eng osn English and multilingual mechanical translation from English 

raj

sidlo logo  deska   tgm2


Filosofický experiment/návod-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D.-advokátem v Hustopečích, Česká republika nová politická:  
STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) - strategické dokumenty ZDE


FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

Podle mé Filosofie rovnováhy nebude-li zastaven buřtovací (na masové porážky, tj. masové vraždění a vaření zejména zvířat) stroj způsobující obrovskou zbytečnou smrt a bolest, tak z důvodu pomsty za tuto obrovskou smrt a bolest svět skončí katastrofou (např. jadernou válkou). Podle mé osobní zkušenosti tento buřtovací stroj nelze zastavit za současného stavu lidské společnosti. Je otázkou, zda za výše uvedené situace se nejeví jako nejreálnější jaderná válka. (možnost bet jako deborot, tj. včely či Devil, tj. Ďábel, tj. jako o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) Zastavení výše uvedeného buřtovacího stroje je podle mne možné pouze vědeckou revolucí, jadernou válkou, příchodem spasitele či ve velmi dlouhém časovém období pozvolným vývojem, v což vše je třeba až do konce vždy doufat. Jedinou další věcí, v co člověk snad může doufat, je jeho stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti a že tudíž tento milosrdný člověk unikne pomstě za lidmi způsobenou obrovskou zbytečnou smrt a bolest. (možnost alef jako alohim jako co možná nejméně smrti a bolesti) Přesto jsem mírným optimistou.PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

radikálně omezující spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat oproti ekologickému chovu i pro porážku s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (po pitvě veterináře a zásadně převařené v několika vodách, viz ZDE ) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi ,

 PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
(
PODEPIŠTE PROSÍM NOVOU PETICI, celkový dosažený stav podpisů pod peticí z roku 2012 byl 187 podpisů z 1000 potřebných podpisů k registraci strany) .

Obchodní označení spravedlnosti: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY

facebook2  facebook3

Kontakt

Kontakt: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, 

tel. 00420 721208595

1) Sídlo:

Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk) - MAPA

úřední doba: po telefonické domluvě

tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 721208595

2) Spolupracující s advokátem JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D.:

Pobočka: Sv. Čecha 5, 693 01 Hustopeče - MAPA

tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, mobil 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

!!! Poznámka: vzhledem k útoku proti mým paralelním webům: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz je můj paralelní web v současnosti na: www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz 


eng osn 

Philosophical experiment/manual-Newly being established by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-attorney at law in Hustopeče, Czech Republic new:
 
POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT) - strategic documents HERE


PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views (speculations).

According to my Philosophy of Balance if is not stopped wurst (for mass slaughter, i.e. mass murdering and cooking especially of animals) machine causing huge unnecessary death and pain, so on the ground of revenge for this huge death and pain some disaster (e.g . nuclear war) finishes the world. By my personal experience this wurst machine is impossible to stop in contemporary situation of human society. Question is, whether in the above - mentioned situation the nuclear war appears as the most real way. (possibility bet as deborot, i.e. bees and also as Devil, i.e. as much more than the least possible death and pain) According to me stopping the above mentioned wurst machine is possible only through scientific revolution, nuclear war, advent of savior or through gradual development in very long time, in which everything it is necessary always to hope until the end. Only one next thing, in what the human perhaps can hope, is his or her still causing the least death and pain and that therefore this merciful human will escape revenge for by people caused huge unnecessary death and pain. (possibility alef as alohim as the least possible death and pain) Despite I am mild optimist.PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

radically restricting the consumption of products from slaughtered animals and radically disadvantaging agriculture factory farms for slaughter-concentration camps of animals as opposed to the organic animal breeds also for the slaughter with the ultimate aim of breeding all livestock until their natural death, on principle of the old age and consumption of so obtained naturally dead carrions of animals (after the autopsy of the veterinarian and on principle boiled in several waters, see HERE ) instead of slaughtered animals and for help to people in extreme need .

Trade designation of rightness: MOST MERCIFUL PRODUCTS

facebook3  facebook2  

Contact

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., founder,

tel. 00420 721208595

 1) Seat:


Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (The house is not far from the central square, in which the first Czechoslovak President T.G. Masaryk lived in the years 1861-1863) - MAP 

Official hours: after telephone arrangement 

Tel. 00420 534 008 871, Tel. 00420 721208595

web site: www.spvzt.cz e-mail: zakladatel@spvzt.cz  

2) Cooperating with Attorney, JUDr. Dalibor Grůzou Ph.D.:


Branch: Sv. Čecha 5, 693 01 Hustopeče- MAP

Tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, cell phone 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web site: www.czechlawfirm.com , e-mail: ak-gruza@czechlawfirm.com

   
!!! Notice: due to attack against my parallel webs: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my parallel web is at present time on: www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz 
      
 

K aktuálnímu dění / To current events

fb

Má politická činnost a mé politické komentáře/My political activity and my political commentaries - html ( docx a/and pdf )  

vl2

eng


29) 28/06/2017 Jak udělat z ortodoxního Izraele více neortodoxní Izrael
 
Bible, Český ekumenický překlad, Deuteronomium 14, 21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.

Je třeba v domě ortodoxních židů i v izraelské hospodě, kam chodí hodně ortodoxních židů, nabízet tajně delší dobu místo košer masa vařené zdechliny a po delší době to je třeba všem ortodoxním židům říci. 
29-2) 28/06/2017 How to do from orthodox Israel more unorthodox Israel
 
Bible, King James Version, Deuteronomy 14:21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.
 
It is necessary in home of orthodox Jews and in Israeli pub, where go a lot of orthodox Jews, to offer on the quiet for a longer time boiled carrions in place of kosher meat and after longer time it it is necessary to tell it to all orthodox Jews.
israelflag

איך לעשות מישראל דתי ישראל יותר חילוני ( 29-3

Bible, Deuteronomy 14:21 - דברים
14:21לֹ֣א תֹאכְל֣וּ כָל־נְ֠בֵלָה לַגֵּ֨ר אֲשֶׁר־בִּשְׁעָרֶ֜יךָ תִּתְּנֶ֣נָּה וַאֲכָלָ֗הּ א֤וֹ מָכֹר֙ לְנָכְרִ֔י כִּ֣י עַ֤ם קָדוֹשׁ֙ אַתָּ֔ה לַיהוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹֽא־תְבַשֵּׁ֥ל גְּדִ֖י בַּחֲלֵ֥ב אִמּֽוֹ׃ פ


http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home

אנחנו צריכים בבית של יהודים דתים ובמלון ישראלי באיזהש הרבה יהודים דתים הולכים לתת בסתר זמן יותר ארוך נבלות מבושלות במקום בשר כשר ואחרי זמן יותר ארוך אנחנו צריכים לאמור זה לכל יהודים דתים

04/05/2017 K vládní krizi v České republice

Jako vegetarián, který bojuje proti zvířecímu holocaustu, bych doporučil jako východisko z české vládní krize pro českého předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby spolupracoval a pokračoval ve vládě s českým ministrem financí Andrejem Babišem, který způsobil tuto českou vládní krizi, a aby Bohuslav Sobotka nepodal demise a vše svedl na českého prezidenta Miloše Zemana, že postupuje neústavně a hrubě uráží své poltické kolegy, jak to dnes učinil Bohuslavu Sobotkovi. Dále, aby Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš takto vyjádřili své vzájemné výhrady jeden proti druhému, Bohuslav Sobotka vůči Andreji Babišovi, že Andrej Babiš zkrátil daně, a Andrej Babiš vůči Bohuslavu Sobotkovi, že Bohuslav Sobotka this Czech govermentalzpůsobil tuto českou vládní krizi zbytečným oznámením své demise v české vládě. Avšak, aby Bohuslav Sobotka i Andrej Babiš deklarovali, že jako státotvorní politici nadřadí zájmy českého státu svému boji a dovládnou spolu přes tyto své osobní výhrady až do řádných voleb na podzim tohoto roku.

To vše protože nejlepší manažeři jsou židé, židem by mohl být podle mých znalostí judaismu Bohuslav Sobotka a podle mých znalostí české politiky i Andrej Babiš, popř. jeho snoubenka Monika. Miloš Zeman není žid, protože jí rád vepřové maso, nýbrž je označován za největšího sionistu nežidovského původu na české politické scéně.

A protože nejvíce tlustý a tudíž masožravec ze všech tří hlavních aktérů současné české vládní krize je právě Miloš Zeman, ostatní i Andrej Babiš i Bohuslav Sobotka jsou spíše velmi hubení. Sympatičtí jsou mi v současnosti jak Bohuslav Sobotka, který je rozený demokrat, tak i Andrej Babiš, který vykupuje a loupí průmyslová jatka a pak je ruší či omezuje, např. firma U Rytířů Milana Sládečka či Kostelecké uzeniny či blízko nás JAVE (tzn. jateční vepři) Velké Němčice, i když má Andrej Babiš predátorské diktátorské sklony, protože průmyslové masové porážkové zemědělské velkochovy zvířat, tj. masové vyhlazovací koncentrační  tábory jsou v současnosti to nejodpornější, co dnes ve světě existuje.

Blíže viz www.spvzt.cz .

V Hustopečích dne 04/05/2017 JUDr. Dalibor Grůza Ph..D.

Viz výše viz má SMS českému předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi z 04/05/2017

04/05/2017 To governmental crisis in Czech Republic

As vegetarian, who struggles against animal holocaust, I would recommend as starting point from Czech governmental crisis for Czech Prime Minister Bohuslav Sobotka, to cooperate and to continue in government with Czech Minister of Finance Andrej Babiš, who caused this Czech governmental crisis, and that Bohuslav Sobotka does not give resignation and he shifts everything upon Czech president Miloš Zeman, that proceeds unconstitutionally and roughly insults his political colleagues, how so today he effected to Bohuslav Sobotka. Further, that Bohuslav Sobotka and Andrei Babiš expresses thus their mutual reservations one against other, Bohuslav Sobotka towards Andrej Babiš, that Andrej Babiš evaded taxes, and Andrej Babiš towards Bohuslav Sobotka, that Bohuslav Sobotka caused this Czech governmental crisis by unnecessary announcement of his resignation in the Czech government. However, that Bohuslav Sobotka and also Andrej Babiš would declare, that as State-forming politicians will superordinate interests of the Czech State over their fight and they will govern together in spite of these their personal reservations until regular elections in autumn this year. 

It everything because best managers are Jews, Jew could be according to my knowledge of Judaism Bohuslav Sobotka and according to my knowledge of Czech politics also Andrej Babiš, virtually his fiancee Monika. Miloš Zeman is not Jew, because he eats willingly pork meat, but he is labelled as biggest Zionist of non - Jewish origin in Czech political scene.

And because the most thick and therefore carnivorous of all three chief actors of contemporary Czech governmental crisis is just Miloš Zeman, others also Andrej Babiš also Bohuslav Sobotka are rather very thin. At present time likable are for me both Bohuslav Sobotka, that is real democrat, so also Andrej Babiš, who buys and robs industrial slaughter - houses and then them he discontinues or reducts them, eg. firm U Rytířů of Milan Sládeček or Kostelecké uzeniny (Kostelec smoked meats)  or near ours JAVE (i.e. slaughter pigs) Velké Němčice , even if Andrej Babiš has predator dictatorial inclinations, because at present time mass slaughter agricultural factory farms of animals, i. e. mass exterminatory concentration camps are it most repulsive, what nowadays in the world there is it.

For details see www.spvzt.cz .

In Hustopeče 04/05/2017 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

See above see my SMS for Czech Prime Minister Bohuslav Sobotka from 04/05/2017

   
02/05/2017 Analýza- v podzimních parlamentních volbách budu zřejmě volit českou Stranu zelených

Zřejmě budu v podzimních parlamentních volbách volit českou Stranu zelených, která může nejvíce pomoci zvířatům v porážkových průmyslových zemědělských velkochovech zvířat, tj. současných největších českých (i světových, má poznámka) masových vyhlazovacích koncentračních táborech. Mám vážné pochybnosti, že těmto trpícím zvířatům Strana zelených pomůže, přesto stále zůstávám mírným optimistou:

Kandidáty Strany zelených v jihomoravském kraji jsou:

  1. Michal Berg (důvod pro: byl doporučen Martinem Anderem, důvod proti: neznám ho osobně)
  2. Ivana Fajnorová (neznám)
  3. Matouš Vencálek (neznám)
  4. Zdeňka Dohnálková (neznám)
  5. Jan Duda (neznám)
  6. Jasna Flamiková (důvod proti: možná konflikt zájmů v businessu)
  7. Mojmír Vlašín (důvody pro: stravuje se s ohledem na přírodu, myslivec, z masa jí pouze zvěřinu, ekolog, vědec, má zájem o osud zvířat ve velkochovech, vzali si domů vynesené slepice z velkochovu, aby je zachránili)
  8. Jana Drápalová (důvody pro: úspěšná dlouholetá práce v zastupitelstvu a radě části Brna za českou Stranu zelených, důvody proti: bývalá vedoucí zootechnička /zřejmě v JZD/)
  9. Martin Ander (důvody pro: vegetarián, rodina, má zájem o osud zvířat ve velkochovech)
  10. Milada Blatná (neznám)

Zřejmě zakroužkuji Michala Berga, Mojmíra Vlašína a Martina Andera.

Kandidáti Strany zelených na celorepublikové úrovni:

Matěj Stropnický (důvody proti: změnil hlavní témata české Strany zelených z biozemědělství a jiných biotémat na menšinovou problematiku - homosexuálů, leseb, anarchistů, feministek, Rómů, Ukrajinců a muslimů v Česku, způsobil tím odchod řady pravicových zelených z české Strany zelelných), je synem Martina Stropnického českého ministra obrany a blízkého spolupracovníka Andreje Babiše, z čehož plyne nebezpečí, viz níže i koaliční potenciál Matějem Stropnickým vedené české Strany Zelených.

Andrej Babiš (důvody proti: možné sklony k nedemokratickým diktátorským politickým praktikám a nevybíravé predátorské likvidování jeho protivníků v businessu, čehož jsem se zřejmě rovněž stal obětí za své dopisy rozesílané o něm i o Matěji Stropnickém členům Strany zelených a za své prosazování ve Straně zelených mého návrhu porážkové daně, což by Andreji Babišovi mohlo dílčím způsobem snížit jeho finanční zisky, vše blíže viz www.spvzt.cz , důvody pro: Andrej Babiš snižuje produkci českého masného průmyslu a nejvíce predátorsky se chová, pokud nakupuje jatka zvířat, kde u prodávajících jatek po těchto jejich prodejích Andreji Babišovi v minulosti zřejmě nebyly výjimkou sebevraždy, trestní stíhání či ožebračování těchto jeho obchodních partnerů viz ZDE či ZDE , jakkoliv s těmito tvrdě predátorskými businessovými praktikami Andreje Babiše hluboce nesouhlasím a zřejmě jsem je zažil i na vlastní kůži, tak jím kupované české masové vyhlazovací koncentrační tábory zvířat – jmenovitě jatka zvířat, kde se denně poráželi tisíce savců /především prasat a býků/ či kuřat, považuji snad za něco ještě mnohem odpornějšího)

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět:

RE: [Jihomoravsky.oznameni] Kdo lídrem JMK zelené kandidátky?

Datum:

Wed, 3 May 2017 07:53:59 +0000

Od:

Drápalová Jana <drapalova@nliskovec.brno.cz>

Komu:

DrDaliborGrůza-advokát <ak-gruza@czechlawfirm.com>, 

jihomoravsky.oznameni@list.zeleni.cz <jihomoravsky.oznameni@list.zeleni.cz>

Pane kolego, děkuji za hodnocení, zootechnička jsem opravdu velmi, velmi bývalá, Již od roku 90 pracuji v oblasti ochrany přírody a komunální politiky. Za svůj největší počin za dva roky práce v socialistickém JZD, jak správně odhadujete, považuji přestavbu teletníku ve Veverských Knínicích z klecové technologie, kde byla telátka uvázána za krk na roštech, na volné stlané ustájení. Pro mne to bylo toto období mé práce v JZD velmi dobrá životní zkušenost, kterou by možná ochránci zvířat, ale i běžní lidé konzumující maso, také měli zažít. Právě to, co se tam dělo, mne přivedlo k ochráncům přírody, podpoře ekologického zemědělství a mimo jiné také ke střídmosti v konzumaci masa z velkochovů. Vpodstatě pokud jíme  maso, tak  hlavně z jehňat, které pan Švéda vozí do Brna z Bílých Karpat.

Jinak se mějte a fandím vaší práci. Jana Drápalová

 
-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět: RE: Analýza- v podzimních parlamentních volbách budu
 zřejmě volit českou Stranu zelených
Datum: Thu, 4 May 2017 09:55:32 +0200
Od: Stropnický Matěj (ZHMP) <Matej.Stropnicky@praha.eu>
Komu: 'drDalibor Grůza' <ak-gruza106@seznam.cz>
 

Dobrý den, myslím, že je to troche jinak, než píšete: ZDE MS
 

PhDr. Matěj Stropnický
Zastupitel hlavního města Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
tel.: +420 236 00 29 90
mobil: +420 605 344 748
e-mail: matej.stropnicky@praha.eu
www.praha.eu
          

04/01/2017 Mé právní posouzení případu Dylanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn. USA zřejmě zavraždil devět černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zřejmě zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku)

   
V Hustopečích u Brna, v České republice, v Evropě 04/01/2017 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát zapsaný v seznamu České advokátní komory
 
Článek I
 
Mnou navrhované výroky rozsudku (ve vztahu k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním případu Dylanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn. USA zřejmě zavraždil devět černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zřejmě zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku): 
   
A/ Podmíněný (tzn. podmíněně odložený) trest smrti s podmínkou, že již nikdy v budoucnosti tato odsouzená osoba nebude (úmyslný) pachatel (tzn. hlavní činitel) ani (úmyslný) spolupachatel ani vedlejší úmyslný spoluúčastník k hlavnímu činiteli (například úmyslný pomocník hlavního činitele) na jakémkoliv jiném zločinu jakékoliv jiné osoby (úmyslné) vraždy.
 
B/ Nepodmíněný trest doživotního vězení odsouzené osoby s možností podmíněného dřívějšího propuštění této odsouzené lidské osoby z tohoto doživotního vězení po uplynutí minimálně od 25 do 30 let vykonu odsouzenou osobou tohoto výše zmíněného jí uloženého nepodmíněného trestu odnětí jeho (tělesné) svobody.
   
C/ Po celou dobu výkonu výše uvedeného doživotního trestu odnětí svobody bude odsouzený povinen mimo jiné věci nahlas přečíst v jeho rodném jazyce či v jazyce jím dostatečně ovládaném (nebude-li výše uvedených jazyků pak v anglickém jazyce) každý den nejméně 7 stran křesťanské Bible v pořadí těchto stran tak, jak následují tyto strany v této Bibli za sebou, a to s výjimkou případů krajní nouze. A zároveň po celou dobu výkonu výše uvedeného doživotního trestu odnětí svobody bude odsouzený i povinen v jeho rodném jazyce či v jazyce jím dostatečně ovládaném (nebude-li výše uvedených jazyků pak v angličtině) nahlas přečíst každý den nejméně 3 strany ruské knihy "Zločin a trest" (v ruském jazyce "Prestupljenije i nakazanije") od Fjodora Michajloviče Dostojevského (sepsané v 1866 léta Páně) v pořadí těchto stran  textu tak, jak následují tyto strany v této knize za sebou, a to s výjimkou případů krajní nouze. Po skončení výše uvedeného čtení celé knihy v případě obou výše uvedených knih bude výše uvedený odsouzený povinen číst tuto jím přečtenou knihu stejným způsobem od jejího počátku opětovně, a to až do jeho budoucího případného legálního a zároveň i legitimního propuštění z jeho výše uvedeného doživotního vězení, viz výrok ad II) tohoto návrhu rozsudku.
     
(To) je legitimní, aby legální a i legitimní soud vždy rozhodnul o případném splnění obou výše uvedených podmínek v rámci obou výše uvedených výroků (verdiktů) ad I) a i ad II).
   
Mé poznámky: 1) Zabití jakékoliv osoby v krajní nouzi, případně v rámci této výše zmíněné krajní nouze (tzn. nutnosti) i v nutné sebeobraně (sebeobrana je nutná, je-li tato sebeobrana legitimní) pak tato legitimní sebeobrana jest (tj. zřejmě: "v-to/m/") žád-nou (tj. zřejmě: "že-t/o/", tj. zřejmě: "žid-mou") úmyslnou vraždou. 2) V německém jazyce slova: "auf/aus" znamenají v českém jazyce slova: "v-to/m/". 3) Podle významu slovo "legální" zřejmě znamená: "/za-/vazující/". 4) Podle významu slovo "legitimní" zřejmě znamená: /za-/vázaný-/něký/m). 5) Slovo: "soud/court" má zřejmě smysl: "suz/ovatel/" v českém jazyce a smysl: "(právní-)dvůr" v anglickém jazyce. 6) Podle významu slovo "mít-vůli" zřejmě znamená: "budoucnost/-čas/". 7) Podle významu slovo budoucnost zřejmě znamená: "v-to-na-to". 8) "anno Domini" (v latinském jazyce) znamená v českém jazyce léta Páně, tj. náš (Západní) letopočet, tj. dobu od narození Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a zřejmě i Mesiáše, tj. Krista, tj. Spasitele.
   
Článek II
   
Popis skutkového děje (ve vztahu k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním případu Dylanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn. USA zavraždil devět černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku):
   
V těchto dnech by měl být ukončen soudní proces s Dylannem Roofem, který v kostele v Charlestonu zavraždil devět černošských věřících včetně pastora. Na internetu si vedl zápisky, v nichž se vyznával ze svého rasismus i sympatií k nacismu. „Vybral jsem si Charleston, protože je to nejhistoričtější město v mém státě a jednu dobu v něm žilo nejvíc černých v poměru k bílým. Nemáme žádné skinheads, žádný skutečný Ku Klux Klan. Nikdo nic nedělá, jenom mluví na internetu. Takže někdo musí sebrat odvahu a udělat to. Hádám, že to budu muset být já,“ píše se na webových stránkách The Last Rhodesian. Název odkazuje na Rhodésii, dnešní Zimbabwe, kde ještě donedávna běloši vládli černošské většině. Pisatel se na svých stránkách vyjádřil i k dalším rasám. Uvedl, že není antisemita a dokonce obdivuje Asiaty. O Hispáncích napsal, že „někteří jsou špatní, někteří dobří“. (viz zde ) Jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku. Uvedla to v pátek CNN s odvoláním na jednoho z vyšetřovatelů. Ve středu zabil v kostele šest žen a tři muže včetně pastora. Guvernérka státu Jižní Karolína chce, aby dostal trest smrti. U soudu byl obviněn z devítinásobné vraždy. Roof zůstane ve vazbě. Během prvního výslechu se podle dvou nejmenovaných policistů k vraždě devíti lidí přiznal a prohlásil, že měl v úmyslu zahájit rasovou válku. Jednou se sám vyfotil v bundě s nášivkami rasistické Jihoafrické republiky a Rhodesie. Podle spolubydlícího sice rád hovořil o rasové válce a opětovném zavedení segregace, jenomže to nebrali vážně:„Nikdy nedělal rasistické poznámky, neútočil na nějakého určitého černocha, nic z toho nedělal, takže jsem v šoku.” Podle jeho spolužáka Johna Mullinse byl občas divoký, ale ne násilný. „Občas tam byly rasistické poznámky, ale říkal je jako žert. Nikdy jsem je nebral vážně ... Policisté ve čtvrtek převezli Roofa do Charlestonu ze sousední Severní Karolíny, kam uprchl. (viz zde )
   
V době spáchání těchto výše uvedených vražd tento výše uvedený oznámený pachatel Dylann Roof byl v jeho věku 21 let stáří, tj. podle Anglo-Amerického soudního-rozsudkového-práva, tzv. common-law byl dospělý jen velmi krátký čas.
   
Odborná právní poznámka mě jako dlouhý čas působicího českého právníka, obhájce pro obhajované v českém trestním právu a právního zástupce: Podle mě výše zmíněné data mohou znamenat, že Dylann Roof byl zřejmě převezen do vězení ve městě Charleston, tj. na místo Dylanna Roofa oznámené výše zmíněného vraždění, kde podle mě  Dylann Roof může být možná přímo ohrožen mučením, tj. tak zvaným lynčem mnoha Charlestonského města obyvatel nenávídících Dylanna Roofa z důvodu jeho výše zmíněných oznámených vražd a navíc, protože tyto lynče jsou světově-známou starou tradicí v nedávných dějinách Spojených států amerických, tj. USA. Viz Můj životopis v níže uvedeném Článku VI.
   
Článek III
   
A/ Dotčená právní ustanovení výše uvedeného anglo-amerického soudního-rozsudkového-práva, tzv. common-law (ve vztahu k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním případu Dylanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn. USA zavraždil devět černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku):
   
Podle staré filosoficko-náboženské pravdy platí "Nedělej jinému to, co nechceš, aby on dělal tobě.", resp. "Dělej jinému pouze to, co chceš, aby on na tvém místě dělal tobě na jeho místě." viz Kantův (mechanizký) kategorický imperativ, podle kterého se má uplatnit teoretické hledisko reciprocity, tj. výměny rolí a universality, tj. vztažení daného recipročního pravidla na všechny ostatní podobné případy. Zdroj: strana 38 až strana 39 ("deontological theory", "sense of duty", "moral duties", tj. "categorical imperatives", "test of universalizability and reversibility") Irwin´s business law, Klayman E.I., Bagby J.W., Ellis N.S., nakladatelství Richard D. Irwin, inc, USA, 1994.
   
Odborné poznámky mě jako dlouhý čas sloužícího českého právníka a zároveň i filosofa s velmi kvalitním mnou úspěšně dokončeným prestižním universitním vzděláním, viz Můj životopis v níže uvedeném Článku VI:
   
Ve světové právní historii a také kultuře toto common-law je formálním kontrastem proti našemu evropskému parlamentímu-psanému-právu, to jest tzv. kontinentálnímu evropskému právu, tento formální rozdíl mezi tímto common-law a evropským kontinentálním právem však nemusí jistě znamenat vyšší jakost jedné či druhé z těchto forem práva, již před cca 2500 lety totiž starověký řecký filosof Aristoteles zjistil, že dobré právo nelze nikdy zaručit jakoukoliv dobrou formou tohoto práva, nýbrž dobré právo nejvíce záleží zásadně na dobrých občanech vlastního státu, tj. tehdy jeho starověkého řeckého městského státu Athén, jakýkoliv byť nejdokonalejší zákon je totiž bez dobrých občanů vlastního státu pouze bezmocným kusem psaného papíru. Zdroj: viz učení tohoto Aristotela o tzv. politeie, což zřejmě znamená v řečtině doslova polis, tj. město/městský stát a teos, tj. Bůh, čili v případě politeiy jde doslova o město /dobrého/ Boha, je možno zmínit rovněž knihu jednoho z prvních velkých křesťanských myslitelů a filosofů, kterým na konci starověku byl svatý Augustin, jenž byl autorem jeho v latině psaného knihy „De civitates dei“, což znamená O obci /křesťanského/ Boha, tedy zřejmě to stejné co v řečtině znamená výše uvedené Aristotelovo učení o politeie.
   
B/ Dotčená právní ustanovení křesťanské (židovské) Bible:
   
Níže uvedená literatura: všechny níže uvedené citáty z Bible v češtině v tomto textu jsou zásadně z BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih| (přeloženo do anglického jazyka: Bible Old and New Testaments |including deuterocanonic books|),  Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz http://www.biblenet.cz/ a i z Bible kralické, viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php a v anglickém jazyce z Bible v King James Version, viz http://www.biblegateway.com/ 
   
B-1/ Dotčená právní ustanovení Bible, Starého zákona (ve vztahu k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním případu Dylanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn. USA zavraždil devět černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku):
   
Podle mé Filosofie rovnováhy nejdůležitější skutkový příkaz Biblického Starozákonního desatera (Božích) příkázání jediného existujícího Boha (tzv. Desatero), kterým má být dle Bible Nového zákona láska ve smyslu charita, tzn. drahocennost, v českém Rabínském překladu jest: „Nezavraždíš!“, viz Bible, Starý zákon, Exodus 20,13 "Nezavraždíš …" , http://www.biblenet.cz/b/Exod/20#v13 a http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Ex20.php a here, a Bible, Starý zákon, Deuteronomium 5,17 “Nezavraždíš!“ …, http://www.biblenet.cz/b/Deut/5#v17 a http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Dt5.phpzde .  V originálním textě je zřejmě hebrejský souhláskový slovní kořen: „r-c-ch“, toto slovo znamená zřejmě "vraždit". Avšak tento příkaz tohoto desatera v českém křesťanském ekumenickém překladu jest: „Nezabiješ!“ O právní otázce, co je zabití a co je vražda,  dle výše zmíněného příkazu Bible: „Nezavraždíš“ ve výše zmíněném jejím Rabínském překladu podle ortodoxních židů má zřejmě zásadně rozhodovat vůdce, viz např. zřejmě největší židovský Biblický král David v Starozákonních Biblických příbězích o tomto králi, či v případě zřejmé vraždy jeho potomka Ježíše z Nazareta, zřejmě Bohočlověka a zřejmě i Krista jinými židy či v případě zřejmé nacistické vraždy několika milionů židů během Druhé světové války od 1941 léta Páně do 1945 léta Páně, kdy ve všech těchto případech zřejmě došlo k zneužití pojmu krajní nouze těmito vůdci. Avšak český křesťanský ekumenický překlad Bible, Starý zákon jest: Exodus 20,13 „Nezabiješ.“, a Bible, Starý zákon, Deuteronomium 5,17 jest: „Nezabiješ.“, to je zřejmá  křesťanská významová změna výše zmíněného hebrejského slovního kořene r-c-ch / "(ne)zavraždíš“ započatá i v nejstarší křesťanské Bibli v českém jazyce tzv. Bibli kralické sepsaná v letech 1579 až 1596 léta Páně slovo „nezabiješ“, jež lze zřejmě v současné češtině vztáhnout i na zvířata a všechny ostatní živé bytosti, jako např. i pouhé bakterie či viry, viz pozorování šimpanzů zde , ačkoliv nyní všechny tyto živé tvory odlišné od člověka zřejmě nelze „zavraždit“ např. dle právnického slovníku současného českého práva, ale i nyní dle tohoto právnického slovníku současného českého práva je pouze lze „zabít“.    
   
