudců 14, 8Když opět za čas šel, aby si ji vzal, odbočil podívat se na zabitého lva. A hle, ve lví zdechlině bylo včelstvo a med.
 • Soudců 14, 9Nabral si jej do hrsti a cestou jej jedl. Zašel k otci a matce a dal i jim, aby jedli; ale nepověděl jim, že med vybral ze lví zdechliny.

Leviticus 5

 • 2Anebo když se někdo dotkne čehokoli nečistého, buď zdechliny nečistého divokého zvířete nebo zdechliny nečistého domácího zvířete nebo zdechliny nečisté drobné havěti, i když mu to nebylo známo, je nečistý a provinil se.
 • 3Anebo když se někdo dotkne lidské nečistoty, jakékoli nečistoty, jíž se může znečistit, i když mu to nebylo známo, ale potom se to dozví, provinil se.
 • 4Anebo když někdo nerozvážně pronese přísahu, že udělá něco zlého nebo dobrého, vším, k čemu se člověk přísahou nerozvážně zavázal, i když mu to nebylo známo, ale potom se to dozví, každou jednotlivostí se provinil.
 • 5Když se tedy čímkoli z toho provinil, ať vyzná, čím se prohřešil,
 • 6a přivede Hospodinu jako pokutu za prohřešek, jehož se dopustil, samici z bravu, ovci nebo kozu, v oběť za hřích. Pro jeho hřích vykoná za něho kněz smírčí obřady .
 • 7Jestliže není v jeho možnostech obětovat beránka nebo kůzle, přinese Hospodinu jako pokutu za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k oběti za hřích, druhé k oběti zápalné.
 • 8Donese je knězi. Ten bude nejprve obětovat to, které je určeno k oběti za hřích. Zespodu mu nehtem natrhne hlavu, ale neodtrhne ji.
 • 9Trochu krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve nechá vykapat ke spodku oltáře. To bude oběť za hřích.
 • 10To druhé připraví podle řádu zápalné oběti. Pro hřích, jehož se dopustil, vykoná za něho kněz smírčí obřady , a bude mu odpuštěno.
 • 11Jestliže není s to dát ani dvě hrdličky nebo dvě holoubata, přinese ten, kdo zhřešil, jako dar desetinu éfy bílé mouky v oběť za hřích; nepoleje ji olejem a nedá na ni kadidlo, protože to je oběť za hřích.
 • 12Donese ji knězi a kněz z ní vezme plnou hrst na připomínku a na oltáři ji obrátí v obětní dým jako ohnivé oběti Hospodinovy. To bude oběť za hřích.
 • 13Pro hřích, jehož se čímkoli z toho dopustil, vykoná za něho kněz smírčí obřady , a bude mu odpuštěno; zbytek oběti bude patřit knězi jako při oběti přídavné.“
 • 14Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
 • 15„Jestliže se někdo těžce zpronevěří tím, že se neúmyslně prohřeší proti svatým věcem Hospodinovým, jako pokutu přivede Hospodinu z bravu berana bez vady, jehož cenu stanovíš v šekelech stříbra podle váhy určené svatyní, jako oběť za vinu.
 • 16Nahradí také, čím se proti svatým věcem prohřešil, a přidá nad to pětinu. Dá to knězi a kněz za něho obětí berana za vinu vykoná smírčí obřady , a bude mu odpuštěno.
 • 17Jestliže se někdo prohřeší a dopustí se něčeho proti kterémukoli Hospodinovu příkazu, co se dělat nesmí, aniž to věděl, provinil se a ponese následky své nepravosti.
 • 18Přivede ke knězi z bravu berana bez vady, jehož cenu určíš, jako oběť za vinu. Za neúmyslný přestupek, jehož se dopustil, aniž věděl, vykoná za něho kněz smírčí obřady , a bude mu odpuštěno.
 • 19To bude oběť za vinu. Jistěže se provinil proti Hospodinu.“

Leviticus 11

 • 1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim:
 • 2„Mluvte k Izraelcům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy:
 • 3Všechno, co má rozdělená kopyta tak, že jsou kopyta rozpolcená úplně, přežvýkavce mezi zvířaty, ty smíte jíst.
 • 4Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
 • 5damana, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
 • 6zajíce, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
 • 7vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý.
 • 8Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí.
 • 9Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: Všechno ve vodách, v mořích a potocích, co má ploutve a šupiny, smíte jíst.
 • 10Z veškeré vodní havěti v mořích a potocích, ze všech živočichů, kteří jsou ve vodách, bude pro vás hodné opovržení všechno, co nemá ploutve ani šupiny.
 • 11Budou pro vás hodni opovržení. Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v opovržení.
 • 12Všechno ve vodě, co nemá ploutve ani šupiny, budete mít v opovržení.
 • 13Z létajících živočichů budete mít v opovržení tyto, nesmějí se jíst, jsou hodni opovržení: orla, orlosupa a mořského orla,
 • 14luňáka a různé druhy jestřábů,
 • 15všechny druhy havranů,
 • 16pštrosa, sovu, racka a různé druhy sokolů,
 • 17kulicha, kormorána a výra,
 • 18sovu pálenou, pelikána a mrchožrouta,
 • 19čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra.
 • 20Všechna létající havěť chodící po čtyřech bude pro vás hodna opovržení.
 • 21Jen to smíte jíst z veškeré létající havěti chodící po čtyřech, co má skákavé nohy, jimiž skáče po zemi.
 • 22Smíte z nich jíst tyto: různé druhy kobylek, jako arbe, soleám, chargól a chágáb.
 • 23Ale ostatní létající čtyřnohá havěť bude pro vás hodna opovržení.
 • 24Tou byste se poskvrnili. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera
 • 25a každý, kdo by něco z jejich zdechliny nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera.
 • 26Každé zvíře, které má rozdělená kopyta, ale ne rozpolcená úplně, a které nepřežvykuje, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se ho dotkne, bude nečistý.
 • 27Také všechno ze čtyřnohých živočichů, co chodí po tlapách, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera.
 • 28Kdo by nesl jejich zdechlinu, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. To všechno je pro vás nečisté.
 • 29Dále pro vás bude nečisté z havěti hemžící se po zemi: krysa, myš, různé druhy ještěrek,
 • 30gekoni, scinkové a chameleón.
 • 31Ti jsou pro vás nečistí z veškeré havěti. Každý, kdo se jich dotkne, když pojdou, bude nečistý až do večera.
 • 32Také všechno, nač padne něco z nich, když pojdou, bude nečisté, ať to je dřevěný předmět nebo oděv, kůže či pytlovina, cokoli, čeho se užívá k práci; bude to vloženo do vody a bude to nečisté až do večera; pak to bude čisté.
 • 33Když něco z nich spadne do hliněné nádoby, bude nečisté všechno, co je uvnitř, a nádobu rozbijete.
 • 34Každý pokrm určený k jídlu, který přišel do styku s onou vodou, bude nečistý. Též každý nápoj, který se pije z takové nádoby, bude nečistý.
 • 35Zkrátka všechno, nač padne něco z těch zdechlin, bude nečisté. Pec i krb budou nečisté, musí se zbořit; budou pro vás nečisté.
 • 36Jen vodní pramen a jímka zadržující vodu budou čisté. Cokoli přijde do styku s těmi zdechlinami, bude nečisté.
 • 37Když však něco z těch zdechlin padne na semeno, určené k setí, to zůstane čisté.
 • 38Ale když bude na semeno nalita voda a padne na ně něco z těch zdechlin, bude pro vás nečisté.
 • 39Když pojde některé ze zvířat, která máte dovoleno jíst, ten, kdo se dotkne jeho zdechliny, bude nečistý až do večera.
 • 40Kdo z té zdechliny něco sní, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Též kdo by tu zdechlinu nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera.
 • 41Všechna havěť hemžící se po zemi je hodna opovržení, nesmí se jíst.
 • 42Nic z veškeré havěti hemžící se po zemi, nic, co leze po břiše nebo chodí po čtyřech, ani co má více noh, nesmíte jíst, je to hodno opovržení.
 • 43Neuvádějte v opovržení sami sebe pro nějakou hemžící se havěť; nesmíte se jimi poskvrnit, abyste se jimi neznečistili.
 • 44Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi.
 • 45Já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
 • 46To je řád o zvířatech, o ptácích a o všech živých tvorech pohybujících se ve vodách i o všech, kteří se hemží po zemi.
 • 47Je nutno rozlišovat mezi nečistým a čistým, mezi živočichy, kteří se smějí jíst, a těmi, kteří se jíst nesmějí.

Leviticus 17

 • 10Kdokoli z domu izraelského i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, bude jíst jakoukoli krev, proti tomu se obrátím; každého, kdo by jedl krev, vyobcuji ze společenství jeho lidu.
 • 11V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní , se získává smíření.
 • 12Proto jsem rozkázal Izraelcům: Nikdo z vás nebude jíst krev, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host, nebude jíst krev.
 • 13Kdokoli z Izraelců i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, uloví zvíře nebo ptáka, které se smí jíst, nechá vytéci jeho krev a přikryje ji prachem,
 • 14neboť život každého tvora je v jeho krvi, ta ho oživuje. Proto jsem Izraelcům řekl: Nebudete jíst krev žádného tvora, neboť život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován.
 • 15Každý, kdo by jedl zdechlinu nebo rozsápané zvíře , ať domorodec či host, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Potom bude opět čistý.
 • 16Jestliže by je nevypral a celý se neomyl, ponese následky své nepravosti.“