Bible, Starý zákon, Exodus 20, 13, Bible, Starý zákon, Deuteronomy 5, 17:  
   
Exodus 20 Unicode/XML Westminster Leningrad Codex, Exodus 20 Unicode/XML Westminster Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home , Deuteronomy 5 Unicode/XML Westminster Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home       
      
šmot
Exodus 20
20 13 lo tircach ? samech     
End of Exodus  20:13 - 20:13
Date: 2016.07.20-13.35
     
dvarim
Deuteronomy 5
5 17 lo tircach ? samech     
End of Deuteronomy  5:17 - 5:17
Date: 2016.07.20-13.39


   
Pozn: Původní texty Tanach (tj. židovská Tóra, Neviim, K/Chetuvim, česky Pět knih Mojžíšových - Tóra, Proroci, Spisy) byly převážně v hebrejštině, s některými částmi v aramejštině. Kromě autoritativního masoretského textu, židé stále odkazují na Septuagintu, překlad hebrejské Bible do řečtiny, a Targum Onkelos, aramejskou verzi bible. Existuje několik různých starověkých verzí Tanach, v hebrejštině se většinou liší pravopisem, a tradiční židovská verze je založena na verzi známé jako Aleppo Codex. Dokonce i v této verzi jsou slova, která jsou tradičně čtena jinak od psáného (textu), protože ústní tradice je považována za mnohem důležitější než ta písemná, a zřejmě byly učiněny chyby při kopírování textu přes generace. / The original texts of the Tanakh were mainly in Hebrew, with some portions in Aramaic. In addition to the authoritative Masoretic Text, Jews still refer to the Septuagint, the translation of the Hebrew Bible into Greek, and the Targum Onkelos, an Aramaic version of the Bible. There are several different ancient versions of the Tanakh in Hebrew, mostly differing by spelling, and the traditional Jewish version is based on the version known as Aleppo Codex. Even in this version there are words which are traditionally read differently from written, because the oral tradition is considered more fundamental than the written one, and presumably mistakes had been made in copying the text over the generations.[citation needed] (Viz/ see  zde )
   
B-2/ Dotčená právní ustanovení Bible, Nového zákona (ve vztahu k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním případu Dilanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn. USA zavraždil devět černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku):
   
Matouš 4, 23Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. 24Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. 25A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly. ( viz http://biblenet.cz/b/Matt/4 and http://biblenet.cz/b/Matt/4 ) Matouš 5, 1Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 2Tu otevřel ústa a učil je: 3„Blaze chudým v duchu (tzn. podle mne ve vztahu k duševně nemocným nevědícím či neovládajícím, co činí), neboť jejich je království nebeské. 4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
   
(Matouš 5) 4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 5Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 7Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 8Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. 9Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. 10Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. 11Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 12Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. 13Vy jste sůl země (tzn. podle mne ve vztahu ke spravedlivým soudcům vědícím a i ovládajícím, co činí); jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. (tzn. podle mne ve vztahu k nespravedlivým soudcům nevědícím či neovládajícím, co činí) 14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 16Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (tzn. podle mne opět ve vztahu ke spravedlivým soudcům vědícím a i ovládajícím, co činí) 17Nedomnívejte se, že jsem (tzn. Ježíš z Nazaretu, zřejmě Bohočlověk a zřejmě i Mesiáš, tj. Kristus, tj. Spasitel) přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem (tzn. Ježíš z Nazaretu, viz výše) zrušit, nýbrž naplnit. (tzn. podle mne ve vztahu k židům) (viz http://biblenet.cz/b/Matt/5#v3 , http://biblenet.cz/b/Matt/5 )
   
C/ Dotčená právní ustanovení (mé) Filosofie rovnováhy (charytologie) (viz http://www.spvzt.cz/ ) (ve vztahu k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním případu Dylanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve Spojených státech amerických, tzn. USA zavraždil devět černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku):
   
- FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace).
   
- Sloučení duchovních věd (ad 1, 2)) a přírodních (exaktních) (ad 3)) Povinnost nezabít nic živé kromě případů, kdy je to naprosto nezbytné 1) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat). 2) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest. (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně smrti a bolesti). 3) Z toho plyne, že pro mě jako člověka je zdravé (tj. pokud nezvracím a nemám podváhu či alergický šok) jíst ze všech živých tvorů pouze nevzklíčená rostlinná semena (dále jen rostlinná semena, vzklíčená semena jsou už mladé rostliny) a rostlinné plody se semeny, jejichž oddělení od rostliny ji nemůže usmrtit a zároveň jde o způsob rozmnožování těchto rostlin s maximálním zdraví nepoškozujícím množstvím soli, popř. příslušným množstvím jiných minerálů a vody (tj. např. pro dospělé a děti ve věku nad 11 let maximální denní dávku šesti gramů soli, pro menší děti pět gramů, pro kojence jediný gram solí. Mělo by zřejmě jít o semena rostlin (sója, hrách, fazole, obilí apod.) a plody rostlin se semeny, zejména stromů (např. jablka, hrušky, datle). Základní 3 zákony, které zaručují ráj na Zemi pro všechny, vzniknou zobecněním mých tří výše zmíněných pravidel. Tyto 3 základní zákony ráje, kterým by se měli řídit všechny živé organismy, které chtějí ráj na Zemi pro všechny, jsou: 1) nikdy nezabít žádného živého tvora (ani sám sebe). 2) zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest. 3) z toho plyne, že pro člověka je zdravé jíst ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena a pro ostatní živočichy je zdravé jíst pouze rostliny, houby, samostatné živé buňky, bakterie a viry (tj. pokud nezvrací a nemají podváhu či alergický šok) spolu s příslušným zdraví nepoškozujícím množstvím minerálů a vody. (strana 24 a následující Filosofie rovnováhy)
   
- Má universální etika nedělí při sporu jednu stranu na dobrou a druhou na zlou, jejím cílem je zastavit spor bez ohledu na to, kdo je dobrý a kdo zlý (všichni jsou totiž nevinní ať zlý či dobrý, jinými slovy jde o objektivní odpovědnost za jejich protiprávní činy). (viz topic: http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=696 )
   
Jinými slovy podle mého názoru evoluce přírody je směřována k postupnému ukončení pravděpodobného k pravděpodobnějšímu stavu přírody a k evoluci přírody od méně k více pravděpodobnému stavu přírodu.
   
Blíže o souvislostí starobylé starověké řecké filosofie a "nejnovějších" objevů ve světě exaktní, tj. měřitelné fyziky, zejména mikrofyziky, moderní exaktní kosmologie, moderní fyzikální teorii vzniku "našeho" Vesmíru při tzv. Velkém třesku, laboratořích nejmodernějšího Evropského centra pro jaderný výzkum ve Francii, tj. tzv. “Centre Européen de Recherche Nucléaire” a Speciální teorií relativity Alberta Einsteina, kromě toho taky o souvislostech tohoto s židovskými vtipy vycházejícími z tisícileté židovské moudrosti Biblického Starého zákona obsaženými I v díle velmi známého česko-židovského spisovatele Karla Poláčka, s jehož literárním odkazem je každý český školák bez ohledu na své vyznání seznámen již na základní škole zhruba ve věku kolem cca 13 let jeho stáří, tedy, pokud tuto základní školu navštěvuje za účelem vzdělání a nikoliv třeba za účelem daleko "zajímavější a dobře placené práce snů v jejich 13 letech, kterou může např. být práce pro největší špionážní organizaci světa, kterou je údajně výzvědná služba současného Státu Izrael, tzv. celosvětově proslulý mossad", a slavným výrokem Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a i zřejmě Krista, Mesiáše a Spasitele žijícího a i k smrti umučeného židy poté co založil současné křesťanství před zhruba 2000 lety v tehdejším Izraeli (tehdy totiž ještě hlavním životním cílem takovýchto velmi chytrých lidí nebylo získat ani neusilovali o současnou tzv. Nobelovu cenu spojenou s velkou peněžní odměnou, nýbrž o spásu svých duší a jednotu s jediným existujícím Bohem): 13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu., touto jedinou větou geniálně shrnující všechny výše zmíněné nejnovější poznatky, pokusy a vědeckou činnost desetitisíců možná i statisíců nejlepších, nejchytřejších a i nejvzdělanějších světových vědců v oblasti současné exaktní, tj. měřitelné fyziky. (strana 344 a následující Filosofie rovnováhy)
   
Článek IV.
   
Komentář k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku (ve vztahu k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním případu Dylanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn. USA zřejmě zavraždil devět černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof zřejmě chtěl zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku):
   
- pomocí mnou navrhovaného rozsudku ve výše zmíněném právním případě zločinu vraždy zpácháné Danielem Roofem v Charlestonu v 2015 léta Páně lze podle mne rovněž co možná nejdokonaleji předejít justičnímu omylu a zároveň i případné následné justiční vraždě v tomto právním případě (justiční omyly a zároveň i justiční vraždy jsou zřejmě příliš časté v současných Spojených státech amerických, tj. USA)
   
- Kniha Zločin a trest (rusky Prestupljenije i nakazanije) (v 1866 léta Páně) je vrcholný román ruského autora Fjodora Michajloviče Dostojevského. Jde o základní dílo ruské realistické literatury 19. století. Děj se odehrává v Petrohradu a v závěru románu na Sibiři. Hlavním hrdinou je chudý student Rodion Romanovič Raskolnikov, který naplánuje a zavraždí starou (zřejmě židovskou, má poznámka) lichvářku Alenu Ivanovnu, kterou chce oloupit. Při činu je však vyrušen její sestrou Lizavetou, kterou zabije (také sekyrou). Naplánovaný zločin se mu podaří, nenechá za sebou žádné stopy. I když si svůj čin „filosoficky“  odůvodňuje, uvědomuje si zároveň jeho nesmyslnost a zrůdnost a dostává se do těžkých depresí. Seznamuje se s alkoholikem Semjonem Zacharyčem Marmeladovem a jeho dcerou Soňou. Protože Marmeladov utrácí všechny peníze za alkohol, Soňa musí pro rodinu vydělávat peníze prostitucí. Raskolnikov, který nemůže unést strašné tajemství vraždy, se svěřuje Soně. Ta mu radí, aby se přiznal. Mezitím policejní inspektor Porfirij Petrovič, který vraždu vyšetřuje a je přesvědčen o Raskolnikově vině, zatýká nevinného člověka (Mikolka), který se k vraždě přiznává. To je však zkouška Raskolnikovova svědomí. Ten přesvědčuje sám sebe o morální oprávněnosti svého činu, ale nepočítal s tím, že bude postaven před takovouto volbu. Po vnitřním boji se Raskolnikov přiznává. Je odsouzen na nucené práce na Sibiři. Tam jej doprovází Soňa, která jej miluje. Svou čistou a upřímnou láskou a vírou v Boha způsobuje Raskolnikovo obrácení. (K /pravoslavné/ křesťanské víře, má poznámka.)(viz  https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din_a_trest )
   
- Fjodor Michajlovič Dostojevský (narozen v 1821 léta Páně v Moskvě a zemřel v 1881 léta Páně v Petrohradě), ruský spisovatel, jeho otec byl lékař, Dostojevský studoval na vysoké technické škole v Petrohradě, po skončení jeho studia v 1843 léta Páně pracoval v projekčním oddělení (carského ruského) ministerstva obrany a od 1844 léta Páně se věnoval plně literatůře. Myšlenky socialismu a atmosféra sociálně-filosofických debat měli velký vliv na Dostojevského literární tvorbu. V dubnu v 1849 léta Páně Dostojevského s dalšími členy Petraševského skupiny zatkli a odsoudili k smrti. Těsně před popravou Dostojevskému změnili jeho trest na čtyřleté galeje (tzn. vězeňské nucené práce). V prosinci 1849 léta Páně odvezli Dostojevského do vězení v Omsku na Sibiři v carském Rusku. V tomto vězení trpěl Dostojevský často epileptickými záchvaty. Od 1854 léta Páně sloužil Dostojevský jako voják v sibiřské carské vojenské posádce. 1859 léta Páně vrátili Dostojevskému jeho šlechtický titul a dovolili mu publikovat. Ani takřka desetiletý pobyt Dostojevského na Sibiři, který byl plný jeho tělesného a morálního utrpení, nenarušil Dostojevského víru v člověka (a v křesťanského Boha, má poznámka). Dostojevský se stal vnímavým k lidskému utrpení. Tragickým důsledkem tohoto úseku života Dostojevského však byla jeho ztráta víry v možnost socialistického uspořádání společnosti, uveřejňoval tiskové materiály zaměřené proti programu ruské revoluční (tzn. komunistické) demokracie. Dostojevského cesta do západní Evropy mu vnukla myšlenku, že buržoazní, tzn. měšťanský, tzn. kapitalistický, tzn. /židovský/ obchodní  vývoj je pro Rusku nepřijatelný. 1864 léta Páně Dostojevskému umřela jeho žena (oženil se v 1859 léta Páně). 1865 léta Páně odešel Dostojevský do zahraničí a začal psát výše zmíněný román Zločin a trest, ve kterém Dostojevský nejhlouběji vyjádřil svůj soucit s poníženými a trpícími lidmi. Dostojevský zemřel v 1881 léta Páně v Petroheradě v carském Rusku. Zdroj: strana 144, Encyklopédia spisovatelov sveta, napsal kolektiv autorů, sestavil Ph.Dr. Jan Juríček, třetí, přepracované a doplněné vydání, vydalo nakladatelství Obzor, n.p., v Československu v Bratislavě v 1987 léta Páně, číslo publikace 3086, počet stran 648.
   
Článek V
   
Můj životopis: Já JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. jsem dlouhý čas působící český právník a také filozof s mnou vysoce kvalitním úspěšně dokončeným prestižním vzděláním z jedné z nejstarších světových (protože hlavní níže zmíněné univerzity přijímací podmínky jsou již mnoho staletí jen studentské schopnosti a také zájem o studium a proto) bezplatné (tj. bez jakýchkoliv poplatků zřejmě díky českému slavnému křesťanskému prostestantovi a křesťanskému reformátorovi Janu Husovi jako předchůdci zakladatele moderního křesťanského prostestantství Němce Martina Luthera) v českém jazyce studované (například velmi často také ruskými nebo slovenskými nebo jinými rodilými-jazykovými slovanskými zahraničními studenty) a velmi levné (tj. asi od 20.000,- do 25.000,- USD za 5 let studovaného magisterského titulu, ačkoliv podle mě, pokud já vím, normální celkové náklady za 5 let studovaného Magisterského titulu na "nejlepší", tj.  nejvíce-kvalitní a nejslavnější světové imperiální USA, tj. severoamerické universitě Harvardu mohou být možná od cca 1.000.000 USD do 5.000.000 USD) v anglickém jazyce studované (velmi často také víc chudými židovskými studenty) Karlovy univerzity v Praze, Česká republika, Evropa pravidelně doposud sepisované jako jedné z nejvyšše-kvalitních 200 universit na světě (tj. doposud světově proslulé tak zvané Karlovy Univerzity v Praze v České republice založené v 1348 léta Páně germánsko-českým rodilým křesťanem nejvyšším císařem celé tehdejší Německé říše, to jest Karlem IV. jako jedním z potomků největšího německého/tj. germánského/ císaře založívším celou Zapádo-evropskou germánskou říši existující v těchto hranicích v podobě novodobých germánských států v historii až do nynějška, tj. Karlem Velikým žijícím kolem 1000 léta Páně a také jako osobním přítelem tehdejšího římskokatolického křesťanského francouzského papeže Klementa VI, to jest nejvyššího římskokatolického křesťanského vůdce v úřadě od 1342 léta Páně do 1352 léta Páně.

04/01/2017 My legal considering of case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty - years old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans

    
In Hustopeče near Brno, in Czech Republic, in Europe 04/01/2017 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-attorney at law registered in the list of Czech Bar Association
   
Article I
   
By me suggested statements of judgment (in relation to above-mentioneded by me suggested judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United States of America, ie. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty - year old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
   
A/ (Conditionally) suspended (ie, conditional) death execution penalty on condition, that never more in future the convicted person is an (intentional) offender (ie. chief actor) nor an (intentional) accompliced party nor an accessory intentional coparticipator to the chief actor (for example an intentional aider of the chief actor) in any other crime of any other person (intentional) murder.
     
B/ Unconditional life imprisonment penalty of convicted person with possibility of conditional early release of this convicted human person from this lifetime prison after expiration as a minimum of from 25 to 30 years of the convicted person service of this above-mentioned on him imposed unconditional penalty of having his body (freedom).
     
C/ During all the time of service of the above life imprisonment the convicted person will be obliged among others things to read off loudly in his native language or in language by him suficciently operated (if there are no above-mentioneded languages then in English language) every day at least 7 pages of a Christian Bible in order of these pages so how these pages follow in this Bible each after another, namely except in cases of extreme need. And also during all the time of service of the above life imprisonment the convicted person will be also obliged to read off loudly in his native language or in language by him suficciently operated (if there are no above-mentioneded languages then in English language) every day at least 3 pages of Russian book "Crime and Punishment" (in Russian langauge: "Prestuplyeniye i nakazaniye") by Fyodor Michaylovic Dostoyevsky (written  in 1866 anno Domini) in order of these pages so how these pages follow in this book each after another, namely except in cases of extreme need. After finishing of above-mentioneded reading of a whole book in case of any of the both above-mentioneded books the above-mentioneded convicted person will be obliged to read this by him read book in the same way from its beginning repeatedly, namely until to his future possible legal and also legitimate release from his above-mentioneded life imprisonment, see statement ad II) of this judgment suggestion.
     
(It) is legitimate, that legal and also legitimate court will always decide about possible fulfillment of both above-mentioneded conditions within both above-mentioneded statements (verdicts) ad I) and also ad II).
     
My notes: 1) Killing of any person in extreme need, possibly within this above-mentioneded extreme need also in necessary selfdefence (selfdefence is necessary, if this selfdefence is legitimate), then this legitimate selfdefence is (ie. "out" or "Jews") no (ie. apparently "me-up") (intentional) murder. 2) In German language the words: "auf/aus" mean in English language the words: "up/out". 3) According to words the word: "legal" apparently means: "/ob-/legal/-ing/". 4) According to words the word: "legitimate" apparently means: /ob-/legate/d-by-so/-m/e/). 5) The word: "court/soud" has apparently the sense: "(law-)court" in English language and the sense: "judge-mentor" in Czech language. 6) According to words the words: "have/has-a-will" apparently means: "future/-time/". 7) According to words the word "future" apparently means "up-it-near". 8) "anno Domini" (in Latin language) means in English language "year of Lord", ie. our (Western) calendar, ie. time from birth of Jesus of Nazareth, apparently Godman and apparently also Messiah, ie. Christ, ie. Saviour)
     
Article II
     
Description of facts (in relation to above-mentioneded by me suggested judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United States of America, ie. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty - year old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
             
In these days the judicial trial should be finished against Dylann Roof who murdered at church in Charleston nine Afro-American believer including pastor. In the internet he himself led memoirs, in which he declared his racism and also his sympathies for Nazism. (Dylann Roof wrote: „I selected Charleston, because it is the most historical city in my state and one time in it the most black (persons) in proportion to white (persons) lived. We have no skinhead, no real Ku Klux clan. No one does act anything does, they speak in the internet only. So someone must have courage and do it. Maybe that it has to be me," (Dilann Roof) wrote on web pages of (so called) The Last Rhodesian. Title implied Rhodésia, (ie.) contemporary Zimbabwe, where recently white (persons) ruled over negro (persons). Writer spoke on his web-sites also in relation to the other races. He wrote that the he is not anti - semite and even he admires Asiatics. About Hispanic he wrote that „some are bad, some are good". (Source: here )
             
One - twenty - years old  Dylann Storm Roof wanted to start race war with killing Negroes (persons). On Friday it was declared to CNN with reference to one of investigators. On Wednesday (ie. Dylann Roof) killed at church six women and three man including pastor. Governess of the South Carolina State wanted that he was condemned to death execution penalty. He(ie. Dylann Roof) was accused of ninefold murder. (Dilann) Roof stays in detention. During first questioning by two unnamed policemans he(ie. Dylann Roof) declared, that he(ie. Dylann Roof) murdered nine people and he(ie. Dylann Roof) declared that he had intended to start race war. Once he(ie. Dylann Roof) took photos of himself in jacket with pictures of racist Southafrican republic and Rhodesia. According his friend from the college he(ie. Dylann Roof) liked to discuss about the race war and about reintroduction of segregation, however they did not take seriously it: „He(ie. Dylann Roof) has never spoken racist notes, he(ie. Dylann Roof) has not attacked against any certain Negro (person), he did not act nothing of that, so I(ie. friend from college) am in shock." "According to his classmate John Mullinse he(ie. Dylann Roof) was occasionally wild, but not violent. „There were ccasionally racist notes, but ccasionally he(ie. Dylann Roof) said them(ie. these notes) as witt. I (ie. classmate of Dylann Roof) have never taken it seriously ... On Thursday policemen transported Roof (ie. Dylann Roof) into Charleston from neighboring North Karolína State, where he(ie. Dylann Roof) escaped. (Professional legal note of me as long-time serving Czech lawyer: According to me the above-mentioned datas can mean, that Dilann Roof was apparently transported into prison in Charleston city, i.e. into place of Dylann Roof reported above-mentioned murdering, where according to me Dylann Roof can be possibly directly endangered by torturing, ie. by so called lynch of many Charleston city inhabitants hattering Dylann Roof because of his above-mentioned reported murders and moreover because these lynchs are an world-famous old tradition in the recent history of the United States of America, i.e. USA.)(see here )
             
In the time of committing of these above-mentioned murders this above-mentioned reported offender Dylann Roof was 21 years old, ie. according to the Anglo-American common law he was adult only very short time.
       
Article III
         
A/ Concerned rules of Anglo-American common-law (in relation to above-mentioneded by me suggested judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty - year old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
             
According to an old philosophical and religious truth it is valid: „Do not do to another, what you do not want him or her to do to you." virtually "Do others only, what you want him or her to do in your place to you on his or her place." See e.g. Kant´s categorical imperative, by which the theoretical aspect of reciprocity, ie. the exchange of roles and universality, ie., impose the reciprocal rule to all other similar cases). Source: page from 38 to page 39 ("deontological theory", "sense of duty", "moral duties", i. e. "categorical imperatives", "test of universalizability and reversibility") Irwin’s business law, Klayman E.I., Bagby J.W., Ellis N.S., publisher Richard D. Irwin, inc, USA, 1994.
             
In worldwide legal history and even culture this common- law is formal contrast against our European parliament- written law, it is so - called continental European law, this formal distinction between this common- law and European continental law however it needs not surely to mean higher quality of one or other of these forms of law, already before c. 2500 years namely ancient Greek philosopher Aristotle found, that good law is impossible never to guarantee by any good form of this law, but good law mostly on principle depends on good citizens of own State, i. e. at that time of his ancient Greek city state Athens, whatever as being a most perfect act is namely without good citizens of the own State only powerless piece of written paper. Source: see teaching of this Aristotle about so - called politeia, apparently which means in Greek literally polis, i. e. city/city-state and theos, i. e. God, or in case of politeia it is literally the city /of good/ God, it can be mentioned also book of one of the first great Christian thinkers and philosophers, who at the end of antiquity was saint Augustin, who was author of his in Latin written book "De civitates dei", which means about city of /Christian/ God, thus apparently it is the same what in Greek means above - mentioned Aristotle teaching about politeia.
             
B/ Concerned legal provision of Christian (Jewish) Bible:
         
Below mentioned literature: all below mentioned quotations from Bible in Czech language in this text are on principle from BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih| (translated in English language: Bible Saint Scriptures of Old and New Testament |including deuterocanonic books|), Czech ecumenical translation, CZECH Bible Society, 1995, see http://www.biblenet.cz/ and also from Bible of Kralice, see here and in English language from King James Version of Bible, see http://www.biblegateway.com/ 
           
B-1/ Concerned rules of Bible, Old Testament (in relation to above-mentioneded by me suggested judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty - year old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
             
Command of the most important Biblical Old Testament decalogue commandment in Czech rabbinical translation: „Do not murder!, see Bible, Old Testament, Exodus 20, 13 Nezavraždíš.  …  , http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CRP&kap=20&k=Ex and Bible, Old Testament, Deuteronomy 5, 17 “Nezavraždíš!“  …, http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CRP&kap=5&k=Dt . In original apparently Hebrew consonantal word root: „r-z-ch", to murder. However this command of this decalogue in Czech Christian ecumenical translation sounds: „Do not kill! About it what is killing and what about murder according to above mentioned command of Bible: „Do not murder" in the above its rabbinical translation apparently according to orthodox Jews leader decides on principle, see e.g . apparently biggest Jewish biblical king David in Old Testament Biblical stories about this king, or in case of apparent murder of his descendant Jesus from Nazareth, apparently God-man and Christ by other Jews or in case of clear Nazi murder of several millions Jews during holocaust, when it was always apparently abuse of notion of extreme need by these leaders. However in Czech ecumenical translation and in English KJV (King James Version) translation of Bible, Old Testament, Exodus 20, 13: "Thou shalt not kill." , http://www.biblenet.cz/b/Exod/20#v13 and http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Ex20.php and here, Bible, Old Testament, Deuteronomy 5, 17: "Thou shalt not kill." , http://www.biblenet.cz/b/Deut/5#v17 and http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Dt5.php and here it is clear meaning Christian shift of above-mentioned Hebrew word root r - z - ch / (not)murder started also by the oldest Bible in Czech language so - called Bible of Kralice from years 1579 until 1596 A.D. to word „do not kill", which is possible apparently in contemporary Czech to extend also for animals and for all other living beings, as e.g. also mere bacteria or viruses, see observation of chimpanzees here , that all e.g . according to wording of contemporary Czech law apparently it is impossible to „murder", but also them it is possible to „kill".           
           
Bible, Old Testament, Exodus 20, 13, Bible, Old Testament, Deuteronomium 5, 17
             
Exodus 20 Unicode/XML Westminster Leningrad Codex, Exodus 20 Unicode/XML Westminster Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home , Deuteronomy 5 Unicode/XML Westminster Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home       
         
shemot
Exodus 20
20 13 lo tirzach ? samech     
End of Exodus  20:13 - 20:13
Date: 2016.07.20-13.35
             
devarim
Deuteronomy 5
5 17 lo tirzach ? samech     
End of Deuteronomy  5:17 - 5:17
Date: 2016.07.20-13.39
             
Note: The original texts of the Tanakh were mainly in Hebrew, with some portions in Aramaic. In addition to the authoritative Masoretic Text, Jews still refer to the Septuagint, the translation of the Hebrew Bible into Greek, and the Targum Onkelos, an Aramaic version of the Bible. There are several different ancient versions of the Tanakh in Hebrew, mostly differing by spelling, and the traditional Jewish version is based on the version known as Aleppo Codex. Even in this version there are words which are traditionally read differently from written, because the oral tradition is considered more fundamental than the written one, and presumably mistakes had been made in copying the text over the generations.[citation needed] (see here )
         
B-2/ Concerned rules of Bible, New Testament (in relation to above-mentioneded by me suggested judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty - year old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
         
Mathew 4, 23 Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. 24 News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed; and he healed them. 25 Large crowds from Galilee, the Decapolis,[g] Jerusalem, Judea and the region across the Jordan followed him. (see here ) Mathew 5, 1 Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, 2 and he began to teach them. 3“Blessed are the poor in spirit (ie. according to me in relation to mentall ill not-identifying or not-controlling, what they act), for theirs is the kingdom of heaven.
             