Leviticus 22

 • 1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
 • 2„Mluv k Áronovi a jeho synům, ať se zdržují svatých darů Izraelců, které mi oddělují jako svaté, a ať neznesvěcují mé svaté jméno. Já jsem Hospodin.
 • 3Řekni jim: Kdyby se někdo ve vašich pokoleních ze všeho vašeho potomstva přiblížil ke svatým darům, které Izraelci oddělují Hospodinu jako svaté, a byl nečistý, bude vyobcován od mé tváře. Já jsem Hospodin.
 • 4Kdokoli z potomstva Áronova by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud nebude čistý. Kdyby se dotkl čehokoli, co je znečištěno mrtvým, nebo měl výron semene
 • 5nebo by se někdo dotkl jakékoli havěti, jež by ho znečistila, nebo člověka, který by ho znečistil jakoukoli svou nečistotou,
 • 6každý, kdo by se něčeho z toho dotkl, bude nečistý až do večera; nesmí jíst ze svatých darů, dokud se celý neomyje vodou.
 • 7Po západu slunce bude čistý a potom může jíst ze svatých darů, protože to je jeho pokrm.
 • 8Zdechlinu nebo něco rozsápaného nebude jíst, aby se tím neznečistil. Já jsem Hospodin.
 • 9Všichni budou dbát na to, co jsem jim uložil, aby nenesli následky hříchu a nezemřeli pro něj, kdyby to znesvětili. Já jsem Hospodin, já je posvěcuji.
 • 10Žádný nepovolaný nebude jíst nic svatého; ani ten, kdo by právě dlel u kněze, ani člověk jím za mzdu najatý nebude jíst nic svatého.
 • 11Když si však kněz koupí člověka za stříbro, ten z toho jíst může; i narození v jeho domě budou jíst z jeho pokrmu.
 • 12Když se kněžská dcera vdá za nekněze, nesmí jíst ze svatých darů obětovaných pozdvihováním.
 • 13Ale když kněžská dcera ovdoví nebo bude zapuzena a nemá potomka a vrátí se do domu svého otce jako za svého mládí, bude jíst z pokrmu otcova; ovšem žádný nepovolaný z něho jíst nebude.
 • 14Kdyby někdo jedl něco svatého neúmyslně, přidá k tomu pětinu a dá jako svatý dar knězi.
 • 15Kněží nedovolí znesvětit svaté dary Izraelců, které pozdvihují pro Hospodina;
 • 16uvalili by tíhu provinění na ty, kdo by jedli jejich svaté dary. Já jsem Hospodin, já je posvěcuji.“

Deuteronomium 14

 • 1Jste synové Hospodina, svého Boha. Nebudete si pro mrtvého dělat smuteční zářezy, ani mezi očima lysinu.
 • 2Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení , která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
 • 3Nesmíš jíst nic ohavného.
 • 4Smíte jíst tato zvířata: býka, ovci a kozu,
 • 5jelena, gazelu, daňka, kozorožce, antilopu díšona, tura stepního a divokou kozu,
 • 6zkrátka všechna zvířata, která mají kopyta rozdělená tak, že jsou obě kopyta úplně rozpolcená, přežvýkavce mezi zvířaty; ty jíst smíte.
 • 7Z přežvýkavců, z těch, co mají kopyta rozdělená rozpolcením, nesmíte však jíst velblouda, zajíce a damana. Jsou to přežvýkavci, ale kopyta nemají úplně rozdělená; budou pro vás nečistí.
 • 8Ani vepře; má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete.
 • 9Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: všechno, co má ploutve a šupiny. To smíte jíst.
 • 10Co nemá ploutve ani šupiny, jíst nesmíte; bude to pro vás nečisté.
 • 11Smíte jíst všechno čisté ptactvo.
 • 12Jen tyto z nich jíst nesmíte: orla, orlosupa a orla mořského,
 • 13luňáka, jestřába a různé druhy supů,
 • 14žádný druh havranů,
 • 15pštrosa, sovu, racka a různé druhy sokolů,
 • 16kulicha, výra a sovu pálenou,
 • 17pelikána, mrchožrouta a kormorána,
 • 18čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra.
 • 19Nečistá bude pro vás i všechna létající havěť; nesmí se jíst.
 • 20Všechno čisté ptactvo jíst smíte.
 • 21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.

Soudců 14

 • 5I sestoupil Samson s otcem a matkou do Timnaty. Když přišli k timnatským vinicím, vyskočil náhle proti němu řvoucí mladý lev.
 • 6Tu se ho zmocnil duch Hospodinův, že jej holýma rukama roztrhl jako kůzle. Otci ani matce nepověděl, co udělal.
 • 7Pak sestoupil dolů , aby se domluvil s tou ženou; v Samsonových očích to byla ta pravá.
 • 8Když opět za čas šel, aby si ji vzal, odbočil podívat se na zabitého lva. A hle, ve lví zdechlině bylo včelstvo a med.
 • 9Nabral si jej do hrsti a cestou jej jedl. Zašel k otci a matce a dal i jim, aby jedli; ale nepověděl jim, že med vybral ze lví zdechliny.
 • 10I sestoupil jeho otec k té ženě a Samson tam uspořádal hostinu, jak to mládenci dělávali.
 • 11Jakmile ho uviděli, vybrali třicet družbů, aby byli s ním.
 • 12Samson jim řekl: „Chci vám dát hádanku. Jestli mi ji dokážete za sedm dní hostiny rozluštit a uhodnete její smysl , dám vám třicet košil a třicatery sváteční šaty.
 • 13Jestli mi ji však nebudete moci rozluštit, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty.“ Souhlasili s ním: „Dej nám svou hádanku, ať si ji poslechneme.“
 • 14Řekl jim tedy: „Ze žrouta vyšel pokrm, ze siláka vyšla sladkost.“
 • 15Po tři dny nebyli s to hádanku rozluštit. Sedmého dne navedli Samsonovu ženu: „Přemluv svého muže, ať nám hádanku prozradí! Jinak tě i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?“
 • 16I vyčítala ta žena s pláčem Samsonovi: „Chováš vůči mně jenom nenávist, nemáš mě rád! Dals hádanku synům mého lidu a neprozradil jsi mi ji.“ Odpověděl jí: „Ani svému otci a své matce jsem ji neprozradil, a tobě bych ji měl prozradit?“
 • 17Ale ona na něj s pláčem naléhala po celých sedm dní hostiny, že jí to sedmého dne prozradil. Tolik ho obtěžovala. A ona prozradila hádanku synům svého lidu.
 • 18Sedmého dne, ještě před západem slunce, mu řekli mužové města: „Co je sladší než med, co je silnější než lev?“ Odpověděl jim: „Kdybyste neorali mou jalovicí, moji hádanku byste neuhodli.“
 • 19Tu se ho zmocnil duch Hospodinův, sestoupil do Aškalónu a pobil tam třicet mužů. Pobral jim jejich výstroj a dal sváteční šaty těm, kdo rozluštili hádanku. S planoucím hněvem se pak vrátil do otcovského domu.
 • 20Samsonovu ženu dostal jeden z družbů, který mu byl druhem.