(Mathew 5) 4 Blessed are those who mourn, for they will be comforted. 5 Blessed are the meek, for they will inherit the earth. 6 Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. 7 Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. 8 Blessed are the pure in heart, for they will see God. 9 Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. 10 Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 11 “Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. 12 Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. 13 “You are the salt of the earth. (ie. according to me in relation to righteous judges identifying and also controlling, what they act) But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot. (ie. according to me in relation to unrighteous judges not-identifying or not-controlling, what they act) 14 “You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. 15 Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. 16 In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. (ie. according to me repeatedly in relation to righteous judges identifying and also controlling what they act) 17 “Do not think that I (ie. Jesus of Nazareth, apparently the Godman and apparently also the Messiah, ie. Christ, ie. Savior) have come to abolish the Law or the Prophets; I (ie. Jesus of Nazareth, see above) have not come to abolish them but to fulfill them. (ie. according to me in relation to Jews) (see http://biblenet.cz/b/Matt/5#v3 , http://biblenet.cz/b/Matt/5 )
       
C/ Concerned rules of (my) Philosophy of Balance (charytylogy) (see http://www.spvzt.cz/ ) (in relation to above-mentioneded by me suggested judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty - years old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
         
- PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY) PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other,therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations). (see cover of book of Philosophy of Balance)
           
- The merger of spiritual (ad 1, 2)) and natural (exact) sciences (ad 3)) The obligation not to kill anything alive unless it is absolutely necessary: 1) A human must never kill any living creature, especially human (or him- or herself). (ie. according to me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human, the first human must begin to save this second human, ie. at worst case only to recede). 2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (ie. for the protection of life) and if so then those naturally feeling the least pain.1) (ie. according to me a human can kill any living creature only if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living creature, so that in this way he or she caused the least possible death and pain). 3) Regarding for me as a person it  is healthy (ie. if I am not vomiting and underweight or in allergic shock) to eat from all living creatures only non-sprouting plant seeds (hereafter referred to only as plant seeds, sprouting plant seeds are already young plants) and plant fruits with seeds, of which separation from the plant cannot kill it, while the reproduction of these plants with the maximum health not damaging amount of salt or appropriate quantity of other minerals and water (e.g. for adults and children aged over 11 years the maximum daily dose of six grams of salt, for smaller children five grams, for suckers one gram of salt. It would probably be concerned seeds of plants (soya beans, peas, beans, corn, etc.) and fruits of plants with seeds, especially trees (such as apples, pears, dates). In my opinion three basic laws, that guarantee a paradise on Earth for each, arise from generalizations above three rules. These 3 basic laws of a paradise, which should govern all living organisms, that want a paradise on Earth for all, are: 1) Never kill any living creature (or yourself). 2) Kill as few living creatures as possible (ie. for the protection of life) and if so then those naturally feeling the least pain. 3) It follows, that for the man it is healthy to eat from all living creatures only plant fruits and plant seeds and for other animals it is healthy to eat only plants, fungi, single living cells, bacteria and viruses (ie. if they are not vomiting and not underweight or in an allergic shock) together with the relevant health not damaging quantity of minerals and water. (page 23 et sequential of Philosophy of Balance)
             
- My universal ethics do not divide in a dispute on one side the good and the evil on the other side. Its objective is to stop the dispute, regardless of who are good and who evil (all are in fact innocent either bad or good, in other words, the strict liability for their illegal actions). (see topic: http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=696 )
           
In other words from my point of view evolution of nature is oriented to gradual termination of probable to more probable status of nature and to evolution of nature from less to more probable status of nature. 
             
Closer about relationship of long-lived ancient Greek philosophy and "latest" discoveries in the world of exact, i. e. measurable physicists, especially microphysics, modern exact cosmology, modern physical theory of origin of "our" Universe at so - called Big bang, labs of most modern European center for nuclear research in France, i. e. so - called “Centre Européen de Recherche Nucléaire” and Special Theory of Relativity of Albert Einstein, beside also about relationship of this with Jewish wits flowing from thousands Jewish wisdom of Biblical Old Testament contained also in writing of very known Czech- Jewish writer Charles Poláček, with whose literary heritage every Czech pupil is already familiarized regardless of his or her confession on primary school roughly at age around c. 13 years of his or her age, thus, if he or she attends this primary school for the purpose of education and not perhaps for far "more interesting and well - paid work of dreams in his or her 13 years, that may eg. be work for biggest espionage organization of world, that is allegedly intelligence service for contemporary State Israel, so - called worldwide famous mossad", and famous sentence of Jesus from Nazareth, apparently God-man and also apparently Christ, mesiah and savior living and also tortured to death by Jews after founding contemporary Christianity before roughly 2000 years in at that time Israel (at that time namely still main aim in life of such very clever people was not to gain, neither they did not seek for contemporary so - called the Nobel Prize in connection with big cash prize, but for salvation of their souls and unity with only one existing God): 13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh., by this only one sentence brilliantly summarizing all above-mentioned latest knowledge, experiments and scientific activity of ten - thousands maybe also of hundreds of thousands of best, cleverest and also most well-educated worldwide scientists in the area of contemporary exact, i. e. measurable physics. (page 344 et sequentia Philosophy of Balance) 
             
Article IV
                       
Commentary on above-mentioneded by me suggested judgment (in relation to above-mentioneded by me suggested judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty - year old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
               
- by means of by me suggested judgment in above-mentioneded legal case of murder crime commited by Dillann Roof in Charleston in 2015 anno Domini an unjust though legal judgment and also possible subsequent judicial murder in this legal case (unjust though legal judgments and also judicial murders are apparently too frequent in the contemporary United States of America, ie. USA) may be according to me also the most prefect as possible prevented
                  
-  Book Crime and Punishment (in Russian Prestuplyeniye i nakazaniye) (in 1866 anno Domini) is top novel of Russian author Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky It is concerned basic work of Russian realistic literature of 19th century. Action takes place in Saint Petersburg and at the conclusion of novel in Siberia. Main protagonist is poor student Rodion Romanovich Raskolnikov, who plans and will murder old (apparently Jewish, my note) usurer Alyona Ivanovna whom he wants rob. In flagrante delicto he is however disturbed by her sister Lizaveta, who he kills (also by axe). In planned crime he is successful, he is letting subsequently no traces. Even if he justifies his atct in philosophical way, he is conscious at the same time of its absurdity and monstrosity and he will come in heavy depressions. He meets with alcoholic Semyon Zakharovich Marmeladov and his daughter Sonya. Because Marmeladov spends all the money for alcohol, Sonya must make money for family by prostitution. Raskolnikov, who cannot carry horrible secret of murder, tells it to Sonya. She gives him counsel to tell truth. Meanwhile inspector of police Porfiry Petrovich, who investigates murder and he is sure of Raskolnikov blame, he arrests innocent man (Mikolka), who pleads guilty of murder. It is however exam of Raskolnikov conscience. He convinces himself about moral justification of his act, but he did not consider with it that he would be built before such choice. After inside struggle Raskolnikov pleads gulty. He receives sentence on hard labours in Siberia. There he is accompanied by Sonya who loves him. Her clear and honest love and belief in God causes reversal of Raskolnikov. (To /Orthodox/ Christian belief, my note) (see https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din_a_trest )
   
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (born in 1821 anno Domini Moscow and deceased in 1881 anno Domini Saint Petersburg), Russian writer, his father was doctor, Dostoyevsky studied at technological university in Saint Petersburg, after completion of his study in the year 1843 A.D. worked in projection department of (czarist Russian) Defense Ministry and since 1844 A.D. ran literature. At this time was Dostoyevsky adherent to ideal utopian socialism. Since 1847 A.D. Dostojevský attended group of M.V. Petrashevsky, in which one meeting Dostoyevsky read Belinsky letter to Gogol. Ideas of socialism and atmosphere of socially- philosophical debates had great effect on Dostoyevsky literary production. On April of the year 1849 A.D. Dostoyevsky with other members of Petrashevsky group were arrested and condemned to death. Just before scaffold Dostoyevsky punishment was changed on quadrennial galley (i.e. prison's hard labours). On December 1849 A.D. they drove Dostoyevsky into prison in Omsk in Siberia in czarist Russia. In this prison Dostoyevsky often suffered epileptic seizure. Since 1854 Dostoyevsky served as man-at-arms in Siberian czarist military crew. In the year 1859 A.D. they returned Dostoyevsky his peerage and they allowed him to publish. Dostoyevsky returned to Russian Tver and later in Saint Petersburg. Even practically ten - year stay of Dostoyevsky in Siberia, that was full of his physical and moral suffering, did not disrupt Dostoyevsky belief in man (and in Christian God, my note). Dostoyevsky became receptive to human suffering. However tragic consequence of this section of life of Dostoyevsky was his loss of belief in possibility of socialist arrangement of society that was projected into his world - view and into some his writings. In 60th flights Dostojevský published together with his brother Mikhail the magazine Vremya (1861 until 1863 A.D.) and Epoch (1864 until 1865 A.D.), in which he published press materials focused against program of Russian revolutionary (i. e. communist) democracy. Dostoyevsky trip to Western Europe suggested him idea that the bourgeois, i. e. townsman, i. e. capitalist, i. e. /Jewish/ business development is for Russia unacceptable. In the year 1864 A.D. Dostoyevsky his woman died (he married in the year 1859 A.D.) In the year 1865 A.D. Dostoyevsky left abroad and started to write above - mentioned novel Crime and Punishment, in which Dostoyevsky expressed most deeply his compassion on humiliated and suffering people. Dostoyevsky died in the year 1881 A.D. in Saint Petersburg in czarist Russia. Source: page 144, Encyklopédia spisovatelov sveta / Encyclopedia of writers of world, wrote authors team completed by Ph.Dr. John Juríček, third overworked and amended edition, issued by publishing house Obzor, n.p., in Czechoslovakia in Bratislava in the year 1987 A.D., number of publication 3086, number of pages 648.
     
Article in
     
My curriculum vitae: I JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. am long time acting Czech lawyer and also philosopher with by me high - quality successfully completed prestigious education from one of the oldest worldwide (because main undermentioned University entrance conditions are already many centuries only student capabilities and also interest in study that is why) free (i. e. without any fees apparently thanks to Czech famous Christian Protestant and Christian reformator John Hus as predecessor of the founder of modern Christian Protestantism the German Martin Luther) in Czech language studied (for example very commonly also by Russian or Slovak or by other native- language Slavonic foreign students) and very cheap (i. e. about from 20.000, - to 25.000, - USD for 5 years studied masterate title, although according to me, so far I know, normal total costs for 5 years studied masterate title in "best", i. e.  the most- quality and most famous worldwide imperial USA, i. e. North American Harvard University can be possibly from c. 1.000.000 USD to 5.000.000 USD) in English language studied (very commonly also more poor Jewish students) Charles University in Prague, Czech Republic, Europe regularly up to now listed as one of most - quality 200 Universities  in world (up to now world - famous so - called Charles University in Prague in Czech Republic founded in 1348 A.D. by Germanic-Czech native Christian highest emperor of whole all that time German empire, that is Charles IV as one of descendants of the greatest German /i. e. Germanic/ emperor founding whole western- European Germanic empire existing in this borders in form of modern Germanic states in history until now, i. e. Charlemagne living around 1000 A.D. and also as personal friend of at that time Roman Catholic Christian French pope Clement VI, that is highest Roman Catholic Christian leader in office from 1342 A.D. to 1352 A.D.  
          

18/04/2017 Jako římskokatolický křesťan jsem vděčný za snahu o nápravu bludu křesťanského učení o zvířatech ve světle encykliky současného římskokatolického křesťanského papeže Františka?

Co se týká křesťanství,  je možno obecně souhlasit s postojem římskokatolického církevního mnišského řádu  františkánů založeném sv. Františkem z Assisi, který nejlépe v současnosti  vyjádřil  současný papež František v jeho encyklice LAUDATO SI (Buď pochválen) uveřejněné v Římě, 24. května 2015, na den Slavnosti seslání Ducha Svatého, ve třetím roce jeho pontifikátu, Nakladatelství PAULÍNKY, 2015, Církevní schválení předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, č. j. 538/2015 ze dne 4. srpna 2015, který se zřejmě opětovně stejně jako druhý vatikánský koncil snaží o posun výkladu Biblického pojmu tvorstvo i na jiné živé tvory než lidi, viz Bible, Nový zákon, Marek 16, 15 A řekl jim (Ježiš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk, má poznámka): Jděte do celého světa a kažte evangelium všem stvoření. 16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří ; bude odsouzen. (Podle některých významných rukopisných památek Markovo evangelium tento verš neobsahuje. Verše  9-20 však připojuje řada jiných rukopisů. Některé rukopisy mají za veršem 8. jiný závěr.) (viz Český ekumenický překlad Bible, Česká biblická společnost 1995, strana 58-59):

v nádherném chvalozpěvu svatého Františka z Assisi:


„Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,

zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.“

(viz strana 57)


Modlitba za naši Zemi


Všemohoucí Bože,

přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů, ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje, vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu. Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám
vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život,
abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch,
kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.
Prosíme tě, posiluj nás
v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.
Chválíme tě, Otče, se všemi tvými tvory,
kteří vyšli z tvojí mocné ruky.
Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy.
Buď pochválen!
Synu Boží, Ježíši,
tebou byly stvořeny všechny věci.
Přijal jsi podobu v Mariině mateřském lůně,
stal ses součástí této země
a díval ses na tento svět lidskýma očima.
Nyní jsi živý v každém tvoru
slávou svého vzkříšení.
Buď pochválen!
Duchu Svatý, jenž svým světlem
směruješ tento svět do Otcovy lásky
a provázíš sténání stvoření,
i ty žiješ v našich srdcích,
abys nás vedl k dobru.
Buď pochválen!
Pane, Bože Trojjediný,
úžasné společenství nekonečné lásky,
nauč nás o tobě rozjímat
v kráse veškerenstva,
kde všechno mluví o tobě.
Probuď naši chválu a naši vděčnost
za každou bytost, kterou jsi stvořil.
Daruj nám milost, abychom se cítili vnitřně spojeni
se vším, co existuje.
Bože lásky, ukaž nám naše místo
na tomto světě,
kde jsme nástroji tvé lásky
vůči všem bytostem této země,
protože ani jedna z nich není tebou zapomenuta.
Osviť ty, kdo vládnou mocí a penězi,
aby neupadali do hříchu lhostejnosti,
milovali obecné dobro, podporovali slabé,
a pečovali o svět, který obýváme.
Chudí i země křičí:
Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem,
chraň každý život
a připravuj mu lepší budoucnost,
aby přišlo tvoje království
spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy.
Buď pochválen!
Amen.
 
(viz strana 151-153)
 
Poznámky:
 
1)  Sv. František z Assisi sice zahrnoval do své lásky všechno stvoření včetně neživých věcí, ale to mu nezabraňovalo jíst "své přátele" slavíky a voly. (viz http://www.vegetarian.cz/ostatni/veg%20esej3.html , Vegetariánství a apatie křesťanského člověka zasutá apoteóza zvířete - esej - část 3, autor: Mgr. Zdeněk Ambrož Eminger, Th.D.)
 
2) Blud z učení Tomáše Akvinského-Sancti Thomae Aquinatis (1225 – 1274), katolického filosofa a teologa, který je římskokatolickou církví považován za největšího křesťanského myslitele všech dob SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3, Summa teologická I. část, 20. O BOŽÍ LÁSCE, 2. Zda (Bůh) miluje všechno, I ot. 20 čl. 2 k 3,: K třetímu se musí říci, že přátelství nelze míti, leč k rozumovým tvorům, v nichž nastává opětování lásky a společenství v dílech života a jimž bývá dobře nebo zle podle osudu a štěstí; jakož i k nim vlastně je blahovůle. Ale tvorstvo bez rozumu nemůže dospět k milování Boha, ani ke společenství v rozumovém a blaženém životě, jímž Bůh žije. Tak tedy Bůh tvory bez rozumu nemiluje ve vlastním smyslu láskou přátelskou, nýbrž jaksi láskou dychtivosti, pokud je zařizuje k rozumovým tvorům a také k sobě; ne jako by jich potřeboval, nýbrž pro svou dobrotu a náš prospěch. Neboť dychtíme po něčem pro sebe i pro jiné. (viz http://www.cormierop.cz/Summa-teologicka-Icast.html , Sv.Tomáš Akvinský, TEOLOGICKÁ SUMMA, Východiskem tohoto podání Teologické summy je překlad Sancti Thomae Aquinatis, SUMMA THEOLOGIAE, redigovaný P.Emiliánem Soukupem, vydaný v Olomouci 1937-1940. Původní překlad opravil podle dodatečných olomouckých opravných stránek a upravil pro současného čtenáře P.Tomáš Bahounek OP. Úprava je pracovní text pro soukromé studium.) Tento text v originálu v latině pak zřejmě zní: Ad tertium dicendum quod amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus contingit esse redamationem, et communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire vel male, secundum fortunam et felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem irrationales non possunt pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et beatae vitae, qua Deus vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad seipsum; non quasi eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim aliquid et nobis et aliis. (viz  http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html ). Z výše uvedeného bludu Sv. Tomáše Akvinského pochází, resp. pocházelo zřejmě zjednodušené tvrzení římskokatolické církve, že zvířata nemají duši: Věnujme se ale chvíli několika rozdílům v přemýšlení lidí a zvířat. Jistě jste slyšela o ´vyšších a nižších citech´. … Takto se myšlení člověka liší od živočichů. Jde o schopnosti, ve kterých se podobáme Bohu. … Přestože zvířata zřejmě vnímají Boží přítomnost velmi hluboce, jsou hluboce citliví na dobré a špatné zacházení a lásku, kterou jim projevíme, nemůžeme říci, že jsou schopná být ve spojení s Bohem stejným způsobem, jako lidé. Proto také církev nikdy neuvažovala nad tím, že by jim podávala svátosti a svátostiny (křest, pohřeb, přijímání Eucharistie apod.), zatímco i velmi nemocní lidé svátosti přijímají a většinou z nich mnoho čerpají. Schopnost věřit je totiž vyhrazena pouze lidem. … V tom se lišíme od zvířete, které funguje jinak. Duše tedy přesahuje rozumové myšlení. Proto říkáme, že zvířata ač mají rozum a ve velké míře i svobodnou vůli a schopnosti, o kterých se člověku ani nesní, nemají duši. … Když církev říká, že zvířata nemají duši, v žádném případě nelegalizuje trápení zvířat a jejich týrání. Takové jednání je velmi zlé a církev je zavrhuje. („Web vira.cz ,který provozuje Arcibiskupství pražské - Pastorační středisko, 30.9.2009, autor: stepa, citováno z webu 10.7.2016, viz http://www.vira.cz/otazky/Krestansky-pohled-na-zvirata-Maji-dusi.html ).
 
3) Co se týká postoje církve vůči zvířatům, tak je popsán v katechismu katolické církve po druhém vatikánském koncilu (u nás vydán r. 1995). Jedná se o články 2415 - 2418. Je o tom pojednáno pod sedmým přikázáním Desatera:
 
7. ČLÁNEK SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Nepokradeš (Ex 20,15; Dt 5,19; Mt 19,18).

II. Úcta k osobám a jejich majetku

401 / 514
KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE
(3) Život v Kristu – (2) Desatero Božích přikázání – (2) „Miluj svého bližního jako sám sebe“

RESPEKTOVÁNÍ NEPORUŠENOSTI (INTEGRITY) STVOŘENÍ
2415 Sedmé přikázání vyžaduje respektování neporušenosti stvoření. Zvířata jakož i rostliny a neživé věci jsou přirozeně určeny k obecnému blahu minulého, současného budoucího lidstva.147 Užívání nerostných, rostlinných a živočišných zdrojů vesmíru nelze oddělovat od mravních požadavků. Vláda nad neživými věcmi a jinými živými bytostmi, kterou dal Stvořitel člověku, není absolutní, musí být uvedena v soulad s péčí o kvalitu života bližního, včetně budoucích generací, vyžaduje náboženskou úctu k neporušenosti stvoření.148
2416 Zvířata jsou Boží tvorové. Bůh je zahrnuje starostlivou péčí.149 Chválí ho a velebí už jen tím, že existují.150 I lidé mají k nim být laskaví. Měli by si vzpomenout, s jakou něžností zacházeli se zvířaty svatí, jako sv. František z Assisi nebo sv. Filip Neri.
2417 Bůh odevzdal zvířata do správy tomu, kterého stvořil ke svému obrazu.151 Je tedy
oprávněné používat zvířat k zajištění výživy nebo k výrobě oděvů. Mohou být ochočová-
 
147 Srov. Gn 1,28-31.
148 Srov. Jan Pavel II., encyklika Centesimus annus, 37-38.
149 Srov. Mt 6,26.
150 Srov. Dan 3,57-58.
151 Srov. Gn 2,19-20; 9,1-4.
 
402 / 514
KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE
(3) Život v Kristu – (2) Desatero Božích přikázání – (2) „Miluj svého bližního jako sám sebe“
na, aby pomáhala člověku v jeho pracích i v jeho zábavách. Lékařské a vědecké pokusy na zvířatech jsou mravně přijatelné, zůstávají-li v rozumných mezích, protože přispívají k léčení nebo záchraně lidských životů.
2418 Odporuje lidské důstojnosti nechávat zvířata zbytečně trpět a bezohledně nakládat s jejich životem. Stejně tak je nedůstojné člověka utrácet pro zvířata sumy peněz, které by měly být přednostně určeny ke z mírnění lidské bídy. Zvířata je možno mít rád, ale nemají být předmětem takové lásky, jaká náleží jen lidem.
 
4) Na rozdíl od jiných biblických textů, zejména týkajících se rituálních obětí zvířat v židovském chrámě dle Starého zákona, níže uvádím biblické texty svědčící naopak pro to, že židovsko-křesťanský Bůh a Ježíš Nazaretský jsou jediným Bohem výše uvedené jediné skutečné křesťanské církve, že tudíž Ježíš Nazaretský i tento jediný Bůh by mohli dokonale zůstávat v dokonalé lásce, tedy i k jiným živým tvorům než člověk: Texty Druhého (římskokatolického) vatikánského koncilu: LUMEN GENTIUM 9,3, LUMEN GENTIUM 48,1, Gaudium et Spes 39,1, či texty Bible, Nový zákon: Matouš 5,43-48, Matouš 9,9-13, Matouš 12,7, Matouš 13,9-15, Matouš 22,36-40, Matouš 26,26-29, Marek 12,28-31, Marek 16,15, Marek 14,22-25, Lukáš 9,12-17, Lukáš 10,25-37, Lukáš 22,14-20, Jan 4,31-34, Jan 6,47-51, Jan 13,18, Římanům 8,19-23, Římanům 8,18, Efezským 1,10, Koloským 1,15-20, 2. Petrův 3,13, , 1. Janův 4,8, 1. Janův 4,16, Zjevení 21,1 či texty Bible, Starý zákon: Genesis 1-4,26 (zejména Genesis 1,29-31), Exodus 23,19, Leviticus 22,28, Numeri 22,32, Deuteronomium 14,21, Žalmy 36,7, Izajáš 63,17, Izajáš 43,16-21, Izajáš 56,9, Izajáš 11,6-8, Ozeáš 2,20 (mj. viz www.biblenet.cz a http://www.jesuit.cz/old/?id=dokumenty_2-dk_4-galot ).
 
(see www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz )

18/04/2017 As the Roman Catholic Christian I am thankful for the effort at reparation of heresy of Christian doctrine about animals in the light of encyclical letter of contemporary Roman Catholic Christian pope Franciscus?

In respect of Christianity it is possible generally to agree with attitude of Roman Catholic church monastic order of Franciscans founded by Saint Francis of Assisi that in the best way at the present  time was expressed by contemporary pope Franciscus in his ENCYCLICAL LETTER LAUDATO SI’ published in Rome on 24 May, the Solemnity of Pentecost, in the year 2015, the third of his Pontificatewho apparently repeatedly try in the same way as the Second Vatican Council the shift of interpretation of Biblical term the creation also for other living creatures than human beings, see Bible, New Testament, Mark 16, 15 And he said unto them (Jesus from Nazareth, apparently Christ and God - man, my note):, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. 16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (According to some significant manuscript monuments Mark gospel this verse does not contain.  However verses  9 - 20 many other manuscripts incorporate. Some manuscripts have behind verse 8 other ending.) (see King James Version /KJV/ translation of Bible on https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=KJV and Czech ecumenical translation of Bible, Czech biblical society 1995, page 58-59):

in the magnificent hymn of Saint Francis of Assisi:

Praised be you, my Lord, with all your creatures,

especially Sir Brother Sun,
who is the day and through whom you give us light.
And he is beautiful and radiant with great splendour;
and bears a likeness of you, Most High.
Praised be you, my Lord, through Sister Moon and the stars,
in heaven you formed them clear and precious and beautiful.
Praised be you, my Lord, through Brother Wind,
and through the air, cloudy and serene, and every kind of weather
through whom you give sustenance to your creatures.
Praised be you, my Lord, through Sister Water,
who is very useful and humble and precious and chaste.
Praised be you, my Lord, through Brother Fire,
through whom you light the night,
and he is beautiful and playful and robust and strong”.
 
(see page 25-26)

A prayer for our earth
 
All-powerful God, you are present in the whole universe
and in the smallest of your creatures.
You embrace with your tenderness all that exists.
Pour out upon us the power of your love,
that we may protect life and beauty.
Fill us with peace, that we may live
as brothers and sisters, harming no one.
O God of the poor,
help us to rescue the abandoned and forgotten of this earth,
so precious in your eyes.
Bring healing to our lives,
that we may protect the world and not prey on it,
that we may sow beauty, not pollution and destruction.
Touch the hearts
of those who look only for gain
at the expense of the poor and the earth.
Teach us to discover the worth of each thing,
to be filled with awe and contemplation,
to recognize that we are profoundly united
with every creature
as we journey towards your infinite light.
We thank you for being with us each day.
Encourage us, we pray, in our struggle
for justice, love and peace.
A Christian prayer in union with creation
 
Father, we praise you with all your creatures.
They came forth from your all-powerful hand;
they are yours, filled with your presence and your tender love.
Praise be to you!
Son of God, Jesus,
through you all things were made.
You were formed in the womb of Mary our Mother,
you became part of this earth,
and you gazed upon this world with human eyes.
Today you are alive in every creature
in your risen glory.
Praise be to you!
 
Holy Spirit, by your light
you guide this world towards the Father’s love
and accompany creation as it groans in travail.
You also dwell in our hearts
and you inspire us to do what is good.
Praise be to you!
 
Triune Lord, wondrous community of infinite love,
teach us to contemplate you
in the beauty of the universe,
for all things speak of you.
Awaken our praise and thankfulness
for every being that you have made.
Give us the grace to feel profoundly joined
to everything that is.
God of love, show us our place in this world
as channels of your love
for all the creatures of this earth,
for not one of them is forgotten in your sight.
Enlighten those who possess power and money
that they may avoid the sin of indifference,
that they may love the common good, advance the weak,
and care for this world in which we live.
The poor and the earth are crying out.
O Lord, seize us with your power and light,
help us to protect all life,
to prepare for a better future,
for the coming of your Kingdom
of justice, peace, love and beauty.
Praise be to you!
Amen.
 
(see page 70-72)
 
Notes:
 
1)  Saint Francis of Assisi was undoubtedly though included in his love all creatures, including inanimate objects, but it did not held him to eat "his friends" nightingales and oxen. (see http://www.vegetarian.cz/ostatni/veg%20esej3.html , Vegetariánství a apatie křesťanského člověka zasutá apoteóza zvířete – esej / Vegetarianism and apathy of Christian man intromit apotheosis of animal - essay - part 3, author: Mgr. Zdeněk Ambrož Eminger, Th.D.)
 
2) The heresy from the teaching of Thomas Aquinas-Sancti Thomae Aquinatis, (1225 - 1274), Catholic philosopher and theologian who is considered as the greatest Christian thinker of all time by the Roman Catholic Church, SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3: Reply to Objection 3: Friendship cannot exist except towards rational creatures, who are capable of returning love, and communicating one with another in the various works of life, and who may fare well or ill, according to the changes of fortune and happiness; even as to them is benevolence properly speaking exercised. But irrational creatures cannot attain to loving God, nor to any share in the intellectual and beatific life that He lives. Strictly speaking, therefore, God does not love irrational creatures with the love of friendship; but as it were with the love of desire, in so far as He orders them to rational creatures, and even to Himself. Yet this is not because He stands in need of them; but only on account of His goodness, and of the services they render to us. For we can desire a thing for others as well as for ourselves. (see http://www.sacred-texts.com/chr/aquinas/summa/sum023.htm ) Then in the original in Latin there is apparently this text: Ad tertium dicendum quod amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus contingit esse redamationem, et communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire vel male, secundum fortunam et felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem irrationales non possunt pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et beatae vitae, qua Deus vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad seipsum; non quasi eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim aliquid et nobis et aliis. (see http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html ) Then in Czech language there is apparently this text: K třetímu se musí říci, že přátelství nelze míti, leč k rozumovým tvorům, v nichž nastává opětování lásky a společenství v dílech života a jimž bývá dobře nebo zle podle osudu a štěstí; jakož i k nim vlastně je blahovůle. Ale tvorstvo bez rozumu nemůže dospět k milování Boha, ani ke společenství v rozumovém a blaženém životě, jímž Bůh žije. Tak tedy Bůh tvory bez rozumu nemiluje ve vlastním smyslu láskou přátelskou, nýbrž jaksi láskou dychtivosti, pokud je zařizuje k rozumovým tvorům a také k sobě; ne jako by jich potřeboval, nýbrž pro svou dobrotu a náš prospěch. Neboť dychtíme po něčem pro sebe i pro jiné. (see St. Thomas Aquinas, TEOLOGICAL SUMMA, starting point of this presentation of Theological Summa is a translation Sancti Thomae Aquinatis, SUMMA THEOLOGIAE, edited by P.Emilián Soukup, published in Olomouc 1937-1940, the original translation was corrected according to additional Olomouc correcting sites and was modified for the contemporary readers by P.Tomáš Bahounek OP. modification is working text for a private study, see http://www.cormierop.cz/Summa-teologicka-Icast.html ). From the above heresy of St. Thomas Aquinas the simplified Roman Catholic Church statement apparently originates, virtually originated, that (believed higher) animals have not soul: However for a moment let us pay attention to a few differences in the thinking of humans and (believed higher) animals. You have surely heard about 'higher and lower emotions'. ... In this way the human thinking differs from (all, i.e believed both lower and higher) animals. It concerns the abilities, by which we resemble the God. ... Although (believed higher) animals apparently perceive God's presence very deeply, they are very sensitive to the good and the bad treatment and to the love, which we demonstrate to them, we cannot say that they are able to be in communion with the God in the same way as humans. Therefore the church never considered the fact that they received the sacraments and sacramentals (Baptism, burial, receiving the Eucharist, etc.), while even very ill people receive the sacraments, and most of them gain much from them. The ability to believe is reserved only for humans. ... In this way we differ from an (believed higher) animal that functions differently. Thus the soul is beyond rational thinking. Therefore we say that (believed higher) animals, although they have reason and to a large extent also free will and capabilities, about which a human would not dream, they have not soul. ... When the church says that (believed higher) animals have not soul, it does not legalize suffering of (believed higher) animals and cruelty to them in any way. Such behavior is very bad and the church condemns it. ("Web vira.cz, which is operated by the Archdiocese of Prague - Pastoral Center, 30/09/2009, author: stepa, quoted from web 10/07/2016, see http://www.vira.cz/otazky/Krestansky-pohled-na-zvirata-Maji-dusi.html ).
 
3) In respect of attitude of Church towards animals, so it is described in Catechism of Catholic Church after Second Vatican Council (in our country published 1995 A.D.). Articles 2415 - 2418 are concerned. It is tracted about it below seventh commandment of decalogue:
 
CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH
SECOND EDITION
 
PART THREE
LIFE IN CHRIST
SECTION TWO
THE TEN COMMANDMENTS
CHAPTER TWO
"YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF"
ARTICLE 7
THE SEVENTH COMMANDMENT
 
You shall not steal.186
 
Respect for the integrity of creation
2415 The seventh commandment enjoins respect for the integrity of creation. Animals, like plants and inanimate beings, are by nature destined for the common good of past, present, and future humanity.195 Use of the mineral, vegetable, and animal resources of the universe cannot be divorced from respect for moral imperatives. Man's dominion over inanimate and other living beings granted by the Creator is not absolute; it is limited by concern for the quality of life of his neighbor, including generations to come; it requires a religious respect for the integrity of creation.196
2416 Animals are God's creatures. He surrounds them with his providential care. By their mere existence they bless him and give him glory.197 Thus men owe them kindness. We should recall the gentleness with which saints like St. Francis of Assisi or St. Philip Neri treated animals.
2417 God entrusted animals to the stewardship of those whom he created in his own image.198 Hence it is legitimate to use animals for food and clothing. They may be domesticated to help man in his work and leisure. Medical and scientific experimentation on animals is a morally acceptable practice if it remains within reasonable limits and contributes to caring for or saving human lives.
2418 It is contrary to human dignity to cause animals to suffer or die needlessly. It is likewise unworthy to spend money on them that should as a priority go to the relief of human misery. One can love animals; one should not direct to them the affection due only to persons. 
 
186 Ex 20:15; Deut 5:19; Mt 19:18.

195 Cf. Gen 128-31.
196 Cf. CA 37-38.
197 Cf. Mt 6:26; Dan 3:79-81.
198 Cf. Gen 2:19-20; 9:1-4. 
 
(see http://www.scborromeo.org/ccc/p3s2c2a7.htm , St. Charles Borromeo Catholic Church, Picayune, Miss., USA; English – Second edition (revised in accordance with the Latin editio typica), with full text search and list of changes between the First and Second editions , see https://en.wikipedia.org/wiki/Catechism_of_the_Catholic_Church )
 
4) Unlike other biblical texts, especially regarding the ritual sacrifices of animals in the Jewish temple according to the Old Testament, I mention below the biblical texts showing the contrary, that the Judeo-Christian God and Jesus of Nazareth are only one God of above mentioned only one real Christian church, that therefore both Jesus of Nazareth and this only one God could perfectly dwell in perfect love, thus also for other living creatures than humans: Texts of the Second Vatican Council: LUMEN GENTIUM 9,3, LUMEN GENTIUM 48,1, Gaudium et Spes 39,1, or texts Bible, New Testament: Mathew 5,43-48, Mathew 9,9-13, Mathew 12,7, Mathew 13,9-15, Mathew 22,36-40, Mathew 26,26-29, Mark 12,28-31, Mark 16,15, Mark 14,22-25, Luke 9,12-17, Luke 10,25-37, Luke 22,14-20, John 4,31-34, John 6,47-51, John 13,18, Romans 8,19-23, Romans 8,18, Ephesians 1,10, Colossians 1,15-20, 2 Peter 3,13, , 1 John 4,8, 1 John 4,16, Revelation 21,1 or texts Bible, Old Testament: Genesis 1-4,26 (especially Genesis 1,29-31), Exodus 23,19, Leviticus 22,28, Numbers 22,32, Deuteronomy 14,21, Psalms 36,7, Isaiah 63,17, Isaiah 43,16-21, Isaiah 56,9, Isaiah 11,6-8, Hosea 2,20 (besides other things see www.biblenet.cz , https://www.biblegateway.com/ and http://www.jesuit.cz/old/?id=dokumenty_2-dk_4-galot ).
 
(see www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz )
     

13/04/2017 Z teorie židovství dle mé Filosofie rovnováhy. Biblických sedm let tučných (hojnosti) a sedm let hubených (drahoty) z hlediska marxistické ekonomické teorie střídání ekonomických konjunktury a hluboké krize ve státech, kde i v současnosti vládne sobecký kapitalismus (volné soutěže)

Příkladem takového státu, kde v současnosti více méně vládne kapitalismus volné soutěže, je i současná Ukrajina. Židáci vládnou Ukrajině, tvrdila Savčenková v televizi. Ukrajinská pilotka a poslankyně Nadija Savčenková se minulý týden v televizním vysílání nevybíravě pustila do Židů. V rozhovoru pro televizi 112 pro ně dokonce použila hanlivé označení židák. Prohlásila, že ve vedení země jich je 80 procent, i když představují jen dvě procenta populace. (viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/433709-zidaci-vladnou-ukrajine-tvrdila-savcenkova-v-televizi.html )

Genesis, 37. kapitola (jedna část židů, dále též necharitní židé, chápe jediného Biblického Boha jako masového vraha zvířat a i lidí a i ostatních živých tvorů, proto také ani oni neváhají vraždit, např. jejich bratra Josefa, druhá část židů, dále též charitní židé, chápe jediného Biblického Boha jako toho, kdo vždy působí co možná nejméně smrti a bolesti a proto tito charitní židé neváhají učinit sami velké oběti pro toto dobro, často i oběti nejvyšší jako jsou životy jejich a členů jejich rodiny, obě tyto části židovského národa však tvoří a vždy tvořily jednu rodinu židovského národa)

...
3. Izrael pak miloval Jozefa nad všecky syny své; nebo v starosti své zplodil jej. A udělal mu sukni proměnných barev.
4. A když spatřili bratří jeho, že ho miluje otec jejich nad všecky bratří jeho, nenáviděli ho, aniž mohli pokojně k němu promluviti.
...
13. A řekl Izrael Jozefovi: Zdaliž nepasou bratří tvoji v Sichem: Poď, a pošli tě k nim. Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem.
...
18. Kteřížto, jakž ho uzřeli zdaleka, prvé než k nim došel, ukládali o něm, aby jej zahubili.
19. Nebo řekli jeden druhému: Ej, mistr snů teď jde.
20. Nyní tedy poďte, a zabíme jej, a uvržeme ho do některé čisterny, a díme: Zvěř lítá sežrala jej. I uzříme, nač jemu vyjdou snové jeho.
21. A uslyšev to Ruben, aby ho vytrhl z ruky jejich, (nebo řekl: Neodjímejme mu hrdla,)
22. Řekl jim Ruben: Nevylévejte krve. Vrzte jej do této čisterny, kteráž jest na poušti, a nevztahujte ruky na něj. Ale on chtěl vysvoboditi ho z ruky jejich, a pomoci mu, aby se navrátil k otci svému.
23. A když přišel Jozef k bratřím svým, strhli s něho sukni jeho, sukni proměnných barev, kterouž měl na sobě.
24. A pochopivše, uvrhli jej do čisterny. Čisterna pak ta byla prázdná, v níž ne bylo vody.
25. I usadili se, aby jedli chléb. A pozdvihše očí svých, uzřeli, a aj, množství Izmaelitských přicházejících z Galád, kteřížto na velbloudích svých nesli vonné věci a kadidlo a mirru do Egypta.
26. I řekl Juda bratřím svým: Jaký zisk míti budeme, zabijeme-li bratra svého, a zatajíme-li krve jeho?
27. Poďte, prodejme ho Izmaelitským, a nevztahujme na něj rukou svých, nebo bratr náš, tělo naše jest. I uposlechli ho bratří jeho.
...
36. Mezi tím Madianští prodali Jozefa do Egypta Putifarovi, dvořeninu Faraonovu, hejtmanu žoldnéřů.

Genesis, 41. kapitola (židé jsou národ nejkvalitnějších vůdců na světě, procentuální zastoupení vůdců v židovském národě je podle mé zkušenosti cca 90% oproti 5-10% vůdců v jiných národech, výše uvedení necharitní židé zásadně používají jako způsob své vlády lichvu, podvody, krádeže, vraždy, porušování povinností při správě cizího majetku, porušování povinností veřejných činitelů, zneužívání informací v obchodním styku, zotročování velkých skupin lidí, naopak výše uvedení charitní židé se stále snaží přesvědčit národy, aby nepřijali široce konzum, tedy neomezenou spotřebu zboží, tj. mrtvol živých tvorů či vyráběného s pomocí spalování mrtvol živých tvorů, nabízenou výše uvedenými necharitními židy v tučných letech, a i přesvědčit národy, aby si činili zásoby v tučných letech na léta hubená a aby byli milosrdní, protože i jediný Biblický Bůh, resp. z dlouhodobého hlediska nejsilnější přírodní zákon je dle výše uvedených charitních židů milosrdný, tito charitní židé tak činí i za cenu vlastních velkých obětí)

...
14. Tedy poslav Farao, povolal Jozefa, a rychle vypustili ho z žaláře. Kterýžto oholiv se, a změniv roucho své, přišel k Faraonovi. (Poznámka: hyksósové, doslova vůdcové pouště, králové pastevců, vládcové cizích zemí-agresivní asijské národy semitského původu, začátkem 17. století před naším letopočtem vtrhly do Egyptaa udržely se tam asi sto let, 1680-1580 před naším letopočtem, XV. a XVI. dynastie, do období vlády Hyksósů spadá Josefův příběh, zdroj: strana 480-481, Příběhy mrtvého moře, Zenon Kosidowski, z polského originálu Opowiešči biblijnie, vydaného nakladatelstvím Iskry ve Varšavě roku 1963 přeložil dr. Josef Vlášek, vydala Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH v Praze roku 1979, I. vydání)
15. I řekl Farao Jozefovi: Měl jsem sen, a není, kdo by jej vyložil; o tobě pak slyšel jsem to, že když uslyšíš sen, umíš jej vyložiti.
...
25. Odpověděl Jozef Faraonovi: Sen Faraonův jednostejný jest. Což Bůh činiti bude, to ukázal Faraonovi.
26. Sedm krav pěkných jest sedm let, a sedm klasů pěkných tolikéž jest sedm let; sen jest jednostejný.
27. Sedm pak hubených krav a šeredných, vystupujících za nimi, sedm let jest; a sedm klasů drobných a větrem východním usvadlých bude sedm let hladu.
28. Toť jest, což jsem mluvil Faraonovi: Což Bůh činiti bude, ukazuje Faraonovi.
29. Aj, sedm let nastane, v nichž hojnost veliká bude ve vší zemi Egyptské.
30. A po nich nastane sedm let hladu, v nichž v zapomenutí přijde všecka ta hojnost v zemi Egyptské; a zhubí hlad zemi.
31. Aniž poznána bude hojnost ta v zemi, pro hlad, kterýž přijde potom; nebo velmi veliký bude.
32. Že pak opětován jest sen Faraonovi podvakrát, znamená, že jistá věc jest od Boha, a že tím spíše Bůh vykoná to.
33. Protož nyní ať vyhledá Farao muže opatrného a moudrého, kteréhož by ustanovil nad zemí Egyptskou.
34. To ať učiní Farao, a postaví úředníky nad zemí, a béře pátý díl z úrod země Egyptské, po sedm let hojných.
35. Ať shromáždí všeliké potravy těch úrodných let nastávajících, a sklidí obilí k ruce Faraonovi; a potravy v městech ať se chovají pilně.
36. A budou pokrmové ti za poklad zemi této k sedmi letům hladu, kteráž budou v zemi Egyptské, aby nebyla zkažena země tato hladem.
37. I líbila se řeč ta Faraonovi i všechněm služebníkům jeho.
38. Tedy řekl Farao služebníkům svým: Najdeme-liž podobného tomuto muži, v němž by byl Duch Boží?
39. Jozefovi pak řekl: Poněvadž Bůh dal znáti tobě všecko toto, neníť žádného tak rozumného a moudrého, jako ty jsi.
40. Ty budeš nad domem mým, a líbati bude tvář tvou všecken lid můj; stolicí toliko královskou vyšší nad tebe budu.
41. Řekl také Farao Jozefovi: Aj, ustanovil jsem tě nade vší zemi Egyptskou.
...
47. A vydala země po sedm let úrodných obilí hojnost.
48. I nahromáždil všelijakých potrav v těch sedmi letech hojných v zemi Egyptské, a složil potravu tu v městech; úrody polní jednoho každého města, kteréž byly okolo něho, složil v něm.
49. A tak nahromáždil Jozef obilí velmi mnoho, jako jest písku mořského, tak že přestali počítati; nebo mu nebylo počtu.
...
53. Tedy pominulo sedm let hojných v zemi Egyptské;
54. A počalo sedm let hladu přicházeti, jakž byl předpověděl Jozef. I byl hlad po všech krajinách, ale po vší zemi Egyptské byl chléb.
55. Potom také nedostatek trpěla všecka země Egyptská, a volal lid k Faraonovi o chléb. I řekl Farao všechněm Egyptským: Jděte k Jozefovi, což vám rozkáže, učiníte.
56. A byl hlad na tváři vší země. Tedy otevřel Jozef všecky obilnice, v nichž obilí bylo, a prodával Egyptským; nebo rozmohl se hlad v zemi Egyptské.
57. A všickni obyvatelé země přicházeli do Egypta k Jozefovi, aby kupovali; nebo rozmohl se byl hlad po vší zemi.

Genesis, 47. kapitola (tam ve světě mezi jinými národy, kde uspějí výše uvedení charitní židé, přichází často v krajní nouzi i výše uvedení necharitní židé a boj mezi neomezený konzumem, tj. neomezenou spotřebou, milosrdností a nemilosrdností, kterou jsem nazval ve své Filosofii rovnováhy buřtovacím strojem, u těchto jiných národů začíná opět znovu)

...
4. Řekli ještě Faraonovi: Abychom pohostinu byli v zemi této, přišli jsme; nebo není pastvy dobytku, kterýž mají služebníci tvoji, nebo hlad veliký jest v zemi Kananejské; protož nyní prosíme, nechať bydlí služebníci tvoji v zemi Gesen.
5. I mluvil Farao Jozefovi, řka: Otec tvůj a bratří tvoji přišli k tobě.
6. Země Egyptská před tebou jest; v nejlepším kraji země této osaď otce svého a bratří své, nechť bydlí v zemi Gesen. A srozumíš-li, že jsou mezi nimi muži rozšafní, ustanovíš je úředníky nad dobytkem, kterýž mám.
...
12. A opatroval Jozef otce svého, a bratří své, a všecken dům jeho chlebem, až do nejmenších.
13. A chleba nebylo ve vší zemi; nebo veliký hlad byl velmi, a trápení veliké bylo na zemi Egyptské a zemi Kananejské od hladu.
14. Shromáždil pak Jozef všecky peníze, což jich nalezeno v zemi Egyptské a v zemi Kananejské, za potravy, kteréž kupovali; a vnesl Jozef peníze do domu Faraonova.
15. A když utratili peníze z země Egyptské a z země Kananejské, přicházeli všickni Egyptští k Jozefovi, řkouce: Dej nám chleba; nebo proč mříti máme před tebou pro nedostatek peněz?
16. I řekl Jozef: Dejte dobytky své, a dám vám chleba za dobytky vaše, poněvadž se vám peněz nedostává.
17. Tedy přivedli dobytky své k Jozefovi; i dal jim Jozef potrav za koně a za stáda ovcí, a za stáda volů i za osly; a přechoval je chlebem, za všecky dobytky jejich, toho roku.
18. A po roce tom přišli k němu léta druhého, a řekli mu: Nebudeme tajiti před pánem svým, že jsme všecky peníze utratili, i stáda dobytků jsou u pána našeho; nezůstávají nám před pánem naším kromě těla naše a dědiny naše.
19. I proč máme mříti před očima tvýma? I my i rolí naše hyne. Kup nás i rolí naši za chléb, a budeme my i rolí naše ve službě Faraonovi; a dej nám semena, abychom živi byli a nezemřeli, a rolí aby nespustla.
20. Tedy koupil Jozef všecku zemi Egyptskou Faraonovi; nebo prodali Egyptští jeden každý pole své, proto že se rozmohl mezi nimi hlad. I dostala se země Faraonovi.
21. Lid pak převedl do měst, od jednoho pomezí Egyptského až do druhého.
22. Rolí toliko kněžských nekoupil. Nebo kněží uloženou potravu měli od Faraona, a jedli z uložených pokrmů svých, kteréž dával jim Farao; protož neprodali rolí svých.
23. I řekl Jozef lidu: Aj, koupil jsem vás dnes i rolí vaše Faraonovi; teď máte semeno, osívejtež tedy ji.
24. A když se urodí, dáte pátý díl Faraonovi, a čtyři díly zůstavíte sobě k semenu a ku pokrmu svému a těm, kteříž jsou v domích vašich, i ku pokrmu dítkám svým.
25. Tedy řekli: Zachoval jsi životy naše. Nechať nalezneme milost v očích pána svého, a budeme služebníci (Český ekumenický překlad použil slovo "otroky") Faraonovi.
26. I ustanovil to Jozef za právo až do tohoto dne, po vší zemi Egyptské, aby dáván byl Faraonovi pátý díl; toliko samy rolí kněžské nebyly Faraonovy (Český ekumenický překlad použil slova "Faraonovým vlastnictvím ...").
27. A tak bydlil Izrael v zemi Egyptské v krajině Gesen; a osadili se v ní, a rozplodili se, a rozmnoženi jsou velmi.
...

Exodus, 1. kapitola (zvítězí-li výše uvedení necharitní židé, pak dojde k jejich přemnožení a místní národy se cítí ohroženy, tam jsou hrozící eugenická opatření, např. jako sterilizace, viz níže usmrcování nově narozených chlapců ve Starém Egyptě či přímo holocaust, tj. masové vyvražďování židů, viz např. nacistickým Německem Adolfa Hitlera za druhé světové války v letech 1941 až 1945 našeho letopočtu. Poté obvykle v dějinách následoval exodus, tj. často vojenské osvobození charitních i necharitních židů z výše uvedeného otroctví, např. vznik starověkých Států Izrael od roku 1200 do roku 1000 před naším letopočtem po egyptském otroctví pod vedením hebrejce Jozua a jeho následovníků, kolem roku 445 před naším letopočtem po babylónském otroctví pod vedením žida Nehemjášem a dalších židů, mimo jiné žida Mordokaje v Biblickém spise o královně Ester, kolem roku 142 před naším letopočtem po řeckém-helénském otroctví pod vedením židovského rodu Hasmonejců-Makabejských a dále vznik novověkého Státu Izrael v roce 1948 našeho letopočtu po římském, křesťanském a německém-nacistickém otroctví pod vedením Židovské agentury a od roku 1935 jejího předsedy a poté i prvního předsedy vlády tohoto novověkého Státu Izrael Davida Ben Guriona. Charitní židé si však zřejmě v současnosti uvědomují, že další takovýto cyklus by vysoce pravděpodobně znamenal použití jaderných zbraní a mohl by vysoce pravděpodobně ohrozit samotnou existenci celého lidstva, proto v současnosti podle mne minimálně jednu polovinu všech židů na světě lze řadit k výše uvedeným charitním židům, výslovně či mlčky věřících v charitu ztělesněnou ať už v jediném Biblickém Bohu či v z dlouhodobého hlediska nejsilnějším přírodním zákonu a proto se v současnosti tato minimálně jedna polovina židů velmi snaží o charitní vládu světa)

...
6. I umřel Jozef a všickni bratří jeho, a všecken ten rod.
7. Synové pak Izraelští rozmnožili se a rodili se v hojnosti; a rozhojňovali se, i zsilili se náramně velmi, a naplněna jest jimi země.
8. V tom povstal král nový v Egyptě, kterýž neznal Jozefa.
9. Ten řekl lidu svému: Aj, lid synů Izraelských jest mnohý a silnější nad nás.
10. Nuže, opatrně sobě počínejme před ním, aby se nerozmohl; a když by přišla válka, aby se nepřipojil i on k nepřátelům našim, a nebojoval proti nám, a nevyšel z země.
11. Protož ustanovili nad ním úředníky, kteříž by plat vybírali, aby je trápili břemeny svými. I vystavěl lid Izraelský Faraonovi města skladů, Fiton a Ramesses.
12. Ale čím více trápili jej, tím více rostl a tím se více rozmáhal. I vzali sobě syny Izraelské v ošklivost.
13. A tak podrobovali Egyptští syny Izraelské v službu těžkou.
14. A k hořkosti přivodili život jejich robotami těžkými, v hlině a cihlách a ve všelijakém díle na poli, mimo všelikou potřebu svou, k níž práce jejich užívali nenáležitě a bez lítosti.
15. I poručil král Egyptský babám Hebrejským, z nichž jedna sloula Sefora a druhá Fua,
16. A řekl: Když budete pomáhati ženám Hebrejským při porodu, a uzříte, že již rodí, byl-li by syn, zabíte ho, pakli dcera, tedy ať jest živa.
17. Bály se pak ty baby Boha, a nečinily tak, jakž jim poručil král Egyptský, ale živých nechávaly pacholíků.
...
22. I přikázal Farao všemu lidu svému, řka: Každého syna, kterýž se narodí, do řeky uvrzte; každé pak dcery nechte živé.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.

(všechny citáty z Bible v této knize z důvodu autorských práv zásadně v češtině Bible kralická viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php či z BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz ,  v angličtině  King James Version http://www.biblegateway.com/ )

Co je příčinou a řešením výše uvedených cyklů masového vyvražďování židů (holocaustu) a jejich osvobození (exodu) určuje má Filosofie rovnováhy následovně. Podle mé Filosofie rovnováhy nebude-li zastaven buřtovací (na masové porážky, tj. masové vraždění a vaření zejména zvířat) stroj způsobující obrovskou zbytečnou smrt a bolest, tak z důvodu pomsty za tuto obrovskou smrt a bolest svět skončí katastrofou (např. jadernou válkou). Podle mé osobní zkušenosti tento buřtovací stroj nelze zastavit za současného stavu lidské společnosti. Je otázkou, zda za výše uvedené situace se nejeví jako nejreálnější jaderná válka. (možnost bet jako deborot, tj. včely či Devil, tj. Ďábel, tj. jako o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) Zastavení výše uvedeného buřtovacího stroje je podle mne možné pouze vědeckou revolucí, jadernou válkou, příchodem spasitele či ve velmi dlouhém časovém období pozvolným vývojem, v což vše je třeba až do konce vždy doufat. Jedinou další věcí, v co člověk snad může doufat, je jeho stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti a že tudíž tento milosrdný člověk unikne pomstě za lidmi způsobenou obrovskou zbytečnou smrt a bolest. (možnost alef jako alohim jako co možná nejméně smrti a bolesti) Přesto jsem mírným optimistou.

Kromě toho lze poznamenat, že se až do dnešní doby v průběhu celé světové historie neosvědčilo nic lépe než vláda výše uvedené schizofrenní charitní a zároveň i necharitní židovské elity učící se dobrou vládu světa již několik tisíců let, proto nám zřejmě nezbývá nic jiného než tuto situaci akceptovat a usilovat co možná nejvíce o všeobecnou charitu a hledět do budoucna s mírným optimismem, že existence lidstva neskončí katastrofou.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz )

13/04/2017 From theory of Judaism according to my Philosophy of Balance. Biblical seven (fat) years of plenteousness and seven (slim) years of dearth from the point of view of Marxist economic theory of alternating economic boom and deep depression in the States, where also at the present time selfish capitalism (of free competition) dominates

An example of such a State where the capitalism of free competition more or less dominates, is also present Ukraine. Yids ruled Ukraine, Nadiya Savchenko claimed on television. Last week in a television broadcast Ukrainian pilot and deputy Nadiya Savchenko indiscriminately attacked Jews. In an interview for television 112 she even used a defamatory term Yid for them. She said that in the leadership of the country there is 80 percent of them, although they represent only two percent of the population. (see https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/433709-zidaci-vladnou-ukrajine-tvrdila-savcenkova-v-televizi.html )

Genesis, 37th chapter (one part of the Jews, below-mentioned also as not-charitable Jews understand only one Biblical God as a mass murderer of animals and also of people and also of other living creatures, therefore also they do not hesitate to murder, for example their brother Joseph, the second part of the Jews, below-mentioned also as charitable Jews understand only one Biblical God as one who always causes the least possible death and pain, and therefore these charitable Jews themselves do not hesitate to make great sacrifices for the good, often supreme victims as the lives of them and of their family members, however both those parts of the Jewish nation form and always formed one family of the Jewish nation)

...
3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colours.
4 And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him.
...
13 And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I.
...
18 And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him.
19 And they said one to another, Behold, this dreamer cometh.
20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, Some evil beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams.
21 And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands; and said, Let us not kill him.
22 And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him into this pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him; that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again.
23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stript Joseph out of his coat, his coat of many colours that was on him;
24 And they took him, and cast him into a pit: and the pit was empty, there was no water in it.
25 And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a company of Ishmeelites came from Gilead with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt.
26 And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother, and conceal his blood?
27 Come, and let us sell him to the Ishmeelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother and our flesh. And his brethren were content.
...
36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, and captain of the guard.

Genesis, 41st chapter (Jews are a nation of leaders of the highest quality in the world, in my experience the percentage of leaders in the Jewish nation is about 90% compared to 5-10% of leaders in other nations, on principle the above-mentioned not-charitable Jews use as a way of their government usury, fraud, theft, murder, violation of duties of trust, breach of duty of public officials, insider trade, enslavement of large groups of people, on the contrary the above-mentioned charitable Jews are still trying to persuade nations not to accept widely consumerism, ie. unlimited consumption of goods, ie. cadavers of living creatures or produced with help of living creatures burning, offered by the above not-charitable Jews in the years of plenteousness, and also to persuade nations to make stocks for years of dearth in the years of plenteousness and to be merciful, because according to above-mentioned charitable Jews also only one Biblical God, virtually in the long time most powerful law of nature is merciful, these charitable Jews does it so also at the cost of their own great sacrifices)

...
14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh. (Note: Hyksos, literally leaders of desert, kings of shepherds, rulers of foreign countries-aggressive Asian nations of Semitic origin, early 17th century BC invaded Egypt and remained there for about a hundred years, from 1680 to 1580 BC, XV. and XVI. dynasty, during the reign of the Hyksos was the story of Joseph, source: page 480-481, Tales of the Dead Sea/Příběhy mrtvého moře, Zenon Kosidowski from the original Polish Opowieści biblijnie issued by Iskry publishing house in Warsaw in 1963, translated by dr. Josef Vlášek, issued by Práce, publishing house ROH in Prague in 1979, first edition)
15 And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it.
...
25 And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh is one: God hath shewed Pharaoh what he is about to do.
26 The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years: the dream is one.
27 And the seven thin and ill favoured kine that came up after them are seven years; and the seven empty ears blasted with the east wind shall be seven years of famine.
28 This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God is about to do he sheweth unto Pharaoh.
29 Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:
30 And there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt; and the famine shall consume the land;
31 And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following; for it shall be very grievous.
32 And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice; it is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass.
33 Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.
34 Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years.
35 And let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities.
36 And that food shall be for store to the land against the seven years of famine, which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine.
37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
38 And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is?
39 And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art:
40 Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.
41 And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt.
...
47 And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls.
48 And he gathered up all the food of the seven years, which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities: the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same.
49 And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering; for it was without number.
...
53 And the seven years of plenteousness, that was in the land of Egypt, were ended.
54 And the seven years of dearth began to come, according as Joseph had said: and the dearth was in all lands; but in all the land of Egypt there was bread.
55 And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do.
56 And the famine was over all the face of the earth: and Joseph opened all the storehouses, and sold unto the Egyptians; and the famine waxed sore in the land of Egypt.
57 And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn; because that the famine was so sore in all lands.