Zdroj: Bible, Český ekumenický překlad, www.biblenet.cz

12/10/2017 Why my effort for implementation of sales of meat of carrions as the contemporary existing most possible merciful sanitated meat, namely also especially for pregnant and breast-feeding women, in mainstream shops violently clash in Czech Republic especially with fanaticism of orthodox Jewish lobby.


Bible

 • Leviticus 5,   2 Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcase of an unclean beast, or a carcase of unclean cattle, or the carcase of unclean creeping things, and if it be hidden from him; he also shall be unclean, and guilty.
 • Leviticus 11,  11 They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.
 • Leviticus 11,  24 And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.
 • Leviticus 11,  25 And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.
 • Leviticus 11,  27 And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.
 • Leviticus 11, 28 And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.
 • Leviticus 11, 35 And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean and shall be unclean unto you.
 • Leviticus 11, 36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.
 • Leviticus 11, 37 And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.
 • Leviticus 11,  38 But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.
 • Leviticus 11,  39 And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.
 • Leviticus 11,  40 And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.
 • Leviticus 11,  8 Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.
 • Leviticus 17, 15 And every soul that eateth that which died of itself, or that which was torn with beasts, whether it be one of your own country, or a stranger, he shall both wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even: then shall he be clean.
 • Leviticus 22,  8 That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith; I am the Lord.
 • Deuteronomium 14,  21 Ye shall not eat of anything that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people unto the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.
 • Deuteronomium 14,  8 And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you: ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase.
 • Judges 14, 8 And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the carcase of the lion: and, behold, there was a swarm of bees and honey in the carcase of the lion.
 • Judges 14, 9 And he took thereof in his hands, and went on eating, and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat: but he told not them that he had taken the honey out of the carcase of the lion.

Leviticus 5

2 Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcase of an unclean beast, or a carcase of unclean cattle, or the carcase of unclean creeping things, and if it be hidden from him; he also shall be unclean, and guilty.

3 Or if he touch the uncleanness of man, whatsoever uncleanness it be that a man shall be defiled withal, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty.

4 Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil, or to do good, whatsoever it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of these.

5 And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing:

6 And he shall bring his trespass offering unto the Lord for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering; and the priest shall make an atonement for him concerning his sin.

7 And if he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass, which he hath committed, two turtledoves, or two young pigeons, unto the Lord; one for a sin offering, and the other for a burnt offering.

8 And he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the sin offering first, and wring off his head from his neck, but shall not divide it asunder:

9 And he shall sprinkle of the blood of the sin offering upon the side of the altar; and the rest of the blood shall be wrung out at the bottom of the altar: it is a sin offering.

10 And he shall offer the second for a burnt offering, according to the manner: and the priest shall make an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him.

11 But if he be not able to bring two turtledoves, or two young pigeons, then he that sinned shall bring for his offering the tenth part of an ephah of fine flour for a sin offering; he shall put no oil upon it, neither shall he put any frankincense thereon: for it is a sin offering.

12 Then shall he bring it to the priest, and the priest shall take his handful of it, even a memorial thereof, and burn it on the altar, according to the offerings made by fire unto the Lord: it is a sin offering.

13 And the priest shall make an atonement for him as touching his sin that he hath sinned in one of these, and it shall be forgiven him: and the remnant shall be the priest's, as a meat offering.

14 And the Lord spake unto Moses, saying,

15 If a soul commit a trespass, and sin through ignorance, in the holy things of the Lord; then he shall bring for his trespass unto the Lord a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering.

16 And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest: and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him.

17 And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord; though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity.

18 And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest: and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and wist it not, and it shall be forgiven him.

19 It is a trespass offering: he hath certainly trespassed against the Lord.

Leviticus 11

11 And the Lord spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,

2 Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth.

3 Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat.

4 Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

5 And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

6 And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

7 And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you.

8 Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.

9 These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat.

10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you:

11 They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.

12 Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you.