Genesis, 47th chapter (in the world among other nations there, where above-mentioned charitable Jews succeed in, also the above-mentioned not-charitable Jews will often come in extreme need and the struggle between unlimited consumerism, ie. unlimited consumption, mercy and mercilessness, which I called in my Philosophy of Balance wurst machine, will begin in such other nations once more again)

...
4 They said morever unto Pharaoh, For to sojourn in the land are we come; for thy servants have no pasture for their flocks; for the famine is sore in the land of Canaan: now therefore, we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen.
5 And Pharaoh spake unto Joseph, saying, Thy father and thy brethren are come unto thee:
6 The land of Egypt is before thee; in the best of the land make thy father and brethren to dwell; in the land of Goshen let them dwell: and if thou knowest any men of activity among them, then make them rulers over my cattle.
...
12 And Joseph nourished his father, and his brethren, and all his father's household, with bread, according to their families.
13 And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine.
14 And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the corn which they bought: and Joseph brought the money into Pharaoh's house.
15 And when money failed in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians came unto Joseph, and said, Give us bread: for why should we die in thy presence? for the money faileth.
16 And Joseph said, Give your cattle; and I will give you for your cattle, if money fail.
17 And they brought their cattle unto Joseph: and Joseph gave them bread in exchange for horses, and for the flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses: and he fed them with bread for all their cattle for that year.
18 When that year was ended, they came unto him the second year, and said unto him, We will not hide it from my lord, how that our money is spent; my lord also hath our herds of cattle; there is not ought left in the sight of my lord, but our bodies, and our lands:
19 Wherefore shall we die before thine eyes, both we and our land? buy us and our land for bread, and we and our land will be servants unto Pharaoh: and give us seed, that we may live, and not die, that the land be not desolate.
20 And Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh; for the Egyptians sold every man his field, because the famine prevailed over them: so the land became Pharaoh's.
21 And as for the people, he removed them to cities from one end of the borders of Egypt even to the other end thereof.
22 Only the land of the priests bought he not; for the priests had a portion assigned them of Pharaoh, and did eat their portion which Pharaoh gave them: wherefore they sold not their lands.
23 Then Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: lo, here is seed for you, and ye shall sow the land.
24 And it shall come to pass in the increase, that ye shall give the fifth part unto Pharaoh, and four parts shall be your own, for seed of the field, and for your food, and for them of your households, and for food for your little ones.
25 And they said, Thou hast saved our lives: let us find grace in the sight of my lord, and we will be Pharaoh's servants (Czech ecumenical translation used word "slaves").
26 And Joseph made it a law over the land of Egypt unto this day, that Pharaoh should have the fifth part, except the land of the priests only, which became not Pharaoh's. (Czech ecumenical translation used words "Pharaoh's ownership ...")
27 And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had possessions therein, and grew, and multiplied exceedingly.
...

Exodus, 1st chapter (if the above-mentioned not-charitable Jews win, then there will be their overpopulation and local nations feel be threatened, there are threatened eugenic measures, eg. as sterilization, see below killing of newborn boys in Ancient Egypt or even the Holocaust, ie. mass murdering of Jews, see eg. by Nazi Germany of Adolf Hitler during the Second World War from 1941 to 1945 AD. Then in history usually followed by exodus, ie. often by military liberation of charitable and also of not-charitable Jews from the above-mentioned slavery, for example the emergence of ancient States of Israel from the year 1200 to the year 1000 BC after Egyptian slavery under the leadership of the Hebrew Joshua and his followers, around the year 445 BC after the Babylonian slavery under the leadership of the Jew Nehemiah and of the other Jews, among others of the Jew Mordecai in the Biblical file of Queen Esther, around the year 142 BC after the Greek-Hellenistic slavery under the leadership of Jewish Hasmonean-Maccabees dynasty and also the emergence of the modern State of Israel in the year 1948 AD after the Roman, Christian and German-Nazi slavery under the leadership of the Jewish Agency and of since 1935 its chairman and then also the first chairman of the government of this modern State of Israel, David Ben Gurion. However at present time charitable Jews are apparently aware that another such cycle would highly probably mean the use of nuclear weapons and could highly probably threaten the very existence of all humanity, so in my opinion at present time at least one-half of all Jews in the world can be sorted as the above-mentioned charitable Jews, expressly or impliedly believing in charity embodied either in only one Biblical God or in the long time most powerful law of nature and therefore this at least half of Jews seek very much for the charitable government of the world)

...
6 And Joseph died, and all his brethren, and all that generation.
7 And the children of Israel were fruitful, and increased abundantly, and multiplied, and waxed exceeding mighty; and the land was filled with them.
8 Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph.
9 And he said unto his people, Behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we:
10 Come on, let us deal wisely with them; lest they multiply, and it come to pass, that, when there falleth out any war, they join also unto our enemies, and fight against us, and so get them up out of the land.
11 Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Raamses.
12 But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were grieved because of the children of Israel.
13 And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigour:
14 And they made their lives bitter with hard bondage, in morter, and in brick, and in all manner of service in the field: all their service, wherein they made them serve, was with rigour.
15 And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shiphrah, and the name of the other Puah:
16 And he said, When ye do the office of a midwife to the Hebrew women, and see them upon the stools; if it be a son, then ye shall kill him: but if it be a daughter, then she shall live.
17 But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive.

22 And Pharaoh charged all his people, saying, Every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive.

(All quotations from the Bible in this book because of copyright are on principle in Czech from Kralice Bible see http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php , or from the Bible Old and New Testaments | including deuterocanonic books |, Czech ecumenical translation, CZECH Bible Society, 1995, see www.biblenet.cz ,  in English from King James Version http://www.biblegateway.com/ )

What is the cause and solution of the above cycles of the mass murdering of Jews (holocaust) and of their liberation (exodus) my Philosophy of Balance determines as follows. According to my Philosophy of Balance if is not stopped wurst (for mass slaughter, ie. mass murdering and cooking especially of animals) machine causing huge unnecessary death and pain, so on the ground of revenge for this huge death and pain some disaster (e.g . nuclear war) finishes the world. By my personal experience this wurst machine is impossible to stop in contemporary situation of human society. Question is, whether in the above - mentioned situation the nuclear war appears as the most real way. (possibility bet as deborot, ie. bees and also as Devil, ie. as much more than the least possible death and pain) According to me stopping the above mentioned wurst machine is possible only through scientific revolution, nuclear war, advent of savior or through gradual development in very long time, in which everything it is necessary always to hope until the end. Only one next thing, in what the human perhaps can hope, is his or her still causing the least death and pain and that therefore this merciful human will escape revenge for by people caused huge unnecessary death and pain. (possibility alef as alohim as the least possible death and pain) Despite I am mild optimist.

In addition it may be noted that until today throughout world history anything did not work better than the government of above-mentioned schizophrenic both charitable and also not-charitable Jewish elites learning good government of the world already some thousands of years, so we probably have no choice but to accept this situation and to seek as much as possible for general charity and to look to the future with a mild optimism that existence of humanity does not end in disaster.

(see www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz )
   

09/09/2016 Černoši v křesťanské Keni a islámském Nigeru a zejména světoví tzv. ortodoxní židé a lichva a zvířecí holocaust i v České republice a malthusiánství

Na mém facebook zveřejněno 9.9.2016

Křesťanská Keňa a islámský Niger v Africe. Zřejmě současný boj mezi zlými anděly, tj. démony, v moderním Západním jazyce nazývanými např. zlými mimozemšťany (často ortodoxními židovskými lichváři) a dobrými anděly či dobrým Bohem, v moderním Západním jazyce nazývanými dobrými mimozemšťany (největšími mezi nimi je zřejmě žid Ježíš z Nazaretu, génius a zřejmě i Kristus a Bohočlověk) o každého živého tvora, a to i na Zemi, případně i po jeho smrti v pekle. Dnes o prodeji ochočených oslů za cca 1300 dolarů za 1 kus obyvateli velmi chudého východoafrického Nigeru Číňanům (i když Číňané často veřejně mučí zvířata před jejich smrtí, protože pak mají mít lepší chuť, obdobně, jako údajně křesťanský Západ často mučí zvířata v průmyslových zemědělských porážkových velkochovech - dnešních koncentračních táborech zvířat, a to zvířata milá Číňánům, viz Pozn. 2) na konci tohoto článku, avšak na rozdíl od Číny se však toto děla na tomto údajně křesťanském Západě tajně a zveřejnění televizních záběrů z těchto křesťanských mučíren je pak často trestáno Západními státy extrémně vysokými pokutami, viz Pozn. 3) na konci tohoto článku), a to zřejmě naprosto v rozporu s islámem, k němuž se hlásí naprostá většina (95%) obyvatel Nigeru, viz dále. Podle mne by to mohl být začátek Západní lichvy v Nigeru, výsledek by mohl být pravděpodobně stejný jako v Keni, viz dále.

 

Keňa

Keňané zřejmě prodali svou zemi Západním lichvářům, dobrá půda v Keni tvoří podle mého odhadu cca 60.000 km2, tedy jde o rozsah půdy se zhruba stejnou rozlohou jako je rozloha celé České republiky, jejíž veškeré půdy kvalita je podle mne srovnatelná s kvalitou výše uvedené dobré půdy v Keni. Zbytek půdy v Keni tvoří savany a suché stepy, kde nelze podle mne nic pěstovat a lze tuto půdu využít pouze jako přírodní rezervace afrických divokých zvířat za účelem turistiky. Viz zde .  Služby dominované turistikou tvoří v Keni 61% hrubého domácího produktu její ekonomiky (zdroj: „Kenya's services sector, which contributes 61% of GDP, is dominated by tourism.”, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya ), avšak „75 % všech Keňanů je zaměstnáno v zemědělství.“ (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%88a ) Populace České republiky je cca 10 miliónů lidí. Keňané se stejně jako jiné „africké říše“ „na východoafrickém pobřeží“ vzniklé již v „10-16. století“ našeho letopočtu (anno Domini) „pod islámským vlivem“ (např. státní útvar „Mogadišo“) tehdy hospodářsky orientovali zejména také na „otroky, které (tehdy) exportovali na východ, když hlavním odbytištěm se (tehdy) stala Indie.“ (zdroj: s. 345, HARENBEG, B. a kol.: Kronika lidstva. Fortuna Print Praha, spol. s r.o., Praha, 2001). Po keňské revoluci, která svrhla koloniální vykořisťovatele v Keni zejména v důsledku povstání v letech 1952 až 1959 tajné nacionalistické společnosti Svazu keňských Afričanů (KAU) vedené Mau-Mau, žádajícím po britských kolonistech navrácení zabrané půdy a politických práv pro Afričany, kdy při jeho potlačení zemřely tisíce Afričanů a kdy poté byla založena strana KANU (Národní svaz keňských Afričanů), byla v roce 1964 vyhlášena nezávislá Republika Keňa jako členský stát britského Společenství (tzv. Commonwealth). (Zdroj: s. 120-121, Ilustrovaný encyklopedický slovník II. díl J – Při, Zpracoval kolektiv autorů Encyklopedického institutu Československé akademie věd pod vedením hlavní redakce Československé encyklopedie. Redakční uzávěrka 30.6.1980. Vydala ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1981, Vydání: I.) Poté však Keňané začali prodávat svou zemi Keňu Západním lichvářům. Následovalo období blahobytu Keňanů z těchto prodejů jejich vlastní země Západním lichvářům, zejména britským a americkým, proto se zřejmě téměř polovina dnešních Keňanů hlásí k protestantskému křesťanství (tj. „47,7%“, viz stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky na  http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/kena/ ), a to zřejmě na rozdíl od v Keni dříve převládajícího islámu (viz výše s. 345, HARENBEG, B. a kol.: Kronika lidstva). V současnosti „Keňa má mladou populaci a 73% Keňanů je mladších 30 let.“ (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%88a ) Ještě v roce 1980 měla Keňa 15,32 miliónu obyvatel (Zdroj: s. 120-121, Ilustrovaný encyklopedický slovník II. díl J – Při, Zpracoval kolektiv autorů Encyklopedického institutu Československé akademie věd pod vedením hlavní redakce Československé encyklopedie. Redakční uzávěrka 30.6.1980. Vydala ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1981, Vydání: I.), v červenci 2014 byl již počet obyvatel Keni přibližně 45 miliónů (Zdroj: „a population of approximately 45 million people in July 2014”, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya ). „Počet obyvatel Keni vzrostl v průběhu 20. století z necelých 3 milionů na 40 milionů“ (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%88a ). Po zřejmém prodeji všeho, co šlo v Keni prodat Západním lichvářům, aby bylo možno alespoň částečně nakrmit tak velké množství obyvatel na zřejmě tak malém zemědělsky využitelném území, si Keňané začali zřejmě půjčovat u Západních lichvářů. „Keňa má v současnosti veliký státní dluh, který způsobuje vzrůst nepokojů v zemi.“ (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%88a ) V současnosti je v Keni zřejmě velká bída a hlad obyčejných lidí, dostatek potravy mají zřejmě pouze příslušníci represivních složek, které zabraňují revoluci běžného obyvatelstva Keni (ve výše uvedené historii Keni v 10-16. století našeho letopočtu by šlo v případě tohoto běžného obyvatelstva Keni zřejmě o otroky) rozděleného na řadu nepřátelských černošských kmenů („přes 42 etnických skupin“, tj. „národů, národností a kmenů“, „plus početně minimální, ale ekonomicky významní příslušníci asijských, arabských a evropských menšin“, viz http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/kena/ ).

„Příkladem této represe může zřejmě být věznice Kamiti známé jako Nairobi Prison. Když byla v roce 1911 oficiálně založena Keňská vězeňská služba, spadající tehdy pod všeobsažné Ministerstvo vnitřních záležitostí, kulturního dědictví a sportu, připadla jí do vínku správa 92 nápravných zařízení. V nich se 320 stálých placených strážců-dozorců staralo o 6 559 vězňů. Na zemi, která měla v roce 1905 necelé čtyři miliony obyvatel, to vůbec není špatná bilance. Během následujících sto let se sice zvýšil počet nápravných zařízení na 108, ale počet obyvatel mezitím stoupl na sumu 40 milionů. A spolu s tím „vyskočil“ i počet vězňů. V roce 2014 jich bylo ve výkonu trestu 54 579, dnes jich je o osm tisíc méně. Mezinárodní centrum pro studium vězeňství tvrdí, že průměrná kapacita všech keňských věznic je překročena o 284,3 procenta. To je bezkonkurenčně nejvíc na celém světě. … V poměru na počet obyvatel je Keňa relativně nekriminální zemí. Na 100 tisíc lidí žijících na svobodě tu připadá v průměru 130 za mřížemi. Jen pro srovnání, na Ukrajině je to okolo 350 a ve Spojených státech amerických 737. I poměr zastoupení uvězněných podle pohlaví je v Keni vzácně vyrovnaný: 48 procent odsouzených jsou muži, 42 procent ženy. Mnohem horší zprávou je ale podíl neodsouzených vězňů, tedy lidí, kteří v zadržovací cele vyčkávají na soud a konečný verdikt, který je může samozřejmě i uznat nevinnými. Těch je 45,6 procenta z celkového počtu vězněných. Na svůj soud tu můžete čekat i pět let, pokud se ho vůbec dožijete.“ … „Počet vězňů v Nairobi Prison dosáhl v roce 2003 „přibližně tří tisíc“, ale slovo „přibližně“ má především zastřít fakt, že ani sami dozorci a správa vězení netuší, kolik lidí se uvnitř areálu vlastně nachází. Číslo tři tisíce totiž zůstává prakticky neměnné už po dvě desetiletí. A přitom se přísun vězňů zvyšuje. Katastrofálnost celé situace podtrhuje fakt, že ani ne deset kilometrů od největší lidské skládky na africkém kontinentu (a necelých dvacet kilometrů od největšího afrického slumu Kibery) stojí sídlo Centra pro ochranu lidských práv OSN. O životech odsouzených a na rozsudek čekajících lidí činovníci organizace, která má bojovat za lidskou důstojnost, v klimatizovaných pokojích tuší asi pramálo. „Je to nejhorší vězení, ve kterém jsem kdy byl,“ říkal o Nairobi Prison bývalý politický vězeň Njoroge Wanguthi. A měl s čím porovnávat, postupně totiž prošel osmi keňskými kriminály a přežil“ (možná další dobrý anděl kromě níže uvedeného ředitele vězení Davida Mwania, pan Njoroge Wanguthi zázračně toto peklo přežil, zřejmě aby podal lidstvu o tomto nelidském vězení jako první zprávu, aby lidstvo a lidské dějiny na toto v budoucnu nezapomněli a aby se živé tvorstvo mohlo tak poučit ze svých chyb). „„Je to totálně přeplněné místo.“ „V celách pro tři spí devět lidí. V bloku pro padesát jich je na tři stovky,“ popisoval Wanguthi. Chronická přeplněnost je patrná na každém kroku. Podlouhlé betonové komory, původně sklady, slouží jako „náhradní“ cely. V úplné tmě a bez klimatizace se tu vedle sebe musí na holou podlahu poskládat stovka vězňů. Tělo na tělo, často nazí kvůli neúnosnému vedru. „Když se chcete obrátit na druhý bok, musíte se zeptat souseda. A otáčí se celá řada,“ líčil. Nevděčnou, ale zásadní roli zastává v komoře vězeň hned u dveří. Udržuje je celou dobu pootevřené a nesmí usnout. Pokud by se totiž zaklaply, v místnosti bez oken by se všichni udusili. Blechy, vši, svrab, červi a moskyti v takových podmínkách nepřekvapí. Horší už je to s toaletami, které prakticky neexistují. Část z nich je přebudována na cely a zbytek je doslova zaplněn až po okraj. Kanalizace tu nefunguje už dávno a řada odsouzených vykonává velkou i malou potřebu přímo mezi spoluvězni. Jsou tu i jakési otevřené jímky, jimiž v tropickém dusnu volně plyne to, co vězni vyprodukují.“ … „Život tu plyne v ustáleném rytmu. V sedm hodin ráno je čas na snídani. Podává se vařící voda s rozmíchanou lžičkou kukuřičné mouky, stoluje se přímo na asfaltu. Strkanice mezi odsouzenými a na soud čekajícími vězni jsou běžné. Dozorci nijak nezasahují. V jednu hodinu je čas oběda. Prakticky každý den se tu podává ugali, vařená zelenina s tvrdými fazolemi, která již před časem začala podléhat rozkladu, a také kukuřičná kaše. Tento pokrm ucpává stejnou měrou nefunkční kanalizaci jako zažívání odsouzených. Nic jiného ale k jídlu není, jen tu a tam listy plesnivého zelí.“ …

„Bývalý ředitel vězení David Mwania“ (viz ) (podle hebrejského prvního jména David, zřejmě dobrý židovský anděl, avšak vzhledem k neřešitelnosti situace vzniklé z chybné neracionální politiky Keňanů, již nejde o žádného andělíčka strážníčka, nýbrž o židovského anděla Michaela s plamenným mečem, v moderním jazykem bychom tohoto anděla Michaela nazvali dobrým mimozemšťanem z jiné planety ve Vesmíru racionálně počítajícím v každý okamžik v ohromné krajní nouzi osudovou volbu, koho zachránit a koho obětovat, čili nechat zemřít, a to na rozdíl od výše uvedených zlých Západních lichvářů, často zlých ortodoxních židů, kteří by byli dříve nazýváni démony, v moderním jazyku bychom je nazvali zlými mimozemšťany z Vesmíru, jejichž pokoušení hříchem, dnes bychom řekli „hříšným Západním konzumním způsobem života“ Keňané uvěřili a naprosto mu podlehli, a to naprosto v rozporu s dřívějším jejich převládajícím islámem, tj. Koránem a i současným jejich převládajícím křesťanstvím, tj. Biblí) v roce 2003 v rozhovoru pro BBC připustil, že systém vězeňské správy je v rozkladu.

(David Mwania řekl:) „„Teď tu máme 3 800 vězňů, vězení má však kapacitu 800. A peníze dostáváme jen na oněch 800,“ uvedl. Státní příspěvek na jednoho vězně přitom tehdy činil 30 centů na den. Z peněz, které by nestačily ani pro oficiálních osm stovek, se muselo nasytit skoro pětkrát více lidí. Mwania, tehdy ostře kritizovaný za katastrofální stav celého Nairobi Prison, se hájil neúměrným přísunem stále nových vězňů. Do praxe za své působnosti zavedl opatření, které platí dodnes. Dal výsadní postavení Bloku číslo 1. To, že se v celách pro tři nachází „jen“ pět vězňů, by se mohlo zdát ostatním odsouzeným, kteří se v Bloku číslo 2 tísní po dvanácti, jako ráj. Ale neměnili by. První blok je totiž domovem té nejhorší lidské sebranky: masoví a sérioví vrazi, lidští řezníci, kanibalové. Mwania se je z důvodů bezpečnosti snažil izolovat od ostatních. V této budově se nachází 892 vězňů, nad nimiž byl vynesen rozsudek smrti. Keňa sice už popravy odsouzených neprovádí, ale trest smrti zatím ještě nezrušila. Strach z toho, že by se někdo přeci jen do výkonu definitivního rozsudku pustil, je prý to jediné, co obyvatele Bloku číslo 1 „drží na uzdě“. Oddělení těžkých trestanců od zbytku osazenstva naneštěstí znamenalo nahuštění kriminálníků menšího kalibru do ostatních míst. „Věznice v Nairobi je dlouhodobě podvybavená,“ říkal Mwania. „V celách pro tři máme jen dva slamníky a jednu deku.“ Navíc jsou v nich vězni až po deseti. Dalším nepopulárním opatřením je, že se strava vydává jen oblečeným vězňům. Zdaleka ne všichni trestanci však mají trestanecký mundúr nebo vůbec nějaký oděv. Ti jsou pak odsouzeni k hladovění nebo žebrání. Nebo k vraždění kvůli šatům. V průměru tu dojde až ke třem úmrtím za den.“ (což je zhruba 1095 mrtvých vězňů za rok, má poznámka) „Proporčně jsou stejně zastoupeny vraždy spoluvězňů, oběti hromadného znásilnění a lidé, kteří zemřeli na nemoci a infekce. Problematické je určování totožnosti. Často tu totiž umírají lidé, které nikdo nezná a neví se, proč tu vlastně byli. Administrativa selhává ve všech bodech. Ještě jedno opatření Mwania zavedl, vytvořil dvoreček, malé, částečně zastřešené nádvoří mezi vězeňskými budovami. Tam jsou umísťováni „barevní“ vězni. Tedy běloši a Asiaté. Jejich životnost by se totiž mezi ostatními blížila stěží desítkám minut. A na rozdíl od bezejmenných vězňů uvnitř bloků Nairobi Prison by muže s mimoafrickým původem mohl ještě někdy někdo hledat. Čínští překupníci slonoviny nebo Evropané pašující drogy se tu ovšem obvykle dlouho neohřejí. Úplatnost a korupce vězeňské služby je v Nairobi Prison nechvalně proslavená. Vězni sice nemohou disponovat penězi, ale pokud mají někoho „tam venku“, může se jejich životní standard výrazně zlepšit, dají-li navíc všimné dozorcům. Za peníze si od nich koupíte všechno. Dokonce i svobodu. Nad její cenou se prý dá smlouvat, s jednou výjimkou: slevy neplatí pro muslimy (jde o původní víru Keňanů, viz výše, ke které se ještě dnes hlásí cca 11,2% obyvatel Keni) a Somálce (má poznámka: jde o utečence před současnou občanskou válkou v Somálsku). Na ty mají i strážní spadeno.“ … „Oč horší podmínky mají vězni, tím vycvičenější musí být vězeňská stráž.“ (zdroj Drsná vězení světa: v nairobské trestnici se bojuje i o vzduch k dýchání, 6. září 2016, viz zde )

 

Niger

Obyvatelé Nigeru jsou v současnosti zřejmě teprve na začátku cesty, kterou jim nabízí Západní lichváři a kterou předpokládám, že si prošla výše uvedená africká Keňa. „Osla, který již tak dost trpí dlouhodobým suchem v regionu, začala ohrožovat rychle rostoucí poptávka v asijských zemích, především v Číně. Želatina vyrobená z oslí kůže se tu používá v tradiční medicíně jako afrodiziakum, ale vyrábějí se z ní i krémy proti stárnutí. V některých regionech na severu Číny je oslí maso také ceněnou lahůdkou. Zatímco v roce 2015 se z Nigeru podle místního listu Le Rèpublicain vyvezlo přes sousední Nigérii asi 27 000 zvířat, za prvních osm měsíců letošního roku to bylo už 80 000 kusů. Jedno zvíře za 40 tisíc. Úměrně vyšší poptávce vzrostla i cena oslů na nigerském trhu. Zatímco loni zvíře stálo v přepočtu 1600 Kč (tj. cca 50 amerických dolarů), nyní se podle AFP prodává až za 41 000 Kč (tj. cca 1300 amerických dolarů). Osel je často jediným dopravním prostředkem pro milióny zemědělců v Nigeru, jedné z nejchudších zemí světa (tj. zřejmě již předchozích několik tisíců let, má poznámka). Podle oficiálních statistik tu žije zhruba 1,5 miliónu kusů tohoto lichokopytníka. … Nigerská vláda přijala „přísný zákaz” vývozu a porážky oslů. Chce tím ochránit lichokopytníka, jehož populaci v zemi v poslední době začala ohrožovat rostoucí poptávka na asijských trzích. Stejný zákaz platí už od srpna i v sousední Burkině Faso. … „Vývoz oslů, jejich masa a kůže je přísně zakázán,“ stojí ve vyhlášce zveřejněné ministerstvy chovu, obchodu, financí a vnitra. Zakázaná je také porážka těchto zvířat na celém území Nigeru. Trest, který hrozí v případě jejího porušení, ale vyhláška nezmiňuje. "Pokud by vývoz pokračoval, populaci (oslů) by to zdecimovalo," řekl mluvčí vlády serveru BBC. … Kvůli snadno prostupné hranici mezi Nigerem a Nigérií bude ale velmi obtížné zabránit zemědělcům, aby své osly za výhodnou cenu zpeněžili, upozornila agentura AFP.“ (zdroj: Niger zakázal vývoz oslů, Dnes 7:15 - Niamey, https://www.novinky.cz/ekonomika/414050-niger-zakazal-vyvoz-oslu.html , zřejmě 8.9.2016)

V Nigeru vyznává naprostá většina obyvatel islám. Obyvatelé Nigeru vyznávají následující „náboženství: islám (95 %), zbytek animismus, křesťanství“. (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Niger ) Prorok Muhammad řekl: … “Muslimové měli zvyk jíst maso svých oslů, ale v tento den pronesl Prorok několik zákazů pro budoucnost. Žádný muslim nesmí jíst maso ochočeného osla. Ačkoliv Prorok zakázal jedení tohoto masa, povolil jedení masa koní.” … Zdroj: s. 168, 20. CHAJBAR (kapitola, má poznámka), MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, originál v arabštině: Sírat rasúl Alláh, z anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první, (viz též originální zdroj v angličtině: „20- khaybar (chapter, my note) … The Muslims were in the habit of eating the flesh of their own donkeys, but on this  day the apostle made various prohibitions for the future; no Believer was to eat the flesh of tame donkeys. Although the apostle of Allah forbade this flesh, he permitted consumption of horse flesh.” Source: MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, original in Arabic language: Sírat rasúl Alláh, from the English edition by Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, published by Royal Asiatic Society of London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published by publishing house LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy, first edition. See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt )

Když jsou obyvatelé Nigeru, kteří se v naprosté většině hlásí k islámu (95 %), ochotni za výše uvedených 40000,- Kč tj. (cca 1300 amerických dolarů) kromě případů krajní nouze prodat Západním lichvářům ochočené zvíře, tj. zřejmě klidně i všechny ochočené osly v Nigeru, kteří zde s nimi již několik tisíc let sdílejí jejich domácnosti, slouží jim, táhají jejich pluhy a dřou se s nimi na jejich polích v africkém horku a nosí je v tomto horku na svém hřbetu, a to zřejmě v naprostém rozporu s náboženstvím, tj. islámem, ke kterému se údajně naprostá většina z nich hlásí (viz výše), je možné se ptát: „Koho prodají za 1300 amerických dolarů nebo i za méně příště (viz příklad Keni), své manželky, své děti, Alláha, tj. zřejmě jediného Boha Bible i Koránu?“ Proto lze konstatovat podle mé Filosofie rovnováhy založené minimálně z 51% na evangeliích dobrého žida Ježíše z Nazaretu, genia a zřejmě Krista a Bohočlověka: „Jestliže si obyvatelé Nigeru včas neuvědomí své chyby a jestliže je včas nenapraví, pak jim jediný Biblický Bůh, který má být (podle nejmilejšího, ve smyslu nejcharitnějšího, tj. doslova česky nejcennějšího a podle mne i nejvzdělanějšího učedníka tohoto Ježíše sv. Jana autora biblického Janova evangelia o tomto Ježíšovi, viz např. Bible, Nový zákon, evangelium, Jan 21, 20 a Jan 21, 23) láska ve smyslu charita (viz níže Pozn. 4)) buď milostiv (zřejmě stejně jako zřejmě výše uvedeným obyvatelům Keni, viz výše).“

 

Pozn.:

1) Experiment z evoluční biologie dokumentující výše uvedenou situaci v Keni a v Nigeru u zvířat v přírodě: Predátor (též dravec) je živočich, který loví živé živočichy a živí se jimi. Existuje matematické modely predátor-kořist. Závislost množství kořisti na množství predátora lze ve zkratce vyjádřit následujícím způsobem: Čím víc přibývá kořisti, tím víc s jistým zpožděním začne přibývat predátor. Větší množství predátora zvýší tlak na kořist a té tak začne ubývat. Posléze s klesajícím množstvím kořisti začne klesat i množství predátorů, kterým ubývá potrava. S ubývajícím množství predátorů se pokles kořisti zastaví a její množství začne opět stoupat. Klasické oscilace predátora a kořisti byly v přírodě popsány především v případech, kdy predátor má jen jednu převažující kořist: tedy především vlk + zajíc bělák a liška polární + lumík v polárních oblastech. Délka oscilace kolísá mezi 6 a 10 lety podle podmínek prostředí. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pred%C3%A1tor .

2) Jihočínské restaurace lákají na proslulou specialitu: křehkého psa. Srst sežehnou ohněm, aby kůže křupala. Mnoho lidí věří, že když zvíře zabijí při mučení, chutná lépe. „Psům svážou nohy a tlamu a zaživa je upálí letlampou. Nebo je omráčí a hodí do velké pánve s vařící vodou,“ popisuje Wu Süe-lien z Centra pro ochranu zvířat. Každý rok jezdí na festival dobrovolníci a snaží se psy vykoupit. Přestože jich stovky zachrání, jejich mise pokaždé končí neúspěchem. „Nerozlišují mezi domácími mazlíčky a tím, čemu říkají toulaví psi. Jedí všechny, zlaté retrívry, labradory, tibetské dogy,“ rozčiluje se ochránce zvířat Tu Jü-feng. Někteří z aktivisty zachráněných psů mají obojek - znamení, že někomu patřili. … Kromě Číny se psi často objevují na talíři také v Jižní Koreji a Vietnamu. Naopak židovské i muslimské tradice psí pečínku zakazují. Sinolog Petr Kříž upozornil, že pojídání psího masa má v Asii odvěkou tradici a že Číňanům naopak připadá barbarské, že v Evropě se pojídají tak roztomilá zvířátka, jakými jsou králíci či zajíci. (Zdroj: Když pes trpí, lépe chutná. Festival psího masa v Jü-linu vadí i Číňanům, 26. 6. 2016, Jü-lin, Autor jak, zdroj: ČT24, zde )

 

3) Dozor nad dodržováním zákona § 7 Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona je: … c) okresní živnostenské úřady příslušné podle sídla toho, kdo rozšiřuje reklamy v ostatních případech, (dále jen „orgán dozoru”). § 8 (1) Tomu, kdo rozšiřuje reklamu v rozporu s tímto zákonem, uloží orgán dozoru ve správním řízení pokutu do výše 2 000 000 Kč podle závažnosti porušení povinnosti a rozsahu případně způsobené škody, a to i opakovaně. … (4) Orgán dozoru si může vyžádat odborná stanoviska od příslušných orgánů státní správy a profesních sdružení, která působí v oblasti reklamy.

Viz ustanovení §7 a §8 ve znění účinném od 1.4.1995 do 31.12.2002, níže uvedeného zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy.

Dozor nad dodržováním zákona § 7 Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen „orgán dozoru”), je … d) Krajské živnostenské úřady příslušné podle sídla nebo bydliště osoby odpovědné za dodržování tohoto zákona v ostatních případech. Je-li osobou odpovědnou za dodržování tohoto zákona zahraniční osoba, řídí se příslušnost živnostenského úřadu umístěním organizační složky zahraniční osoby na území České republiky; nemá-li zahraniční fyzická osoba na území České republiky zřízenu organizační složku, řídí se místní příslušnost živnostenského úřadu místem povoleného pobytu na území České republiky; nemá-li zahraniční fyzická osoba na území České republiky ani organizační složku, ani jí nebyl povolen pobyt, řídí se místní příslušnost živnostenského úřadu místem podnikání této osoby na území České republiky. … § 8 (1) Orgán dozoru uloží, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, … a) zadavateli, zpracovateli nebo šiřiteli reklamy, která je v rozporu s tímto zákonem, pokutu až do výše 2 000 000 Kč podle závažnosti porušení povinnosti, a to i opakovaně, … c) zadavateli, zpracovateli a šiřiteli reklamy, která je klamavá podle § 2 odst. 1 písm. c), pokutu až do výše 10 000 000 Kč podle závažnosti, a to i opakovaně, … f) jiné osobě, která porušila podmínky stanovené tímto zákonem, pokutu až do výše 100 000 Kč. … (3) Orgán dozoru může rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 vhodným způsobem zveřejnit. (4) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. … (7) Orgán dozoru si v pochybnostech vyžádá odborná stanoviska od příslušných orgánů státní správy a profesních sdružení, která působí v oblasti reklamy.

Viz ustanovení §7 a §8 ve znění účinném od 1.1.2003 do 30.6.2003 zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

„Příklady dosavadních rozhodnutí RPR2“ (jde o tzv. Radu pro reklamu, která je v České republice profesním sdružením, která působí v oblasti reklamy, jejíž stanovisko je v praxi v rámci právního řádu České republiky rozhodující pro udělení pokuty za protizákonnou reklamu, viz shora uvedené ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy v rozhodných zněních). „1. „Znáte jeho cenu?“ Zahajovací proces u této kampaně zahájila Rada pro reklamu z vlastní iniciativy. Směřoval proti billboardu Nadace na ochranu zvířat, na němž byla vyobrazena stažená liška ležící v blátě a vedle ní slečna obléknutá do kožichu. Celé vyobrazení doprovázel slogan “Znáte jeho cenu?“ Billboardová reklama měla za úkol upozornit na týrání zvířat, což by samo o sobě zřejmě problém nepředstavovalo, ten Rada spatřovala v naturalistickém zobrazení reklamy. Po prozkoumání vyjádření zadavatele a vlastním projednání Arbitrážní komise dospěla k závěru, že daná reklama „poškozuje normy slušnosti a mravnosti občanů, poškozuje dobré jméno reklamy a naturalistickým zobrazením skutečnosti může vyvolávat u občanů strach“ a z těchto důvodů Rada doporučila billboardy odstranit. Přestože uznala, že reklama sleduje ušlechtilý záměr, jak vyplývá z vyjádření Arbitrážní komise. Reklamní agentura Fabrika, která kampaň připravila, se jako členská organizace tehdejší ARA“ (ARA je zkratkou „Asociace reklamních agentur“, má poznámka) „rozhodla rozhodnutí Rady respektovat zamezit dalšímu šíření závadné reklamy. Plné znění stanoviska reklamní agentury k rozhodnutí uvádím v Příloze č. 7.2. V tomto stanovisku této reklamní agentury je uvedeno následující prohlášení této reklamní agentury: Závěrem našeho stanoviska znovu zdůrazňujeme, že toto jsou naše vlastní stanoviska a názory, které nás vedly ke zhotovení zmíněné reklamy. Nicméně jak již jsme uvedly v úvodu, plně respektujeme doporučení Arbitrážní komise Rady pro reklamu a reklamu s liškou v příslušné lhůtě stáhneme.“ Zda byla udělena nějaká pokuta, se mi již na internetu nepodařilo dohledat. Zdroj: Vysoká škola ekonomická v Praze, Základní informace o závěrečné práci, Typ práce:  Bakalářská práce, Název práce:  Regulace reklamy, Autor:  Ing. Petra Krásová, Pracoviště:  Katedra marketingu (FPH), Vedoucí práce:  Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Oponent: Ing. Libuše Kališová, CSc., Stav závěrečné práce: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena, viz zde  .

„Česká pobočka nadnárodní sítě DDB a reklamní agentura Fabrika se ke konci října – tedy rok a půl po své fúzi – rozešly. Novým ředitelem DDB se stal dosavadní finanční ředitel Andrew Brookie Kip Keesey“ … (tj. zřejmě společnost Fabrika DDB, a.s., která v současnosti v České republice působí zřejmě pod názvem DDB, a.s., Identifikační číslo: 00293911, má poznámka). Generální ředitel Miro Lukáč, kreativní ředitel Petr Vlasák a dalších devět lidí přitom byli propuštěni v předvečer dne, kdy Fabrika DDB přebírala v pražském Ambassadoru Zlatou Effie za spot Sauna pro Volkswagen. Podle vedení sítě DDB šlo o restrukturalizaci vedenou snahou o zvýšení míry zisku. „Naše agentura v ČR měla původně operovat v jiném ekonomickém klimatu. V době akvizice byli Miro Lukáč a Fabrika ideálními partnery. Situace se změnila a naše strategie kolidovala se záměry našich partnerů,“ vysvětlil prezident DDB International pro střední a východní Evropu Kip Keesey. „Ačkoliv námluvy s DDB začaly už v roce 1999, kontrolu nad agenturou jsem vlastně získal až na podzim 2001 po odchodu šéfa české DDB Richarda Schinka,“ řekl Lukáč. V té době se však podle něj začal postupně zvyšovat tlak na finanční stránky reklamního byznysu, vyvolaný snahou akcionářů o maximální zhodnocení investic. Skutečností je, že Fabrika DDB zaznamenala za rok 2001 13procentní meziroční pokles gross income. Lukáč to vysvětluje jednak ztrátou ČSOB (tj. významného klienta na obchodním trhu České republiky plným jménem Československá obchodní banka, a.s.), která přešla k Mark/BBDO (tj. k jiné reklamní agentuře), jednak snižováním rozpočtů řady velkých klientů.“ (Zdroj: Fabrika DDB: změna klimatu nebo kostlivci ve skříni? 8.11.2007 13:00, viz: zde )

4) Viz např. Bible, Nový zákon, 1. Janův (list) 4,8 „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“, totéž v latině: „8 Qui non diligit, non novit Deum : quoniam Deus caritas est.“, nebo tamtéž, 1. Janův (list) 4,16 „Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“, totéž v latině: „16 Et nos cognovimus, et credidimus caritati, quam habet Deus in nobis. Deus caritas est : et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo.“, v češtině BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995 viz http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4 a v latině překlad Bible od sv. Jeronýma (tzv. Vulgáta) ze 4-5. století našeho letopočtu, tj. anno Domini, doslova česky léta Páně, tj. od narození Ježíše, http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4

09/09/2016 Negroes in Christian Kenya and Islamic Niger and especially worldwide so - called orthodox Jews and usury and animal holocaust also in Czech republic and Malthusianism

On my facebook published 09/09/2016

Christian Kenya and Islamic Niger in Africa. Apparently contemporary fight between evil angels, i. e. demons, in modern Western language called e.g . evil extraterrestrials (often orthodox Jewish usurers) and good angels or good God, in modern Western language called good extraterrestrials (greatest among these is apparently Jew Jesus from Nazareth, genius apparently and also Christ and God - man) about each living creature, namely also in earth, perhaps even after their death in hell. Today about sale of domestic donkeies for c. 1300 dollars for 1 piece by inhabitants of very poor East African Niger to the Chineses (even if the Chineses often in public torture animals before their death, because then they have better flavor, likewise, as allegedly Christian West often tortures animals in slaughter factory farms - contemporary concentration camps of animals, namely animals loved by the Chineses, see Note 2) at the end of this article, however unlike China however it works on this allegedly Christian west secretly and publication of TV shots of these Christian torture chambers is then often penalized by western States by extremely heavy penalties, see note 3) at the end of this article), namely apparently totally in conflict with Islam, which profess absolute majority (95%) inhabitants of Niger, see further. In my opinion it could be beginning of western usury in Niger, the result could be probably the same as in Kenya, see further.

 

Kenya 

Kenyans apparently sold their country to Western usuries, good soil in Kenya forms by my estimate c. 60.000 km2, therefore it is concerned with extent of soil with roughly the same area such as area of the whole Czech Republic, of which all soil quality is in my opinion comparable to quality of above - mentioned good soil in Kenya. The rest of soil in Kenya forms savanna and dry steppe, where in my opinion it is impossible nothing to grow and this soil is possible to exploit only as wildlife preserve of African wild animals for the purpose of tourism. Services dominated by tourism form in Kenya 61% of the gross domestic product of its economy , however „75 % of all Kenyans is employed in agriculture."  Population of Czech republic is c. 10 million people. Kenyans as well as other „African realms" „on East African Coast" originated already in „10 - 16. century" A.D. (anno Domini) „under Islamic influence" (e.g . state formation „Mogadishu") at that time economically orientated especially also on „ slaves, who (at that time) were exported eastwards, when (at that time) India become main trade outlet." (source: page 345, HARENBEG, B. et al.: / Chronicle of humanity. ) After Kenyan revolution that overthrew colonial exploiter in Kenya especially in consequence of uprising in years 1952 until 1959 of secret nationalist society the Union of Kenyan Africans (KAU) led by Mau - Mau, requesting from British colonial settlers return of absorbed soil and political rights for Africans, when at this suppression thousands Africans had died and when after it was founded party to KANU (National Union of Kenyan Africa, was proclaimed in the year 1964 independent republic of Kenya as member State of British Commonwealth (Source: page 120 - 121, Pictorial encyclopedic dictionary II. part J – Při, worked by team of authors of Encyklopedic institute of Czechoslovakian Academy of Sciences led by main editorial office of Czechoslovakian encyclopedia. Editorial deadline 30/06/1980. Issued by ACADEMIA, publishing house of Czechoslovakian Academy of Sciences, Prague 1981, Edition: I.) After it however Kenyans started to sell their country Kenya to Western usuries. Followed season of welfare of Kenyans from these sales of their own country to Western usuries, especially British and American, therefore apparently nearly half of today's Kenyans profess Protestant Christianity (i. e. „47,7%", see pages of Ministry of foreign affairs of the Czech Republic, namely apparently in contrast to in Kenya earlier prevalent Islam (see above page 345, HARENBEG, B. et al.: Chronicle of humanity) At the present time „Kenya has young population and 73% Kenyans is younger than 30 years. Yet in the year 1980 Kenya had 15,32 million inhabitants (Source: page 120 - 121, Pictorial encyclopedic dictionary II. part J – Při, worked by team of authors of Encyklopedic institute of Czechoslovakian Academy of Sciences led by main editorial office of Czechoslovakian encyclopedia. Editorial deadline 30/06/1980. Issued by ACADEMIA, publishing house of Czechoslovakian Academy of Sciences, Prague 1981, Edition: I.) , in July 2014 population of Kenya was already about 45 million „Population of Kenya increase during 20th century from less than 3 millions to 40 millions"  After obvious sale of all, what was possible in Kenya to sell to Western usuries, that it was possible leastwise partly to feed so big amount of inhabitants on apparently so small agriculturally exploitable area, Kenyans started apparently to lend at Western usuries. „Kenya has at the present time great national debt, that causes increase of restlessnesses in the country. At the present time in Kenya there is apparently big misery and hunger of common people, enough food have apparently only members of repressive components, that prevent revolution of common population of Kenya (in above - mentioned history of Kenya in 10 - 16th century A.D.. it would be in case of this common population Kenya apparently the slaves) divided on great number of hostile Negro tribes („over 42 ethnic groups", i. e. „nations, nationalities and tribes", „plus numerically minimal, but economically significant members of Asian, Arabic and European minorities" ... „Example of this deterrent repression can be apparently Kamiti prison known as Nairobi Prison. In the rate of number of the population is Kenya relatively not-criminal country. Much worse report is but share of uncondemned prisoners, therefore people, who in retention cage are held for court and final verdict, that can also declare them of course not guilty. Those is 45,6 percents from sum of total held in prison. On your court here you can wait also five years, if you ever live to see it. … „Number of prisoners in Nairobi Prison reached in the year 2003 „ about three thousands", but word „ about" should especially disguise the fact, that not even themselves warders and management of the prison doesn't know, how many people actually find inside premises. Number three thousands namely remains practically changeless already after two decades. And nevertheless supply of prisoners increases. ... „Former director of prison David Mwania": ... At average here there are as far as three deaths for day." (which is roughly 1095 dead prisoners in a year, my note) (see
 here , https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%88a , https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya , here )

Niger

Inhabitants of Niger are at the present time apparently only in start of journey that Western usurers offer them and which I suppose, that above - mentioned African Kenya goes through. „Donkey that already suffers so enough by longtime dryness in region, started to threaten quickly growing demand in Asian countries, especially in China. While in the year 2015 from Niger according to local gazette Le Rčpublicain across neighboring Nigeria about 27 000 animals were exported, during first eight months of this current year it was already 80 000 pieces. One animal for 40 thousand. Proportionately to higher demand also price of donkeies on Niger market increased. While last year animal costed in conversion 1600 CZK (i. e. c. 50 American dollars), now according to AFP it sells as far as for 41 000 CZK (i. e. c. 1300 American dollars). Donkey is often single transportation means for millions farmers in Niger (apparently already previous several thousands years, my note), one of the poorests countries of the world. According to official statistics here roughly 1,5 million pieces of this perissodactyle live.  … Niger government adopted „strict ban" against export and slaughter of donkeies. If the export continued, population (of donkeies) would be decimated, " said spokesman of government to server BBC.  … Because of easily permeable boundary between Niger and Nigeria it will be but very difficult to prevent farmers, that they sell their donkeies for profitable price, agency AFP warned. In Niger absolute majority of inhabitant professes Islam. Inhabitants of Niger profess following „religions: Islam (95 %), rest animism, Christianity" ...  

If are inhabitants of Niger, who profess in absolute majority Islam (95 %), willing for above - mentioned 40000, CZK i. e. (c. 1300 American dollars) except cases of extreme need to sell to Western usuries the domestic animal, i. e. apparently quietly also all domestic donkeies in Niger, that here already several thousand years share their households with them, serve them, pull their plows and grind with them on their fields in African hot and carry them in this hot weather on their spine, namely apparently in absolute contradiction to religion, i. e. Islam, which allegedly absolute majority of them professes (see above), it is possible to ask: „ whom do they sell for 1300 American dollars or also for less next time (see example of Kenya), their wives, their children, Allah, i. e. apparently only one God of Bible and also of Koran? (See here and https://cs.wikipedia.org/wiki/Niger and here

 

Notes:  

1) Experiment from evolutionary biology documenting above - mentioned things in Kenya and in Niger at animals in nature: Predator is animal that hunts living animals and eats them. There is mathematical model of predator- prey. Dependence of quantity of prey on quantity of predator it is possible in brief to express in the following way: The more prey increases, the more with some delay the predator begins to increase. (see https://cs.wikipedia.org/wiki/Pred%C3%A1to 
)
2) South China restaurants allure on renowned specialty: fragile dog. They flame fur by fire, to crack skin. Many people believe, that when they kill animal under torture, it tastes better. „they bind leggs and mouth of dogs and alive they burn them by blowtorch. Or they stun them and throw into big pan with boiling water," Wu Süe - lien describes from Center for protection of animals. (see here )

3) That, who circulates advertisement in conflict with this law, organ supervision in administrative procedure will impose fine up to 2 000 000 CZK ... See provision §7 and §8 in wording in effect from 01/04/1995 to 31/12/2002, of undermentioned law No. 40/1995 Sb., , Law about regulation of advertising.  

c) submitter, processor and purveyor advertising, that is deceitful according to § 2 section 1 font. c), fine to a value not exceeding 10 000 000 CZK according to weightings, namely also repeatedly, ... See provision §7 and §8 in a wording in effect from 01/01/2003 into 30/06/2003 law No. 40/1995 Sb., Law about regulation of advertising 

...„Do you know its price?" Opening trial at this campaign initiated Council for Advertisement on own initiative. It directed against billboard of Foundation on protection of animals, on which was picture of flayed fox lying in mud and next to it lady clothed into fur. Whole illustration was accompanied by slogan "Do you know its price? Billboard advertisement has as its task to refer to cruelty to animals, which would not represent by itself obvious problem, the Council saw it in naturalistic display of advertising. After inspection of expression of submitter and own discussion Arbitration Commission came to the conclusion that the given advertisement „ damaged standards of decency and morality of citizens, damaged reputation of advertising and naturalistic displaying reality it can call up at citizens fear" and for these reasons Council recommended to remove billboard. Although  it recognized that advertisement follows noble intention, how results from expression of Arbitration Commission. Advertising agency Fabrika (factory) that prepared the campaign, as at that time member organization ARA" (ARA is abbreviation of „Association of Advertising Agencies", my note)„ decided to respect Council decision to avoid next spreading defective advertising. (see here )

„Czech branch of multinational net DDB and advertising agency Fabrika (factory) in the end of October – thus year and a half after their merger – break up. New director of DDB became the up to now director of finance Andrew Brookie Kip Keesey." ... Director general Miro Lukáč, creative director Peter Vlasák and even other nine people were released on the eve of of the day, when Fabrika (factory) DDB got in Prague Ambassador (hotel) gold Effie for spot Sauna for Volkswagen. According to leadership of net DDB it was restructuring led by effort about increase of profit rate. (see here )

       

21/07/2016 Martin Luther a jeho předchůdci čeští husité ve vztahu k židovství

Zprvu Martin Luther byl také velký milovník Židů, od nichž si nejdříve sliboval podporu svého reformačního úsilí. Nejprve se hlásil k Židům jakožto lidu Ježíše ve svém díle „Daß Jesus Christus ein geborener Jude war“/ “Ježíš Kristus rozeným židem byl“ či jiná verze názvu tohoto jeho díla „Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei“/ “Ježíš Kristus rozeným židem jest“  (Mit dieser Schrift reagierte Luther auf den katholischen Vorwurf, er habe die göttliche Zeugung und somit indirekt die Jungfrauengeburt und Gottessohnschaft Jesu geleugnet. Er hielt diesen Vorwurf für absurd und wollte ihn daher nicht bloß entkräften /Teil 1/, sondern auch „um anderer willen“ „etwas Nützliches“ schreiben /Teil 2/: „Ich will aus der Schrift erzählen die Ursachen, die mich bewegen, zu glauben, dass Christus ein Jude sei von einer Jungfrau geboren, damit ich vielleicht auch etliche Juden zum Christenglauben reizen möge.“ / Tímto přípisem Luther reagoval na katolické obvinění, že popřel božské zplození a tím nepřímo narození z panny a božské synovství Ježíše. Považoval toto obvinění za absurdní, a proto chtěl toto nikoliv pouze oslabit /Část 1/, ale také napsat "v zájmu druhých" "něco užitečného" /Část 2/: "Chci, z Písma“ /tj. křesťanské Bible, má poznámka/ „vyložit příčiny, které mě pohnuly, abych věřil, že Kristus byl Žid narozený z panny, tím bych mohl nalákat také některé Židy ke křesťanské víře.„). Když poznal, že se z Židů nestanou jeho luteráni, vybízel k pálení synagog a vyhánění Židů. Jeho pamflety Brief wider die Sabbather an einen guten Freund“/ “Dopis proti sabaterům jednomu dobrému příteli“ či jiná verze názvu tohoto jeho díla „Wider die Sabbather“/ Proti sabaterům“ z roku 1538 [Er behauptete, in Mähren hätten die Juden schon viele Christen beschnitten und zu dem Glauben verführt, dass der Messias noch nicht gekommen sei. Diese zum Judentum übergetretenen Christen hätten sich verpflichtet, die ganze Tora einzuhalten. Dies sei jedoch wegen der Tempelzerstörung 70 n. Chr. unmöglich. Um die Tora halten zu können, müssten die Juden erst den Jerusalemer Tempel wiederaufbauen, das Land Israel zurückerobern und die Tora dort zum allgemeinen Staatsgesetz machen. Dann müssten auch alle Proselyten dorthin umsiedeln. Man solle abwarten, ob das geschehe; falls nicht, sei die Lächerlichkeit ihrer Versuche erwiesen, Christen zum Einhalten der seit 1500 Jahren „verfaulten“ Tora zu bringen. / Tvrdil, že na Moravě (zřejmě jde o Moravu v České republice, má poznámka) židé obřezli již mnoho křesťanů a vedli (je) k víře, že Mesiáš ještě nepřišel. Tito křesťané přestoupení k Judaismu se zavázali dodržovat celou Tóru. Toto jest však kvůli zničení chrámu 70 po Kristu (tzn. anno Domini, česky léta Páně, tj. našeho letopočtu, má poznámka) nemožné. Aby mohli zachovávat Tóru, musí židé nejprve opět vystavět jeruzalémský chrám, dobýt zpět zemi Izrael a učinit tam Tóru jako všeobecný státní zákon. Pak by museli také všichni proselyté (tzn. konvertité k židovství, má poznámka) tam přesídlit. Člověk má počkat, jestli se tak stane; pokud ne, budiž absurdity jejich pokusu prokázání křesťanům dodržovávání 1500 roků "zkažené" Tóry přineseno. Viz https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ], „Von den Jüden und ihren Lügen“/„O židech a jejich lžích“ z roku 1543 [„Jawohl, sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen, sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, sauffen, leben sanft und wohl von unserm erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, das wir arbeiten und sie faule Juncker lassen sein. … sind also unsere Herren, wir ihre Knechte.“ … Dann fragte er: „Was sollen wir Christen nun tun mit diesem verdammten, verworfene Volk der Juden?“ Er schlug sieben Schritte als „scharfe Barmherzigkeit“ vor. … „Zum zweiten: daß man ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben ebendasselbe darin, das sie in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun wie die Zigeuner, auf daß sie wissen, sie seien nicht Herren in unserm Lande, wie sie rühmen, sondern in der Verbannung und gefangen, wie die ohne Unterlaß vor Gott über uns Zeter schreien und klagen. … Sorgen wir uns aber, daß sie uns an Leib, Weib, Kind, Gesind, Vieh usw. Schaden tun möchten, wenn sie uns dienen oder arbeiten sollten, weil es wohl zu vermuten ist, daß solch edle Herrn der Welt und bittre Wurme, keiner Arbeit gewohnt, gar ungern sich so hoch demütigen würden unter die verfluchten Gojim, so laßt uns bei gemeiner Klugheit der andern Nationen, wie Frankreich, Hispanien, Böhmen usw., bleiben und mit ihnen rechnen, was sie uns abgewuchert und danach gütlich geteilt, sie aber für immer zum Lande ausgetrieben. Denn, wie gehört, Gottes Zorn ist so groß über sie, daß sie durch sanfte Barmherzigkeit nur ärger und ärger, durch Schärfe aber wenig besser werben. Darum immer weg mit ihnen.“/ "Ano, uvěznili nás v naší vlastní zemi, nechají nás v potu tváře pracovat peníze a zboží získávat, proto sedí za kamny, zahálí, honosí se a krmí se pečenými hruškami, krmí se, žijí laskavě a klidně z námi vyrobeného zboží ulovíce nás a naše zboží skrz jejich prokletou lichvu, k tomu nás zesměšňují a plivají na nás, že pracujeme a oni mohou být hnilobnou nížšší šlechtou“ (německé slovo „Juncker“ zřejmě vzniklo z německých slov „junger Herr“ či Jungherr doslova česky „mladý pán“, viz https://de.wikipedia.org/wiki/Junker )    „takže jsou našimi pány, my jejich sluhové." … Pak se zeptal: "Co my křesťané máme teď dělat s tímto zatraceným, zavrhnutým židovským národem?" Navrhl sedm kroků jako "ostrou milosrdnost“. Za druhé: že člověk rozbije a zničí jejich domy shodně tomu, neboť oni provozují(německy doslova „ženou“, ve smyslu např. se za dobytkem. ziskem apod.) „rovněž to samé v tom, čemu se věnují“ (německy doslova „co ženou“) „v jejich školách. Proto si je člověk může dát“ (německy doslova činit)pod střechu nebo stáj něco jako cikány, na (to), aby věděli, že nejsou pány v naší zemi, jak se chválí, ale ve vypovězení a chyceni jako (ti), kteří bez upuštění před Bohem skrz nás zle křičí a lkají. … Starejme se, že by nám mohli činit škody na těle, ženě, dítěti, zdraví, dobytku, atd., když nám slouží nebo měli pracovat, protože se zřejmě lze domnívat, že takoví vznešení páni světa a zahořklí červi, přivyklí žádné práci, by se vůbec neradi tak vysoce znevážili mezi prokletými Góji“ (tzn. hebrejské slovo pro nežidy, má poznámka), „tak lze námi očekávat při společné chytrosti ostatních národů, jako Francouzi, Španělé, Češi atd. a s tím počítat, co si nám odlichvařili“ (tj. ve spisovné češtině „lichvou ukradli“) „a potom (si) dobře rozdělili, však navždy (bude) zpět dohnáno“ (německá předpona aus-, v češtině doslovně vy-, která je zde  použita podle mne Martinem Lutherem zřejmě v němčině neobvyklým způsobem v českém významu „dohnat zpět“ např. dobytek či v českém významu „vydat, vydávit“ apod.) „do“ (v němčině se německé sloveso „treiben“ pojí zásadně s německou předložkou „zu“, např. „zutreiben“ v češtině znamená hnát, nahánět ke komu/čemu, viz https://slovnik.seznam.cz/cz-de/?q=zutreiben ) „země. Neboť my (byli) (vy)slyšeni, (protože) Boží hněv je kvůli nim tak velký, že oni skrze smiřující milosrdnost jen zlostněji a zlostněji, skrz ostrost ale hůře“ (doslova německy meně dobře) „(na)jímají.“ (německy doslova verbují, např. do /své/ armády) „Proto navždy pryč s nimi.“ Zdroj: „Von den Juden und ihren Lügen“, von D. Martin Luther. Erstmals gedruckt zu Wittenberg. Durch Hans Lufft. M.D.XLIII. Gescannt von cOyOte.“/ „O židech a jejich lžích“, od Dr. Martina Luthera. Poprvé vytištěno pro Wittenberg. Skrz-nakladatelem Hansem Luftem. 1543. Oskenováno cOyOte/m/.“ Viz https://archive.org/stream/VonDenJudenUndIhrenLuegen/LutherMartin-VonDenJudenUndIhrenLuegen154318S._djvu.txt a dále viz:  https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] a další dílo tohoto Martina Luthera viz: Vom Schem Hamphoras und vom Geschlechte Christi“/ “O šem ha me po raš a o Kristově rodu“ („šem ha me po raš“ znamená hebrejsky doslova „jméno to z tady hlavní“, tj. jinak řečeno Boží Jméno) z roku 1544 [toto dílo Martina Luthera zde zřejmě navazuje ve svých úvahách na údajné obvinění židů vůči Ježíši z Nazeretu zřejmě Bohočlověku a Kristu, viz např. Bible Kralická, Nový zákon, Lukáš 11, 15 „Ale někteří z nich pravili: Skrze Belzebuba, kníže ďábelské, vymítá ďábly.“, viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk11.php a dále zřejmě zejména na opačné možné obvinění židů ze strany tohoto Ježíše viz např. Bible, Nový zákon Jan 8, 44. „Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce svého chcete činiti. On byl vražedlník od počátku …“, viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/J8.php a Martin Luther zde údajně měl dojít k závěru, že židé ztělesňují prasata a Martin Luther zde zároveň nazval židy tehdy tradičním a rovněž tak mezi výše uvedenými německými nacisty o cca 400 let později obvyklým způsobem „židovská svině“/“Judensau“ …“ tímto Ďáblem“/“diese Teufel“ … podle tohoto Martina Luthera jsou si dále židé, … , prasata a Ďábel obrazně rovní/ Judas, … Schweine und Teufel bildhaft gleich a dále židé měli být "spodinou všech otevřených padouchů, sbíhajících se společně z celého světa"/„Grundsuppe aller losen, bösen Buben, aus aller Welt zusammengeflossen“ a údajně … se měli srotit "jako Tataři a cikáni" (Tataři a Romovéi, popř. tuláci), aby křesťanské země vyzvídali a zrazovali, otrávovali vodu, kradli děti a záludně působili všechny druhy škod. / … hätten sich „wie die Tattern und Zigeuner“ (Tataren und Roma bzw. Nichtsesshafte) zusammengerottet, um die christlichen Länder auszukundschaften und zu verraten, Wasser zu vergiften, Kinder zu stehlen und hinterhältig allerlei Schaden anzurichten., viz https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] patří k nejvulgárnější protižidovské propagandě. Martin Luther byl vzdělaný a jistě upřímný křesťan, přesto upadl do pasti zhrzené lásky k Lidu Bible. Samozřejmě, že lidé méně inteligentní, nevzdělaní a mravně slabí upadnou do iracionální nenávisti k dříve obdivovaným Židům ještě snáze. Mnozí nacističtí vrazi vyrůstali v křesťanském prostředí prodchnutém úctou k Biblickému lidi, někteří uměli hebrejsky. Židé o tomto nebezpečí dobře vědí, nemají důvěru k těmto “přátelům” většinou z řad křesťanů, kteří ve svém svatém nadšení navíc ještě mnohdy usilují o křesťanskou misii mezi tolik obdivovanými a idealizovanými Židy. U bezvěrců pak může jít o snobismus, o touhu o přiživení se na bájných úspěších a vysněných ziscích. Zklamání přichází nevyhnutelně a s ním často i nenávist. Viz http://vera-tydlitatova.eblog.cz/nebezpecny-filosemitismus