13 And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,

14 And the vulture, and the kite after his kind;

15 Every raven after his kind;

16 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,

17 And the little owl, and the cormorant, and the great owl,

18 And the swan, and the pelican, and the gier eagle,

19 And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.

20 All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you.

21 Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth;

22 Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind.

23 But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you.

24 And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.

25 And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.

26 The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.

27 And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.

28 And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.

29 These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,

30 And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.

31 These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even.

32 And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed.

33 And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye shall break it.

34 Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean.

35 And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean and shall be unclean unto you.

36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.

37 And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.

38 But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.

39 And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.

40 And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.

41 And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten.

42 Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination.

43 Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.

44 For I am the Lord your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy: neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.

45 For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be holy, for I am holy.

46 This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth:

47 To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.

Leviticus 17

10 And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood; I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people.

11 For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it is the blood that maketh an atonement for the soul.

12 Therefore I said unto the children of Israel, No soul of you shall eat blood, neither shall any stranger that sojourneth among you eat blood.

13 And whatsoever man there be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn among you, which hunteth and catcheth any beast or fowl that may be eaten; he shall even pour out the blood thereof, and cover it with dust.

14 For it is the life of all flesh; the blood of it is for the life thereof: therefore I said unto the children of Israel, Ye shall eat the blood of no manner of flesh: for the life of all flesh is the blood thereof: whosoever eateth it shall be cut off.

15 And every soul that eateth that which died of itself, or that which was torn with beasts, whether it be one of your own country, or a stranger, he shall both wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even: then shall he be clean.

16 But if he wash them not, nor bathe his flesh; then he shall bear his iniquity.

Leviticus 22

1 And the Lord spake unto Moses, saying,

2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the Lord.

3 Say unto them, Whosoever he be of all your seed among your generations, that goeth unto the holy things, which the children of Israel hallow unto the Lord, having his uncleanness upon him, that soul shall be cut off from my presence: I am the Lord.

4 What man soever of the seed of Aaron is a leper, or hath a running issue; he shall not eat of the holy things, until he be clean. And whoso toucheth any thing that is unclean by the dead, or a man whose seed goeth from him;

5 Or whosoever toucheth any creeping thing, whereby he may be made unclean, or a man of whom he may take uncleanness, whatsoever uncleanness he hath;

6 The soul which hath touched any such shall be unclean until even, and shall not eat of the holy things, unless he wash his flesh with water.

7 And when the sun is down, he shall be clean, and shall afterward eat of the holy things; because it is his food.

8 That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith; I am the Lord.

9 They shall therefore keep mine ordinance, lest they bear sin for it, and die therefore, if they profane it: I the Lord do sanctify them.

10 There shall no stranger eat of the holy thing: a sojourner of the priest, or an hired servant, shall not eat of the holy thing.

11 But if the priest buy any soul with his money, he shall eat of it, and he that is born in his house: they shall eat of his meat.

12 If the priest's daughter also be married unto a stranger, she may not eat of an offering of the holy things.

13 But if the priest's daughter be a widow, or divorced, and have no child, and is returned unto her father's house, as in her youth, she shall eat of her father's meat: but there shall be no stranger eat thereof.

14 And if a man eat of the holy thing unwittingly, then he shall put the fifth part thereof unto it, and shall give it unto the priest with the holy thing.

15 And they shall not profane the holy things of the children of Israel, which they offer unto the Lord;

16 Or suffer them to bear the iniquity of trespass, when they eat their holy things: for I the Lord do sanctify them.

Deuteronomium 14

1 Ye are the children of the Lord your God: ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead.

2 For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth.

3 Thou shalt not eat any abominable thing.

4 These are the beasts which ye shall eat: the ox, the sheep, and the goat,

5 The hart, and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the pygarg, and the wild ox, and the chamois.

6 And every beast that parteth the hoof, and cleaveth the cleft into two claws, and cheweth the cud among the beasts, that ye shall eat.

7 Nevertheless these ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof; as the camel, and the hare, and the coney: for they chew the cud, but divide not the hoof; therefore they are unclean unto you.

8 And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you: ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase.

9 These ye shall eat of all that are in the waters: all that have fins and scales shall ye eat:

10 And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat; it is unclean unto you.

11 Of all clean birds ye shall eat.

12 But these are they of which ye shall not eat: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,

13 And the glede, and the kite, and the vulture after his kind,

14 And every raven after his kind,

15 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,

16 The little owl, and the great owl, and the swan,

17 And the pelican, and the gier eagle, and the cormorant,

18 And the stork, and the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.

19 And every creeping thing that flieth is unclean unto you: they shall not be eaten.

20 But of all clean fowls ye may eat.

21 Ye shall not eat of anything that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people unto the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.

Judges 14

5 Then went Samson down, and his father and his mother, to Timnath, and came to the vineyards of Timnath: and, behold, a young lion roared against him.

6 And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid, and he had nothing in his hand: but he told not his father or his mother what he had done.

7 And he went down, and talked with the woman; and she pleased Samson well.

8 And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the carcase of the lion: and, behold, there was a swarm of bees and honey in the carcase of the lion.