Viz   

„Vůči českému husitství cítili někteří židé zprvu sympatie a husitská revoluce skutečně zprvu oslabila feudální společenské vazby a uvolnila některá omezení týkající se židů. Brzy však židé vystřízlivěli – husité rozpoutali na počátku 20. let 15. století“ (tj. kolem roku 1420 našeho letopočtu, má poznámka) „několik pogromů … „ (https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9_v_%C4%8Cesku )

"Konšelé pojali nešťastnou myšlenku, aby se všech vzdorů a odbojů zbavili usmrcením kněze Jana“ (Želivského, má poznámka) „a hlavních jeho přívrženců. Dne 9. března pozvali jej na radnici Staroměstskou pod záminkou porady … „" … Po malé chvíli vece purkmistr staroměstský: "Zdali již jsou přišli všickni, pro které jsme lístky rozeslali?" Na kladnou odpověď byli nově příchozí pozváni do sálu. "A kde je Jeroným Štol a Jíra rukavičník?" Ti dva tu ještě nebyli, což purkmistra velmi rozhněvalo a dal pro ně speciálně znovu poslat. Kdyby byli konečně všichni (a ono bylo zřejmě náramně důležité, aby nikdo nechyběl), obrátil se purkmistr Starého Města na Želivského, aby předložil návrhy ke smíření obce před tím, než se vytáhne do pole: "Milý kněže Jene, tebe jsou poslušni, přičiň se k tomu, abychom je smířili, než do pole vyjedem!" Ten s tím předem počítal a začal předčítat "z předem připravených destiček" stížnosti vlastní strany. Nevinná porada se začala pomalu, poznenáhlu měnit na cosi mnohem závažnějšího. "Chcete-li obec sjednati (to je autentický záznam Želivského slov), toto máte zachovati: neberte domů, vinic i jiných věcí, což jest komu veliká obec dala; a služebníků zkušených, Pánu Bohu i obci věrných, hanebně nelučte od sebe, zvláště Bzdinky, i jiných, neb nic jiného nesjednáte než že k větším kyselostem vzbouříte!" … Kdo to je Petřík Rezek? A co řekl? Jeden z radikálů. Zřejmě před pár dny skončil ve vazbě, jak jsme o tom slyšeli už od dějepisce Tomka: … i dotčený Rezek řekl: "Páni, proč já jsem ondy ve vězení byl? Ještě to vám pravím, a dá-li mi Pán Bůh, chci na tom umříti: že s těmi zrádnými pány a jinými protivníky nechci se zapisovati, dokavad neuzřím, že skutečně plní zákon Boží!" To byla ta pravá jiskra v sudu prachu. … těmito slovy podepsal definitivně Petřík (a případně i ostatní, pokud byli dotázáni) svůj ortel smrti, protože pak už bylo jenom dílem okamžiku: "Stůjte! Jste zatčeni!" Dopřejme si prosím originální znění: "Stuojte! Zjímáni jste!" … Jako poslední v řadě přece umírá naděje. Jak jenom mohl, tak se“ (Jan Želivský, má poznámka) „snažil purkmistrovi a radním jejich záměr rozmluvit s poukazem na možné hrozivé důsledky. "Probůh, rozmyslete se o to! O mou smrt by nic nebylo, ale sám neumřu. Vizte, co ještě z toho přijde!" Byla nějaká reakce na to varování? Odmítavá. Našla se už jenom chvíle na zpověď. "Odpusťte mi tedy ke knězi jíti!" … (autor této zprávy všechno zaznamenal). Nezapomněl ani na tato Janova slova: "Milý bratře, dá-li Bůh (obrátil se na svého zpovědníka), pros tam všechny kněze, ať s lidem, s těmi nebožátky ubohými až do poslední kapky krve věrně pracují a odradit se nedají." … po zpovědi“ (Jan Želivský, má poznámka) „jako první vyšel ze světnice nastavit katovi hlavu, neboť o tu hlavu celou tu dobu šlo. Neboť o ni šlo. "Sepnul ruce řekl: ´Otče nebeský, děkuji, žes mi dal od svých trpěti.´ A jak dále praví, kdož tu byli, pokorně se měl a beze všeho strachu pod meč hlavu naklonil. A kat nám pravil, že on klekl a sepnul ruce, a kat jemu řekl: ´Milý kněže Jene, dej mi ruce, ať je sváži, neboť bych nemohl jinak nic činiti.´ A tak mu svázal ruce a sťal hlavu jemu i jeho bratřím, a to léta od narození Syna Božího 1422“ (tj. našeho letopočtu, má poznámka) „v pondělí v den svatých Strachoty a Crhy." … Pozůstatky popraveného kněze pak musely být večer "pro ukrocení lidu" uzamčeny v kapli klášterního chrámu, ale při pohřebních obřadech druhého dne se pohnuté výjevy opakovaly: "Tu opět nevýslovný křik nastal a kněz jeden vzav hlavu Janovu, vstoupil na stolici a chtěl všem potvrditi a napomenouti, aby pomněli a skutečně plnili, co jsou dobrého z té hlavy slýchali, ale vida ten kněz přílišný zármutek v lidu, nemohl k nim slova promluviti. Neb tak veliké zarmoucení bylo v lidu, že některé jako napolo mrtvé vláčeli z kostela, a někteří jsou se zbláznili a v ložích leželi, nemocni jsouce. … Všecky ty výbuchy davové odvety způsobily hlavnímu městu podle jednoho pamětníka větší škody, "než kdy král Zikmund ležel okolo Prahy, maje lidu více nežli sto tisíc." Během honby na úkladné vrahy a jejich pomocníky byly vybity domy konšelů a jiných zámožných měšťanů. Záštiplné vlně neunikly ani příbytky universitních mistrů. Za své přitom vzal i Husův kostnický rukopis (spolu s dalšími vzácnými knihami z libráře Karlovy koleje). Těžká hodina udeřila i na staroměstské židovské ghetto - pogromy se konaly vzápětí i v Chomutově, Kutné Hoře a Písku. "Ta chasa obořila se na Židy a zloupila a pobrala jim všecko." A co oběti na životech? Prvního dne byli zabiti pouze dva novoměstští konšelé, ale už za dva dny nato poslal soudní tribunál nové převratové rady pod katovu sekyru dalších pět konšelů. Veškeren dosavadní prospěch husitství, všecka rozhodná vítězství Čechů nad nepřáteli počtem i silou mocnějšími, tudíž i všecky naděje do budoucího bezpečí zakládaly se na jedné výmince, na svornosti a součinnosti pražanů a táborů vůči cizincům. Ani Praha bez pomoci Žižkovy ani Žižka bez pomoci pražské nebyli by odolali velikým návalům spojeného křesťanstva. Po smrti kněze Jana“ (Želivského, má poznámka) „stal se Žižka pražanům z přítele nepřítelem, Pražané hledali sice v jiných spolcích náhradu za ztracení Žižky, ale nadarmo. Stalo se velikým pro husity štěstím, že zahraniční nepřátelé, ochromeni a omráčeni jsouce předešlými porážkami, nemohli se po několik let zotaviti k důraznějšímu podniku vůči Čechům. Celý tento článek dějin husitských, který sahá od smrti kněze Jana“ (Želivského, má poznámka) „do smrti Žižkovy, vyznačuje se na jedné straně nezdařilým usilováním vystrojiti novou do Čech výpravu, na straně druhé pak krutými bohužel rozbroji a boji vnitřními … „ (Pořad: Toulky českou minulostí  |  Stanice: ČRo Dvojka, Čas vysílání: neděle 08:04; repríza: čtvrtek 18:05 a pátek 4:00  |  Délka pořadu:  25 minut. Autor:  Josef Veselý, 222. schůzka: Smrt Jana Želivského, 3. října 1999 v 08:00, viz www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/222-schuzka-smrt-jana-zelivskeho--213749 )

21/07/2016 Martin Luther and his predecessors Czechs Hussites in relation to Judaism

Zprvu Martin Luther byl také velký milovník Židů, od nichž si nejdříve sliboval podporu svého reformačního úsilí. Nejprve se hlásil k Židům jakožto lidu Ježíše ve svém díle „Daß Jesus Christus ein geborener Jude war“/ “Ježíš Kristus rozeným židem byl“ či jiná verze názvu tohoto jeho díla „Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei“/ “Ježíš Kristus rozeným židem jest“  (Mit dieser Schrift reagierte Luther auf den katholischen Vorwurf, er habe die göttliche Zeugung und somit indirekt die Jungfrauengeburt und Gottessohnschaft Jesu geleugnet. Er hielt diesen Vorwurf für absurd und wollte ihn daher nicht bloß entkräften /Teil 1/, sondern auch „um anderer willen“ „etwas Nützliches“ schreiben /Teil 2/: „Ich will aus der Schrift erzählen die Ursachen, die mich bewegen, zu glauben, dass Christus ein Jude sei von einer Jungfrau geboren, damit ich vielleicht auch etliche Juden zum Christenglauben reizen möge.“ / Tímto přípisem Luther reagoval na katolické obvinění, že popřel božské zplození a tím nepřímo narození z panny a božské synovství Ježíše. Považoval toto obvinění za absurdní, a proto chtěl toto nikoliv pouze oslabit /Část 1/, ale také napsat "v zájmu druhých" "něco užitečného" /Část 2/: "Chci, z Písma“ /tj. křesťanské Bible, má poznámka/ „vyložit příčiny, které mě pohnuly, abych věřil, že Kristus byl Žid narozený z panny, tím bych mohl nalákat také některé Židy ke křesťanské víře.„). Když poznal, že se z Židů nestanou jeho luteráni, vybízel k pálení synagog a vyhánění Židů. Jeho pamflety Brief wider die Sabbather an einen guten Freund“/ “Dopis proti sabaterům jednomu dobrému příteli“ či jiná verze názvu tohoto jeho díla „Wider die Sabbather“/ Proti sabaterům“ z roku 1538 [Er behauptete, in Mähren hätten die Juden schon viele Christen beschnitten und zu dem Glauben verführt, dass der Messias noch nicht gekommen sei. Diese zum Judentum übergetretenen Christen hätten sich verpflichtet, die ganze Tora einzuhalten. Dies sei jedoch wegen der Tempelzerstörung 70 n. Chr. unmöglich. Um die Tora halten zu können, müssten die Juden erst den Jerusalemer Tempel wiederaufbauen, das Land Israel zurückerobern und die Tora dort zum allgemeinen Staatsgesetz machen. Dann müssten auch alle Proselyten dorthin umsiedeln. Man solle abwarten, ob das geschehe; falls nicht, sei die Lächerlichkeit ihrer Versuche erwiesen, Christen zum Einhalten der seit 1500 Jahren „verfaulten“ Tora zu bringen. / Tvrdil, že na Moravě (zřejmě jde o Moravu v České republice, má poznámka) židé obřezli již mnoho křesťanů a vedli (je) k víře, že Mesiáš ještě nepřišel. Tito křesťané přestoupení k Judaismu se zavázali dodržovat celou Tóru. Toto jest však kvůli zničení chrámu 70 po Kristu (tzn. anno Domini, česky léta Páně, tj. našeho letopočtu, má poznámka) nemožné. Aby mohli zachovávat Tóru, musí židé nejprve opět vystavět jeruzalémský chrám, dobýt zpět zemi Izrael a učinit tam Tóru jako všeobecný státní zákon. Pak by museli také všichni proselyté (tzn. konvertité k židovství, má poznámka) tam přesídlit. Člověk má počkat, jestli se tak stane; pokud ne, budiž absurdity jejich pokusu prokázání křesťanům dodržovávání 1500 roků "zkažené" Tóry přineseno. Viz https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ], „Von den Jüden und ihren Lügen“/„O židech a jejich lžích“ z roku 1543 [„Jawohl, sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen, sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, sauffen, leben sanft und wohl von unserm erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, das wir arbeiten und sie faule Juncker lassen sein. … sind also unsere Herren, wir ihre Knechte.“ … Dann fragte er: „Was sollen wir Christen nun tun mit diesem verdammten, verworfene Volk der Juden?“ Er schlug sieben Schritte als „scharfe Barmherzigkeit“ vor. … „Zum zweiten: daß man ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben ebendasselbe darin, das sie in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun wie die Zigeuner, auf daß sie wissen, sie seien nicht Herren in unserm Lande, wie sie rühmen, sondern in der Verbannung und gefangen, wie die ohne Unterlaß vor Gott über uns Zeter schreien und klagen. … Sorgen wir uns aber, daß sie uns an Leib, Weib, Kind, Gesind, Vieh usw. Schaden tun möchten, wenn sie uns dienen oder arbeiten sollten, weil es wohl zu vermuten ist, daß solch edle Herrn der Welt und bittre Wurme, keiner Arbeit gewohnt, gar ungern sich so hoch demütigen würden unter die verfluchten Gojim, so laßt uns bei gemeiner Klugheit der andern Nationen, wie Frankreich, Hispanien, Böhmen usw., bleiben und mit ihnen rechnen, was sie uns abgewuchert und danach gütlich geteilt, sie aber für immer zum Lande ausgetrieben. Denn, wie gehört, Gottes Zorn ist so groß über sie, daß sie durch sanfte Barmherzigkeit nur ärger und ärger, durch Schärfe aber wenig besser werben. Darum immer weg mit ihnen.“/ "Ano, uvěznili nás v naší vlastní zemi, nechají nás v potu tváře pracovat peníze a zboží získávat, proto sedí za kamny, zahálí, honosí se a krmí se pečenými hruškami, krmí se, žijí laskavě a klidně z námi vyrobeného zboží ulovíce nás a naše zboží skrz jejich prokletou lichvu, k tomu nás zesměšňují a plivají na nás, že pracujeme a oni mohou být hnilobnou nížšší šlechtou“ (německé slovo „Juncker“ zřejmě vzniklo z německých slov „junger Herr“ či Jungherr doslova česky „mladý pán“, viz https://de.wikipedia.org/wiki/Junker )    „takže jsou našimi pány, my jejich sluhové." … Pak se zeptal: "Co my křesťané máme teď dělat s tímto zatraceným, zavrhnutým židovským národem?" Navrhl sedm kroků jako "ostrou milosrdnost“. Za druhé: že člověk rozbije a zničí jejich domy shodně tomu, neboť oni provozují(německy doslova „ženou“, ve smyslu např. se za dobytkem. ziskem apod.) „rovněž to samé v tom, čemu se věnují“ (německy doslova „co ženou“) „v jejich školách. Proto si je člověk může dát“ (německy doslova činit)pod střechu nebo stáj něco jako cikány, na (to), aby věděli, že nejsou pány v naší zemi, jak se chválí, ale ve vypovězení a chyceni jako (ti), kteří bez upuštění před Bohem skrz nás zle křičí a lkají. … Starejme se, že by nám mohli činit škody na těle, ženě, dítěti, zdraví, dobytku, atd., když nám slouží nebo měli pracovat, protože se zřejmě lze domnívat, že takoví vznešení páni světa a zahořklí červi, přivyklí žádné práci, by se vůbec neradi tak vysoce znevážili mezi prokletými Góji“ (tzn. hebrejské slovo pro nežidy, má poznámka), „tak lze námi očekávat při společné chytrosti ostatních národů, jako Francouzi, Španělé, Češi atd. a s tím počítat, co si nám odlichvařili“ (tj. ve spisovné češtině „lichvou ukradli“) „a potom (si) dobře rozdělili, však navždy (bude) zpět dohnáno“ (německá předpona aus-, v češtině doslovně vy-, která je zde  použita podle mne Martinem Lutherem zřejmě v němčině neobvyklým způsobem v českém významu „dohnat zpět“ např. dobytek či v českém významu „vydat, vydávit“ apod.) „do“ (v němčině se německé sloveso „treiben“ pojí zásadně s německou předložkou „zu“, např. „zutreiben“ v češtině znamená hnát, nahánět ke komu/čemu, viz https://slovnik.seznam.cz/cz-de/?q=zutreiben ) „země. Neboť my (byli) (vy)slyšeni, (protože) Boží hněv je kvůli nim tak velký, že oni skrze smiřující milosrdnost jen zlostněji a zlostněji, skrz ostrost ale hůře“ (doslova německy meně dobře) „(na)jímají.“ (německy doslova verbují, např. do /své/ armády) „Proto navždy pryč s nimi.“ Zdroj: „Von den Juden und ihren Lügen“, von D. Martin Luther. Erstmals gedruckt zu Wittenberg. Durch Hans Lufft. M.D.XLIII. Gescannt von cOyOte.“/ „O židech a jejich lžích“, od Dr. Martina Luthera. Poprvé vytištěno pro Wittenberg. Skrz-nakladatelem Hansem Luftem. 1543. Oskenováno cOyOte/m/.“ Viz https://archive.org/stream/VonDenJudenUndIhrenLuegen/LutherMartin-VonDenJudenUndIhrenLuegen154318S._djvu.txt a dále viz:  https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] a další dílo tohoto Martina Luthera viz: Vom Schem Hamphoras und vom Geschlechte Christi“/ “O šem ha me po raš a o Kristově rodu“ („šem ha me po raš“ znamená hebrejsky doslova „jméno to z tady hlavní“, tj. jinak řečeno Boží Jméno) z roku 1544 [toto dílo Martina Luthera zde zřejmě navazuje ve svých úvahách na údajné obvinění židů vůči Ježíši z Nazeretu zřejmě Bohočlověku a Kristu, viz např. Bible Kralická, Nový zákon, Lukáš 11, 15 „Ale někteří z nich pravili: Skrze Belzebuba, kníže ďábelské, vymítá ďábly.“, viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk11.php a dále zřejmě zejména na opačné možné obvinění židů ze strany tohoto Ježíše viz např. Bible, Nový zákon Jan 8, 44. „Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce svého chcete činiti. On byl vražedlník od počátku …“, viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/J8.php a Martin Luther zde údajně měl dojít k závěru, že židé ztělesňují prasata a Martin Luther zde zároveň nazval židy tehdy tradičním a rovněž tak mezi výše uvedenými německými nacisty o cca 400 let později obvyklým způsobem „židovská svině“/“Judensau“ …“ tímto Ďáblem“/“diese Teufel“ … podle tohoto Martina Luthera jsou si dále židé, … , prasata a Ďábel obrazně rovní/ Judas, … Schweine und Teufel bildhaft gleich a dále židé měli být "spodinou všech otevřených padouchů, sbíhajících se společně z celého světa"/„Grundsuppe aller losen, bösen Buben, aus aller Welt zusammengeflossen“ a údajně … se měli srotit "jako Tataři a cikáni" (Tataři a Romovéi, popř. tuláci), aby křesťanské země vyzvídali a zrazovali, otrávovali vodu, kradli děti a záludně působili všechny druhy škod. / … hätten sich „wie die Tattern und Zigeuner“ (Tataren und Roma bzw. Nichtsesshafte) zusammengerottet, um die christlichen Länder auszukundschaften und zu verraten, Wasser zu vergiften, Kinder zu stehlen und hinterhältig allerlei Schaden anzurichten., viz https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] patří k nejvulgárnější protižidovské propagandě. Martin Luther byl vzdělaný a jistě upřímný křesťan, přesto upadl do pasti zhrzené lásky k Lidu Bible. Samozřejmě, že lidé méně inteligentní, nevzdělaní a mravně slabí upadnou do iracionální nenávisti k dříve obdivovaným Židům ještě snáze. Mnozí nacističtí vrazi vyrůstali v křesťanském prostředí prodchnutém úctou k Biblickému lidi, někteří uměli hebrejsky. Židé o tomto nebezpečí dobře vědí, nemají důvěru k těmto “přátelům” většinou z řad křesťanů, kteří ve svém svatém nadšení navíc ještě mnohdy usilují o křesťanskou misii mezi tolik obdivovanými a idealizovanými Židy. U bezvěrců pak může jít o snobismus, o touhu o přiživení se na bájných úspěších a vysněných ziscích. Zklamání přichází nevyhnutelně a s ním často i nenávist. Viz http://vera-tydlitatova.eblog.cz/nebezpecny-filosemitismus

See

„Towards Hussitism some Jews  felt at first sympathy and at first Hussite revolution really weakened feudal social ties and some limitations concerning Jews released. Soon however Jews disillusioned – Hussites unleashed at the beginning 20th years 15th century" (i. e. around year 1420 A.D ., my note) „ several pogroms  … „  (https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9_v_%C4%8Cesku )

"Councillors conceived unhappy idea, to relieve all resistances and revolts killing priest John" (Želivský, my note) „ and of the chief his supporters. In the day 9th March invited him on town hall of the Old Town under the guise of consultation  … After little moments burgomaster old town said: "Whether all already went, for which we distributed tickets? On positive answer new arrivals were invited into hall. "And where is Jerome Shawls and George Glovemaker?" Here those two had not been yet, which burgomaster angered very much and gave to send for them specially again. When they were finally all (and it was apparently enormously important, that nobody was missing), burgomaster of Old Town turned to Želivsky to submit a proposal to reconciliation municipality before it, than they would go into battle into field: "Dear priest John, they are submissive to you, try hard, so that you conciliated them, than we would go into battle!" He counted it in advance and started read "from in advance ready tablets" complaints of own party. Innocent conference started to change slowly, little by little on something much weightier. "If you want to arrange municipality (it is authentic record of Želivský words), this shall you preserve: not to take houses, vineyards and other things, which whom large municipality gave; and servants experienced, Lord God and municipality loyal, you do not shamefully expel apart, especially Bzdinka, and others, because nothing else you do not negotiate than that to greater acidness you make protests!"  … Who it is Peter Rezek? And what did he say? One of radicals. Apparently before couple of days he finished in detention, how we already heard about it from historiographer Tomek:  … and touched Rezek said: "Sirs, why other day in prison was I? Yet it I speak you, and God willing, I want on that die: that with those false Sirs and other adversaries I do not want register, so long as I do not behold that they are really performing God's law!" It was the right sparkle in barrel of dust.  … by the following words finally Petřík signed (and possibly even other, if they were asked) their verdict of death, because then act of moment already was only: "Stand still! You are under arrest!" Let us afford please original reading: "Stuojte (Stand)! Zjímáni jste (You are taken)!"  … Last in-line hope dies yet. How only he could, so" (John Želivský, my note) „ tryed talk out of burgomaster and councillors their intention with reference to possible threatening consequences. "By golly, change their mind about it! About my death nothing would be, but himself I will not die. Do you not know, what more from that it will come!" Was any reaction at it warning? Disapproving. Only moment already found on confession. "Forgive me therefore to go to priest!"  … (author of this news everything recorded). Did not forget even this John words: "Dear brother, God willing (turn to his confessor), beg all priests there, let them work faithfully with people, with those miserable poor ones until the last drop of blood and let them not give to discourage." … after confession" (John Želivský, my note) „as the first came out from room, set executioner head, because with this head all this time it was concerned. It was concenrned with it."Folded his hands he said: 'Heavenly Father, thank you that You gave to suffer me from mines.' 'A how further they say, who were here, he was to act submissively and without all fear he bent below sword the head. An executioner spoke us, that he knelt and he folded his hands, and executioner said him: 'Dear priest John, give me hands, let me bind them, because I could not do otherwise nothing.' 'So he bound him his hands and decapitated his head him and his brothers, and that was year from birth of Son of God 1422" (i. e. A.D ., my note) „ on Monday on a day of Saints Cyril and Methodius."  … Then in evening remains of executed priest had to be locked in chapel of monastic temple "for compress of people“, but at burial services in the following day the agitated scenes repeated: "Here again unspeakable outcry occurred and one priest took head of John, he stepped up on stool and he wanted to confirm to all and to warn, that they remembered and really observed, what was heard good from this head, but the priest saw excessive sorrow in people, he could not speak towards them words. Since so great sad was in people, that some as half dead pushed around from church, and some were mad and laid in bed, being ill.  … All those explosions of mass reprisals caused for metropolis according to one witness greater harms, "than when king Sigismund was lying around Prague, having people more than one hundred thousands." During pursuit on wilful killers and their assistants houses of councillors and of others wealthy townsmans were broken down. Even dwelling of college masters did not escape from hateful wave. By it also Constance manuscript of Hus (together with other valued books from library of Charles college) were destroyed. Heavy hour struck also on Old Town Jewish ghetto - pogroms were held soon after also in Chomutov, Kutná Hora and Písek. "That band inveighed against Jews and robbed of and took them everything." What about victims on lives? In the first day were killed only two New Town councillors, but already in two days after the court of new revolutionary counsel sent below ax of executioner other five councillors. All up to now profit of Hussitism, all resolute victories of the Czechs over enemies by count and by force more powerful, therefore also all hopes into future safety were based upon one condition, on concord and cooperation of inhabitants of Prague and Taborites towards foreigners. Neither Prague unassisted by Žižka neither Žižka unassisted by Prague would not resist great invasions of connected Christendom. After death of priest John" (Želivský, my note) „Žižka became the enemy for inhabitants of Prague from friend, Praguers sought indeed in other companies compensation for lost Žižka, but in vain. Great luck happened for Hussites that the foreign enemy crippled and stunned by previous defeats could not recreate to forceable enterprise towards the Czechs for a few years. All this article of Hussite history that extends from death of priest John" (Želivský, my note) „till death of Žižka is characteristic on the one hand as unsuccessful aspiration to organize new  expedition into Czechia, on the other side then unfortunately internal cruel dissension and fighting … „  (Programme: Toulky českou minulostí / Bummels in Czech past  |  station: ČRo two, time of broadcasting: Sunday 08:04; repeat: Thursday 18:05 and Friday 4:00  |  length of programme:  25 minutes. Author:  Joseph Veselý, 222nd meeting: Death of John Želivský, 3. October 1999 in 08:00, see www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/222-schuzka-smrt-jana-zelivskeho--213749 )

 

20/07/2014 zraelci se shromažďují na svazích aby sledovali a fandili, jak armáda svrhává bomby na Gazu.