9 And he took thereof in his hands, and went on eating, and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat: but he told not them that he had taken the honey out of the carcase of the lion.

10 So his father went down unto the woman: and Samson made there a feast; for so used the young men to do.

11 And it came to pass, when they saw him, that they brought thirty companions to be with him.

12 And Samson said unto them, I will now put forth a riddle unto you: if ye can certainly declare it me within the seven days of the feast, and find it out, then I will give you thirty sheets and thirty change of garments:

13 But if ye cannot declare it me, then shall ye give me thirty sheets and thirty change of garments. And they said unto him, Put forth thy riddle, that we may hear it.

14 And he said unto them, Out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth sweetness. And they could not in three days expound the riddle.

15 And it came to pass on the seventh day, that they said unto Samson's wife, Entice thy husband, that he may declare unto us the riddle, lest we burn thee and thy father's house with fire: have ye called us to take that we have? is it not so?

16 And Samson's wife wept before him, and said, Thou dost but hate me, and lovest me not: thou hast put forth a riddle unto the children of my people, and hast not told it me. And he said unto her, Behold, I have not told it my father nor my mother, and shall I tell it thee?

17 And she wept before him the seven days, while their feast lasted: and it came to pass on the seventh day, that he told her, because she lay sore upon him: and she told the riddle to the children of her people.

18 And the men of the city said unto him on the seventh day before the sun went down, What is sweeter than honey? And what is stronger than a lion? and he said unto them, If ye had not plowed with my heifer, ye had not found out my riddle.

19 And the Spirit of the Lord came upon him, and he went down to Ashkelon, and slew thirty men of them, and took their spoil, and gave change of garments unto them which expounded the riddle. And his anger was kindled, and he went up to his father's house.

20 But Samson's wife was given to his companion, whom he had used as his friend.


Source: Bible, King James Version,
https://www.biblegateway.com/
 
K aktuálnímu dění / To contemporary events

fs
   
vl2

eng

 

13/09/2017 K parlamentním volbám v České republice v Evropě 2017 léta Páně


Podle mé Filosofie rovnováhy: Jen spravedliví občané usilující o dokonalou demokracii, tj. obec Boží (politeiu, civitas dei), tj. Biblický ráj, kde se všichni živí tvorové mají rádi, protože působí co možná nejméně smrti a bolesti, si zaslouží žít v demokracii, proto nás zřejmě čeká Babišovo (a jeho židovské Citibank) otroctví. Bude-li Babiš osvíceným otrokářem a uzákoní-li v současné české demokracii zřejmě neprosaditelnou porážkovou daň se zavedením prodeje masa přirozeně uhynutých (zásadně na stáří) zvířat k jídlu v běžných obchodech, aby zaručené zdravotně nezávadné a také milosrdné maso jako jídlo bylo k dispozici i těhotným a také kojícím ženám, pak nás zřejmě čeká exodus, tj. vyjití z otroctví našich zvířat možná i našich lidí a nový návrat, tj. nový pokus o (výše uvedenou dokonalou) demokracii, jinak nás vzhledem k obdobnému vývoji v ostatních státech světa zřejmě čekají protižidovské revoluce a atomové války. Charita budiž s námi.

(blíže viz www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz )

13/09/2017 In relation to Parliamentary election in the Czech Republic in Europe 2017 anno Domini


According to my Philosophy of Balance: Only righteous citizens struggling for perfect democracy, i. e. God's community (politeia, civitas dei), i. e. Biblical paradise, where all living creatures like each other, because they cause the least possible death and pain, merit to live in democracy, therefore Babiš' (and his Jewish Citibank) slavery apparently waits us. If Babiš is enlightened slaver and he enacts in contemporary Czech democracy apparently not-enforceable slaughter tax with establishment of sales of meat of naturally dead (on principle of old age) animals for food in mainstream shops, that both guaranteed health unobjectionable and merciful meat as food is at disposal also of both pregnant and breastfeeding women, then exodus apparently waits us, i. e. coming out from slavery of our animals possibly also of our humans and the new return, i. e. the new attempt at (above - mentioned perfect) democracy, otherwise with regard to analogical development in others States of the world anti - Jewish revolutions and atomic wars apparently wait us. Let charity be with us.

(for details see www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz )

25/07/2017 Možné dravčí ekonomické praktiky, jak zbohatnout podle vzorce okrást - půjčit - zotročit - rozmnožit se

Je třeba nejdříve najít a okrást oběť naší možné dravčí ekonomie se souhlasem vládní moci, abychom nebyly potrestáni (např. vykrást-podvést banku, kde má oběť uloženy peníze, založit si hospodu, kam nosí oběť svou výplatu a utrácí ji za alkohol), pak je třeba této oběti (např. státu, jehož banky jsou vykradené, a proto tento stát potřebuje peníze, či hostu-alkoholiku v hospodě) půjčit ukradené peníze na úrok a přes tyto půjčky je třeba příjemce těchto půjček (např. tyto stát či hosta-alkoholika v hospodě) postupně zotročit, pak je třeba se začít tajně rychle množit, abychom nebyli poraženi další revolucí takto podrobených otroků (tj. původních obyvatel státu či původních hostů v hospodě). Proto je třeba ze začátku podporovat nejlépe jako dobře organizovaná menší tajná skupina revoluce jako před začátkem divoké privatizace v postsovětském Rusku kolem roku 1990 léta Páně (viz zde ), aby vládní moc byla nucena v průběhu revoluce krýt a netrestat naše zlodějské praktiky vydávané za ekonomickou reformu. O našich možných pravých dravčích ekonomických záměrech však nesmíme nikdy říkat pravdu, nýbrž vždy se pak musíme světu ukazovat jako hodní, schopní a silní jedinci. Avšak ne každý jedinec je trvale psychicky a zdravotně schopen být výše uvedeným dravcem, avšak v tomto případě se penězi zabezpečují pouze jedinci z vlastní (menší) skupiny.

Neortodoxní židé byli obě mé učitelky hebrejštiny jedna z České republiky a druhá z Izraele, i ortodoxními židy (zastoupenými i současným izraelským předsedou vlády Benjaminem Netanjahuem) zavražděný bývalý neortodoxní izraelský předseda vlády Jicchak Rabin, protože se snažil o mír mezi Izraelci a Palestinci i za cenu izraelských územních ústupků. Nejslavnějším neortodoxním židem byl před cca 2000 lety Ježíž z Nazaretu, zakladatel křesťanství jako podle mne původně zamýšleného náboženství lásky ke všem živým tvorům a bytostem jako bližním. Podle mne cca jedna polovina židů jsou v současnosti vůči současné židovské „pravověrnosti“ protestanti blížící se svými názory k výše uvedenému pojetí křesťanství. Výše uvedený vzorec dravčí oligarchické vlády společnosti je příkladmo uveden již v Bibli v příběhu na tehdejší dobu milosrdného biblického starozákonního Josefa, který byl před cca 4000 lety dle tehdejšího chápání pravověrným, resp. ortodoxním Hebrejcem, resp. židem, viz níže.

Bible, Genesis, 47. kapitola ... 13. A chleba nebylo ve vší zemi; nebo veliký hlad byl velmi, a trápení veliké bylo na zemi Egyptské a zemi Kananejské od hladu. … 23. I řekl Jozef lidu: Aj, koupil jsem vás dnes i rolí vaše Faraonovi; ... 27. A tak bydlil Izrael v zemi Egyptské v krajině Gesen; a osadili se v ní, a rozplodili se, a rozmnoženi jsou velmi.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. (všechny citáty z Bible v této knize z důvodu autorských práv zásadně v češtině Bible kralická viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php či z BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz ,  v angličtině  King James Version http://www.biblegateway.com/ )

25/07/2017 Possible predatory economical practices, how to became rich according to formula to steal - to lend - to enslave - to reproduce

It is necessary primarily to find and to rob a victim of our possible predatory economy with consent of governmental power, so that we were not punished (eg. to rob - to deceive bank, where victim has the saved money, to establish pub, where victim gives his or her wages and spends it for alcohol), then it is necessary to lend this victim (e.g . the State, of which banks are robbed, that is why this State needs money, or the guest- alcoholic in pub) the stolen money at interest and through these borrowings it is necessary gradually to enslave recipients of these loans (eg. these State or guest- alcoholic in pub), then it is necessary to begin to reproduce secretly quickly, so that we were not defeated by next revolution of in this way subjugated slaves (i.e. of original inhabitants of the State or of original guests in pub). Therefore it is necessary from the beginning to support preferably as good organized smaller secret group the revolutions as before start of wild privatisation in post - Soviet Russia around the year 1990 anno Domini (see here ), so that governmental power was forced during revolution to shield and to unpunish our thievish practices published as economical reform. About our possible right predatory economical intentions however we must never say the truth, but always then we must show us to world as merciful, able and strong individuals. However not everyone individual is permanently mentally and health able to be the above - mentioned predator, however in this case by money only individuals from own (smaller) group are secured.

Unorthodox Jews were both my teachers of Hebrew language one from Czech Republic and the second from Israel, and also by orthodox Jews (represented also by contemporary Israeli Premier of government Benjamin Netanyahu) assassinated former unorthodox Israeli Premier of government Yitzhak Rabin, because he struggled for peace between Israelis and Palestinians also at price of Israeli territorial compromises. Most famous unorthodox Jew was before circa 2000 years Jesus of Nazareth, founder of Christianity as in my opinion originally intended religion of love to all living creatures and beings as neighbors. In my opinion at present time circa one half of Jews are towards contemporary Jewish „orthodoxy" the protestants approaching by their views to the above mentioned understanding of Christianity. The above mentioned formula of predatory oligarchical government of society is already stated as example in Bible in story on at that time time merciful biblical Old - Testament Joseph, who was before circa 4000 years according to at that time understanding orthodox Hebrew, virtually Jew, see below.

Bible, Genesis, 47th chapter ... 13 And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine. ... 23 Then Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: ... 27 And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had possessions therein, and grew, and multiplied exceedingly.

(All quotations from the Bible in this book because of copyright are on principle in Czech from Kralice Bible see http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php , or from the Bible Old and New Testaments | including deuterocanonic books |, Czech ecumenical translation, CZECH Bible Society, 1995, see www.biblenet.cz ,  in English from King James Version http://www.biblegateway.com/ )

 

18/04/2017 Jako římskokatolický křesťan jsem vděčný za snahu o nápravu bludu křesťanského učení o zvířatech ve světle encykliky současného římskokatolického křesťanského papeže Františka?

Co se týká křesťanství,  je možno obecně souhlasit s postojem římskokatolického církevního mnišského řádu  františkánů založeném sv. Františkem z Assisi, který nejlépe v současnosti  vyjádřil  současný papež František v jeho encyklice LAUDATO SI (Buď pochválen) uveřejněné v Římě, 24. května 2015, na den Slavnosti seslání Ducha Svatého, ve třetím roce jeho pontifikátu, Nakladatelství PAULÍNKY, 2015, Církevní schválení předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, č. j. 538/2015 ze dne 4. srpna 2015, který se zřejmě opětovně stejně jako druhý vatikánský koncil snaží o posun výkladu Biblického pojmu tvorstvo i na jiné živé tvory než lidi, viz Bible, Nový zákon, Marek 16, 15 A řekl jim (Ježiš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk, má poznámka): Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 16. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen. (Podle některých významných rukopisných památek Markovo evangelium tento verš neobsahuje. Verše  9-20 však připojuje řada jiných rukopisů. Některé rukopisy mají za veršem 8. jiný závěr.) (viz Bible kralická a Český ekumenický překlad Bible, Česká biblická společnost 1995, strana 58-59):

v nádherném chvalozpěvu svatého Františka z Assisi:

„Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
...
(viz strana 57)

Modlitba za naši Zemi

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru 
i v tom nejmenším ze svých tvorů, 
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje, 
vlej nám sílu své lásky, 
abychom pečovali o život a krásu. 
Zaplav nás pokojem, abychom žili 
jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám
vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život,
abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch,
kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
...

Modlitba křesťanů a celého stvoření

...
Bože lásky, ukaž nám naše místo
na tomto světě,
kde jsme nástroji tvé lásky
vůči všem bytostem této země,
protože ani jedna z nich není tebou zapomenuta.
Osviť ty, kdo vládnou mocí a penězi,
aby neupadali do hříchu lhostejnosti,
milovali obecné dobro, podporovali slabé,
a pečovali o svět, který obýváme.
Chudí i země křičí:
Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem,
chraň každý život
a připravuj mu lepší budoucnost,
aby přišlo tvoje království
spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy.
Buď pochválen!
Amen.
(viz strana 151-153)

Viz ZDE

18/04/2017 As the Roman Catholic Christian I am thankful for effort at reparation of heresy of Christian doctrine about animals in the light of encyclical letter of contemporary Roman Catholic Christian pope Franciscus?

In respect of Christianity it is possible generally to agree with attitude of Roman Catholic church monastic order of Franciscans founded by Saint Francis of Assisi that in the best way at the present  time was expressed by contemporary pope Franciscus in his ENCYCLICAL LETTER LAUDATO SI’ published in Rome on 24 May, the Solemnity of Pentecost, in the year 2015, the third of his Pontificate, who apparently repeatedly try in the same way as the Second Vatican Council the shift of interpretation of Biblical term the creation also for other living creatures than human beings, see Bible, New Testament, Mark 16, 15 And he said unto them (Jesus from Nazareth, apparently Christ and God - man, my note):, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. 16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (According to some significant manuscript monuments Mark gospel this verse does not contain.  However verses  9 - 20 many other manuscripts incorporate. Some manuscripts have behind verse 8 other ending.) (see King James Version /KJV/ translation of Bible on https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=KJV and Czech ecumenical translation of Bible, Czech biblical society 1995, page 58-59):

in the magnificent hymn of Saint Francis of Assisi:

Praised be you, my Lord, with all your creatures,
...
(see page 25-26)

A prayer for our earth

All-powerful God, you are present in the whole universe
and in the smallest of your creatures.
You embrace with your tenderness all that exists.
Pour out upon us the power of your love,
that we may protect life and beauty.
Fill us with peace, that we may live
as brothers and sisters, harming no one.
O God of the poor,
help us to rescue the abandoned and forgotten of this earth,
so precious in your eyes.
Bring healing to our lives,
that we may protect the world and not prey on it,
that we may sow beauty, not pollution and destruction.
Touch the hearts
of those who look only for gain
at the expense of the poor and the earth.
Teach us to discover the worth of each thing,
to be filled with awe and contemplation,
to recognize that we are profoundly united
with every creature
as we journey towards your infinite light.
...

 A Christian prayer in union with creation

...
God of love, show us our place in this world
as channels of your love
for all the creatures of this earth,
for not one of them is forgotten in your sight.
Enlighten those who possess power and money
that they may avoid the sin of indifference,
that they may love the common good, advance the weak,
and care for this world in which we live.
The poor and the earth are crying out.
O Lord, seize us with your power and light,
help us to protect all life,
to prepare for a better future,
for the coming of your Kingdom
of justice, peace, love and beauty.
Praise be to you!
Amen.
(see page 70-72)

See HEREMůj text na www.spvzt.cz je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak.
       
     
Dále