Lidé pijí, občerstvují se a pózují pro selfie proti pozadí výbuchů, jak palestinských mrtvých počet roste v probíhající ofenzivě. Izraelci sedí na kopci, aby sledovali vzdušné útoky na Gazu, někteří přinášejí nápoje a lehké občerstvení, jak fandí výbuchům několik mil daleko.  Fotografie: UPI/Landov/Barcroft Media. Harriet Sherwood ve Sderotu. Neděle 20. července 2014 14.38 BST (tj. British Summer Time (BST) je britský letní čas, má poznámka). Naposledy změněno v neděli 20. července 2014 19.25 BST. Jak slunce začne zapadat přes Středomoří, skupiny Izraelců se shromažďují každý večer na vrcholky v blízkosti hranice Gazy, aby fandili, křičeli a pískali, jak bomby padají na lidi v pekelné válečné zóně několik mil daleko. Staré sedací soupravy, zahradní židle, rozbité autosedačky a obrácené přepravky poskytují sezení pro diváky.  Na jednom kopci houpačka byla připevněna na větve borovice, což umožňuje jejímu sedícímu jemně se houpat ve větru. Někteří přinášejí lahve piva nebo nealkoholických nápojů a občerstvení. V sobotu se skupina mužů choulí kolem shisha potrubí. Téměř všichni drží smartphony, aby zaznamenávali výbuchy nebo pózovali úsmívající se, možná s palci nahoru, pro selfie na pozadí černého kouře. Navzdory zprávám, že miliony Izraelců žijí v hrůze z raket Hamasu, to neodradí tyto kopců vrcholů válečné pozorovatele, jež blízkost Gazy staví do dosahu primitivních střel. Někteří přivádí své děti. V příhraničním městě Sderotu, které bylo zasaženo nesčetnými raketami z pásma Gazy v posledních letech, jedna rodina se shromaždí na vrchním patře balkonu, pokrytém izraelskou vlajkou a praporem armádní legendární Golanské brigády. Dům s válečným výhledem může dokonce mít prémiovou cenu v těchto dnech. Izraelský muž sleduje bombardování, jak sedí na staré pohovce vlevo na kopci ve Sderotu. Fotografie: UPI/Landov/Barcroft Media. Atmosféra předpokládaného vzrušení roste, jak soumrak padá, v očekávání, že ozbrojenci Hamasu zvýší raketovou palbu po přerušení jejich ramadánového půstu, a izraelská armáda odpoví silou. Dusot dělostřelby, záblesk exploze a oblak kouře jsou pozdravovány výkřiky souhlasu. "To je krása," říká jeden vnímavý divák. Shimrit Peretz, 19 (let stáří jejího věku, má poznámka), přišla se svým mimo službu vojenským přítelem Raz Sasonem, jehož armádní-vydaná útočná puška je přehozena přes jeho ramena. "Přišli jsme se podívat na bombardování," říká Peretz a dodává, že je to jejich čtvrtá návštěva kopce.  Mají v plánu zůstat několik hodin: "To je zajímavé."  Dvojice přinesla batoh naplněný lahvemi vody a sáčky s lupínky. Peretz říká, že ona se nestará o palestinské civilisty zasažené při bombardování; Sason nesouhlasí. Přes jeho obavy o nevinné zasažené v útoku, mladý branec voják si přeje, aby byl se svými kamarády přes hranice v Gaze. "Rád bych šel dovnitř, abych pomohl své zemi a pomohl vojákům uvnitř," říká. Vzhledem k dramatickým pohledům, mediální posádky přicházejí do oblasti, aby pokryli bojování. Na nedalekém kopci ošklivá scéna se vyvíjí. jak skupina izraelských mužů hrozí fotografovi, obviňuje jej z bytí "levicový".  Jsme varováni před žádáním o rozhovory, jak další fanda přichází nahoru. 

Viz https://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israelis-cheer-gaza-bombing

20/07/2014 Israelis gather on hillsides to watch and cheer as military drops bombs on Gaza.

People drink, snack and pose for selfies against a background of explosions as Palestinian death toll mounts in ongoing offensive. Israelis sit on a hill to watch air strikes on Gaza, some bring drinks and snacks as they cheer the explosions a few miles away. Photograph: UPI/Landov/Barcroft Media. Harriet Sherwood in Sderot. Sunday 20 July 2014 14.38 BST. Last modified on Sunday 20 July 2014 19.25 BST. As the sun begins to sink over the Mediterranean, groups of Israelis gather each evening on hilltops close to the Gaza border to cheer, whoop and whistle as bombs rain down on people in a hellish warzone a few miles away. Old sofas, garden chairs, battered car seats and upturned crates provide seating for the spectators. On one hilltop, a swing has been attached to the branches of a pine tree, allowing its occupant to sway gently in the breeze. Some bring bottles of beer or soft drinks and snacks. On Saturday, a group of men huddle around a shisha pipe. Nearly all hold up smartphones to record the explosions or to pose grinning, perhaps with thumbs up, for selfies against a backdrop of black smoke. Despite reports that millions of Israelis are living in terror of Hamas rockets, they don't deter these hilltop war watchers whose proximity to Gaza puts them within range of the most rudimentary missiles. Some bring their children. In the border town of Sderot, which has been struck by countless missiles from the Gaza Strip in recent years, one family gathers on a top-floor balcony, draped with an Israeli flag and banner of the army's legendary Golani Brigade. A house with a war view may even command a premium price these days. Israeli man watches the bombardment as he sits on an old sofa left on a hillside in Sderot. Photograph: UPI/Landov/Barcroft Media. An atmosphere of anticipatory excitement grows as dusk falls, in the expectation that Hamas militants will increase rocket fire after breaking their Ramadan fast, and the Israeli military will respond with force. The thud of shellfire, flash of an explosion and pall of smoke are greeted with exclamations of approval. "What a beauty," says one appreciative spectator. Shimrit Peretz, 19, has come with her off-duty soldier boyfriend, Raz Sason, whose army-issue assault rifle is slung across his shoulders. "We come to look at the bombing," Peretz says, adding that this is their fourth visit to the hilltop. They plan to stay several hours: "It's interesting." The pair have brought a backpack filled with bottles of water and bags of crisps. Peretz says that she doesn't worry about the Palestinian civilians caught in the bombing; Sason disagrees. Despite his concern for the innocents caught in the assault, the young conscript soldier wishes he was with his comrades across the border in Gaza. "I'd like to be going in, to help my country and help the soldiers inside," he says. Given the dramatic views, media crews are coming to the area to cover the fighting. On a nearby hilltop, an ugly scene develops as a group of Israeli men threaten a photographer, accusing him of being a "leftist". We are warned against asking for interviews, as another cheer goes up.

See https://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israelis-cheer-gaza-bombing

       

08/07/2016 Počátek spásy nebo konce světa při prezidentských volbách v dnešním Rakousku dle Filosofie rovnováhy. Nacismus jako důsledek křesťanské a židovské hereze?

V prvním kole v prezidentských volbách v Rakousku zvítězil dědic myšlenek německého nacismu „kandidát pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Norbert Hofer, podpořilo ho 36,4 procenta voličů, a expředseda strany Zelených Alexander Van der Bellen, který získal 20,4 procenta hlasů, reprezentanti vládních stran utrpěli debakl: kandidát sociálnědemokratické strany (SPÖ) kancléře Wernera Faymanna Rudolf Hundstorfer a uchazeč (její křesťanské) koaliční lidové strany (ÖVP) Andreas Khol získali shodně jen 11,2 procenta hlasů. Oba (tj. Norbert Hofer a Alexander Van der Bellen) se utkají ve druhém kole 22. Května“ 2016. (viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401427-hofer-necekane-zvitezil-v-prvnim-kole-prezidetskych-voleb-v-rakousku.html ) Podle mne zde probíhá v současné době zásadní ideový střet v současné nejčistší ideové podobě, čili střet mezi charitou a predací. Německý nacismus, který mimo jiné rovněž pocházel z Rakouska a jehož vůdcem byl rakouský občan Adolf Hitler, byl totiž v minulosti politickou stranou, která zavedla nejdokonalejší ochranu zvířat a přírody, které kdy byly v Evropě uzákoněny. Jinak řečeno i samotný Adolf Hitler ztělesňující zřejmě v současnosti Rakousko by se dnes musel v prezidentských volbách v Rakousku rozhodnout, jestli bude volit to, co v jeho duši bylo charitní (tj. Caritas), nebo naopak to, co v jeho duši bylo predátorské, tedy, zda bude volit Stranu zelených nebo naopak Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ), která je zřejmě alespoň z části nacistická, a dalo by se tak říci, že i sám Adolf Hitler by se nyní musel rozhodnout, zda v něm zvítězí strana charity či dobra nebo naopak predace či zla, jinak řečeno, jestli má Adolf Hitler jako predátor sloužit charitě nebo naopak charita v něm má sloužit predaci či jinak řečeno, jestli Satan slouží Bohu nebo Bůh slouží Satanovi. Jinými slovy lidé ztělesňující zvířata, která kolosálně po druhé světové válce trpěla v židovských a křesťanských porážkových průmyslových zemědělských velkochovech-současných křesťanských a židovských nacistických koncentračních táborech či lágrech zvířat, se budou v těchto volbách muset rozhodnout, zda se rozhodnou pro pomstu se zřejmě nacistickou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) a znovu budou chtít zavést nacistické koncentrační porážkové tábory lidí, především židů nebo naopak pro odpuštění a nápravu se Stranou zelených, jestliže rakouská Strana zelených slíbí zavést křesťanskou milosrdnost i vůči zvířatům (v duchu Biblických veršů:  Deuteronomium 32 35Má je pomsta i odplata, přijde včas a jejich noha zakolísá, den jejich běd se blíží, řítí se na ně, co je jim uchystáno.“  36Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit, až uzří, že ubývá sil, že je konec se zajatým i se zanechaným. viz http://www.biblenet.cz/b/Deut/32#v35 ), nebo jiného obdobného Biblického verše: Římanům 12: 19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ (viz http://www.biblenet.cz/b/Rom/12#v19 ). Jsem již řadu let členem Strany zelených a od svého narození jsem pokřtěným členem řimskokatolické církve a jsem také objevitelem Filosofie rovnováhy, jejímž jediným dogmatem je: FILOSOFIE ROVNOVÁHY, FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace). Zároveň je to zkouška především křesťanů ale i židů, aby konečně prohlásili za blud následující část učení Tomáše Akvinského-Sancti Thomae Aquinatis (1225 – 1274), katolického filosofa a teologa, který je církví považován za největšího křesťanského myslitele všech dob, SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3, Summa teologická I. část, 20. O BOŽÍ LÁSCE, 2. Zda (Bůh) miluje všechno, I ot. 20 čl. 2 k 3,: K třetímu se musí říci, že přátelství nelze míti, leč k rozumovým tvorům, v nichž nastává opětování lásky a společenství v dílech života a jimž bývá dobře nebo zle podle osudu a štěstí; jakož i k nim vlastně je blahovůle. Ale tvorstvo bez rozumu nemůže dospět k milování Boha, ani ke společenství v rozumovém a blaženém životě, jímž Bůh žije. Tak tedy Bůh tvory bez rozumu nemiluje ve vlastním smyslu láskou přátelskou, nýbrž jaksi láskou dychtivosti, pokud je zařizuje k rozumovým tvorům a také k sobě; ne jako by jich potřeboval, nýbrž pro svou dobrotu a náš prospěch. Neboť dychtíme po něčem pro sebe i pro jiné. V latině: Ad tertium dicendum quod amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus contingit esse redamationem, et communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire vel male, secundum fortunam et felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem irrationales non possunt pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et beatae vitae, qua Deus vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad seipsum; non quasi eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim aliquid et nobis et aliis. (viz http://www.cormierop.cz/Summa-teologicka-Icast.html a http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html ) Důsledkem výše uvedeného bludu Tomáše Akvinského je, že většina křesťanských církví, zejména katolická církev tvrdí na jedné straně, že jediný Bůh je láska (tj. charita), na druhé straně jim však nevadí a nijak neprotestují proti zemědělským porážkovým průmyslovým velkochovům – dnešním koncentračním táborům zvířat v současnosti ve velkém rozsahu mučícím a zabíjejícím hospodářská zvířata. Tato herese je zřejmě v rozporu s elementárním citem živých tvorů, zejména s elementárním lidským citem, a také v rozporu s evoluční teorií exaktní přírodovědy, podle které i zvířata a ostatní živí tvorové mohou postupně zdokonalit svůj rozum, a to zřejmě rychleji než lide, protože se mohou od lidí učit, a je to také v rozporu s nejméně s jednou Biblickou částí, např. Starý zákon, Genesis 3, 1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ (viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Gen&no=3 ), kde had, tedy zvíře mluvilo a mělo zřejmě tudíž i rozum, a je to také v rozporu s Biblickými verši Nového zákona, v evangeliu: Lukáš 10, 29Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ 30Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. 31Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. 32A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 33Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem;  34přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. 35Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘  36Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“  37Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“ (viz http://www.biblenet.cz/b/Luke/10#v29 ) Dále zkouška židů, jestli se pak z výše uvedených důvodů vzdají své touhy obnovit židovský chrám v původní podobě, která představovala největší a možná tudíž i nejkrutější jatka starověku, a jestli židé začnou chovat zvířata až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a jíst i přes zákaz Biblického Starého zákona mršiny, tj. hebrejsky „nevelot“ (Bible, Deuteronomium 14, 21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. , viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 ), Jinak můžeme čekat, že volby v Rakousku se v krátkém čase promítnou do voleb v Německu, zejména v Bavorsku, jako tomu bylo před druhou světovou válkou, a protože Německo je evropským vůdcem, tak nacismus opět může ovládnout Evropu a zřejmě tak může rozpoutat i novou světovou válku, zejména proti židům v Izraeli, jestliže by takováto nacistická Evropa poskytla islámským státům v okolí židovského Státu Izrael jaderné zbraně.

Můžeme např. čekat, že volby v Rakousku by se v krátkém čase mohli promítnout do voleb v Německu, zejména v Bavorsku, jako tomu bylo před druhou světovou válkou, a protože Německo je evropským vůdcem, tak nacismus by opět mohl ovládnout Evropu a zřejmě tak by také mohl opět rozpoutat i novou světovou válku, zejména proti židům v Izraeli, jestliže by takováto nacistická Evropa poskytla islámským státům v okolí židovského Státu Izrael jaderné zbraně. V prvním kole prezidentských voleb v Rakousku zvítězil dědic myšlenek německého nacismu, „kandidát pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Norbert Hofer, podpořilo ho 36,4 procenta voličů, a expředseda strany Zelených Alexander Van der Bellen, který získal 20,4 procenta hlasů, reprezentanti vládních stran utrpěli debakl: kandidát sociálnědemokratické strany (SPÖ) kancléře Wernera Faymanna Rudolf Hundstorfer a uchazeč (její křesťanské) koaliční lidové strany (ÖVP) Andreas Khol získali shodně jen 11,2 procenta hlasů. Oba (tj. Norbert Hofer a Alexander Van der Bellen)“ se utkali ve druhém kole 22. Května“ 2016. (viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401427-hofer-necekane-zvitezil-v-prvnim-kole-prezidetskych-voleb-v-rakousku.html ), Rakušané a Němci jsou tradičně podle mých vědomostí největšími ochránci zvířat a přírody v celé Evropě. Podle mé Filosofie rovnováhy zde probíhá v současné době zásadní ideový střet v současné nejčistší ideové podobě jako důsledek shora uvedeného křesťanského a židovského bludu, čili střet mezi charitou a predací. Německý nacismus, který mimo jiné rovněž pocházel z Rakouska a jehož vůdcem byl rakouský občan Adolf Hitler, byl totiž v minulosti politickou stranou, která zavedla nejdokonalejší ochranu zvířat a přírody, které kdy byly v Evropě uzákoněny. Jinak řečeno i samotný Adolf Hitler ztělesňující zřejmě v současnosti Rakousko by se dnes musel v prezidentských volbách v Rakousku rozhodnout, jestli bude volit to, co v jeho duši bylo charitní (tj. caritas), nebo naopak to, co v jeho duši bylo predátorské, tedy, zda bude volit Stranu zelených nebo naopak Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ), která je zřejmě alespoň z části nacistická a kde je vážné nebezpečí opětovného zavedení masové vraždění a mučení lidí, zejména židů, možná jako pomsta obdobnému současnému masovému vraždění a mučení zvířat a jiných živých tvorů vedená na Západě zejména většinou židů jako současnou nejmocnější Západní společenskou elitou. Zřejmě židé (protože radikální ortodoxní židé zřejmě věří, avšak podle mé Filosofie rovnováhy zřejmě chybně, zřejmě obdobně jako ateističtí Darwinisté, např. zřejmě většina nacistů o přírodě, že Biblický Starozákonní jediný Bůh v případě radikálních ortodoxních židů, resp. příroda v případě ateistických Darwinistů, resp. zřejmě většiny nacistů je masový vrah zvířat a lidí, tedy, že Biblický Starozákonní jediný Bůh, resp. příroda není láska ve smyslu charita, i když to doposud z taktických důvodů otevřeně nepřiznali, viz Bible, Starý zákon), (tj, zřejmě židé), kteří si byli vědomi této skutečnosti a především jim hrozícího nebezpečí, zřejmě zfalšovali výsledky druhého kola rakouských prezidentských voleb, aby ho vyhrál expředseda rakouské strany Zelených Alexander Van der Bellen, avšak dle rozhodnutí rakouského ústavního soudu se bude toto druhé kolo prezidentských voleb opakovat, viz „rakouský ústavní soud v pátek nařídil opakování druhého kola prezidentských voleb, vyhověl tak stížnosti Svobodné strany Rakouska (FPÖ) na porušení pravidel při sčítání hlasů, kandidát Svobodných Norbert Hofer těsně prohrál a jeho partaj“ (tj. jeho politická strana, pozn. autora) „následně výsledek květnové volby zpochybnila, … předseda ústavního soudu Gerhart Holzinger ve zdůvodnění rozsudku uvedl, že neexistují žádné indicie o tom, že by členové volebních komisí s odevzdanými hlasy manipulovali; stačí podle něj však to, že k něčemu takovému mohlo dojít, chybný postup se podle ústavního soudce týkal téměř 78 tisíc hlasů, což by vzhledem k těsnému rozdílu mezi kandidáty (31 tisíc hlasů) stačilo ke změně celkového výsledku.“ (viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/408151-volba-rakouskeho-prezidenta-neplati-rozhodl-soud.html ) .

08/07/2016 Beginning of salvation or the end of the world in the presidential elections in present-day Austria according to the Philosophy of Balance. Nazism as a result of Christian and Jewish heresy?

In the first round of the presidential election in Austria became (the first two) winners the heir of the ideas of German Nazism „the candidate of the right-wing populist Freedom Party of Austria (FPÖ) Norbert Hofer, he was supported by 36.4 percent of voters, and former chairman of the Green Party Alexander Van der Bellen, who won 20.4 percent of votes, representatives of the government parties suffered a debacle: candidate of the Chancellor Werner Faymann 's Social Democratic Party (SPÖ) Rudolf Hundstorfer and the candidate of the (its Christian) coalition People's Party (ÖVP) Andreas Khol gain both each just 11.2 percent of the votes.  Both (i.e. Norbert Hofer and Alexander Van der Bellen) will compete in the second round on 22nd May“. 2016 (see http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401427-hofer-necekane-zvitezil-v-prvnim-kole-prezidetskych-voleb-v-rakousku.html ) According to me in the present days  here there is fundamental ideological conflict in contemporary purest ideological form, so battle between charity and predation. German Nazism, which originated also among others from Austria and whose leader was an Austrian citizen Adolf Hitler, was in fact in the past a political party, that established the most advanced protection of animals and of nature that have ever been enacted in Europe. In other words now even Adolf Hitler himself embodying apparently in the present days  Austria should decide in presidential elections in Austria, if he chooses, what in his soul there was Caritas (i.e. charity), or contrarily, what in his soul there was predation,  thus, if he votes for the Green Party or contrarily for the Freedom Party of Austria (FPÖ), which is apparently at least partly Nazi, and one could say, that now even Adolf Hitler himself should decide, if party of charity, i.e. of goodness will prevail in him or contrarily predation and evil, in other words, if Adolf Hitler as predator should serve the charity or contrarily the charity in him should serve predation, or in other words, if Satan serves God or the God serves Satan. In other words people embodying animals, which suffered colossally after World War II in Jewish and Christian slaughter agricultural factory farms-contemporary Christian and Jewish Nazi concentration camps of animals, shall decide in these elections, if they opt for revenge of apparently Nazi Freedom Party of Austria (FPÖ) and they will want to establish the Nazi slaughter concentration camps of people, especially of Jews again, or contrarily for forgiveness and remedy of the Green Party, if the Austrian Green Party promissed to establish Christian mercy also in relation to animals (in the spirit of Biblical verses: Deuteronomy 32King James Version (KJV): 35 To me belongeth vengeance and recompence; their foot shall slide in due time: for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste. 36 For the Lord shall judge his people, and repent himself for his servants, when he seeth that their power is gone, and there is none shut up, or left. See https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Deuteronomy%2032 and  http://www.biblenet.cz/b/Deut/32#v35 ), or of other Biblical verse: Romans 12King James Version (KJV): 19 Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord. (see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Romans%2012 and http://www.biblenet.cz/b/Rom/12#v19 ). I am for many years a member of the Green Party and from my birth I am the baptized member of the Roman Catholic Church and I am also the discoverer of the Philosophy of Balance, of which only one dogma is:  PHILOSOPHY OF BALANCE, PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations). At the same time it is a test especially of Christians but also of Jews , that they ultimately declare as the heresy the following part of the teaching of Thomas Aquinas-Sancti Thomae Aquinatis, (1225 - 1274), Catholic philosopher and theologian who is considered as the greatest Christian thinker of all time by the church, SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3: Reply to Objection 3: Friendship cannot exist except towards rational creatures, who are capable of returning love, and communicating one with another in the various works of life, and who may fare well or ill, according to the changes of fortune and happiness; even as to them is benevolence properly speaking exercised. But irrational creatures cannot attain to loving God, nor to any share in the intellectual and beatific life that He lives. Strictly speaking, therefore, God does not love irrational creatures with the love of friendship; but as it were with the love of desire, in so far as He orders them to rational creatures, and even to Himself. Yet this is not because He stands in need of them; but only on account of His goodness, and of the services they render to us. For we can desire a thing for others as well as for ourselves. In Latin: Ad tertium dicendum quod amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus contingit esse redamationem, et communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire vel male, secundum fortunam et felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem irrationales non possunt pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et beatae vitae, qua Deus vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad seipsum; non quasi eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim aliquid et nobis et aliis. (see http://www.sacred-texts.com/chr/aquinas/summa/sum023.htm and http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html and  http://www.cormierop.cz/Summa-teologicka-Icast.html ) Result of the above mentioned heresy of Thomas Aquinas is, that most Christian churches, especially the Catholic Church claim on the one side, that only one God is love (i.e. caritas), however on the other side they do not bother about and they do not protest against agricultural slaughter factory farms - today's concentration camps of animals at present time in a large amount killing and torturing livestock. This heresy is apparently in conflict against elementary emotions of living creatures, especially against elementary human emotions, and also against the theory of evolution of exact natural science, according to which also animals and other living creatures can gradually improve their rational mind, i.e. reason, and it seems faster than humans, because they can learn from people, and it is also against at least one Biblical part, for example Old Testament, Genesis 3King James Version (KJV) Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? (see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Genesis%203 and http://www.biblenet.cz/app/b?book=Gen&no=3 ), where the serpent, thus animal spoke and so it had apparently also rational mind, i.e. reason, and it is also against Biblical verses of the New Testament, the Gospel: Luke 10King James Version (KJV) 29 But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour? 30 And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. 31 And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side. 32 And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. 33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him, 34 And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. 35 And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. 36 Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves? 37 And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise. (see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Luke%2010 and http://www.biblenet.cz/b/Luke/10#v29 ) It is also the test of the Jews, if then from the above mentioned reasons they abandon their desire to restore a Jewish temple in the original form, which represented the largest and possibly therefore the most cruel slaughterhouse of antiquity, i.e. of ancient times, and if the Jews start to breed animals until their natural death, on principle of their old age and to eat carrions, i.e. in Hebrew language “nevelot” also inspite of the ban of Biblical Old Testament (Bible, Deuteronomy 14King James Version (KJV), 21 Ye shall not eat of anything that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people unto the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk., see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Deuteronomy%2014 and http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 ). Otherwise we can expect, that in short time the elections in Austria will be reflected in the elections in Germany, especially in Bavaria, as it was before the World War II, and because Germany is the European leader, so Nazism can subjugate Europe again and apparently it can start also a new world war, especially against the Jews in Israel, if such Nazi Europe provides the Islamic States around the Jewish State of Israel with nuclear weapons.

We can fro example expect, that in short time the elections in Austria could be reflected in the elections in Germany, especially in Bavaria, as it was before the World War II, and because Germany is the European leader, so Nazism could subjugate Europe again and apparently it could start also a new world war, especially against the Jews in Israel again, if such Nazi Europe provides the Islamic States around the Jewish State of Israel with nuclear weapons. In the first round of the presidential election in Austria became the winner the heir of the ideas of German Nazism, „the candidate of the right-wing populist Freedom Party of Austria (FPÖ) Norbert Hofer, he was supported by 36.4 percent of voters, and former chairman of the Green Party Alexander Van der Bellen, who won 20.4 percent of votes, representatives of the government parties suffered a debacle: candidate of the Chancellor Werner Faymann 's Social Democratic Party (SPÖ) Rudolf Hundstorfer and the candidate of the (its Christian) coalition People's Party (ÖVP) Andreas Khol gain both each just 11.2 percent of the votes.  Both (i.e. Norbert Hofer and Alexander Van der Bellen)” competed in the second round on 22nd May“. 2016 (see http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401427-hofer-necekane-zvitezil-v-prvnim-kole-prezidetskych-voleb-v-rakousku.html ), according to my knowledge the Austrians and the Germans are traditionally the largest both animal rights and nature activists throughout Europe. According to my Philosophy of Balance in the present days here there is fundamental ideological conflict in contemporary purest ideological form as a consequence of the above mentioned Christian and Jewish heresy, so battle between charity and predation. German Nazism, which originated also among others from Austria and whose leader was an Austrian citizen Adolf Hitler, was in fact in the past a political party, that established the most advanced protection of animals and of nature that have ever been enacted in Europe. In other words now even Adolf Hitler himself embodying apparently in the present days  Austria should decide in presidential elections in Austria, if he chooses, what in his soul there was caritas (i.e. charity), or contrarily, what in his soul there was predation,  thus, if he votes for the Green Party or contrarily for the Freedom Party of Austria (FPÖ), which is apparently at least partly Nazi, and where there is a serious danger of reestablishment of mass murdering and torturing of people, especially of the Jews, possibly as revenge of similar contemporary mass murdering and torturing of animals and of other living creatures, which is led in the West especially by the majority of Jews as the contemporary most powerful Western social elite. Apparently the Jews (because the radical Orthodox Jews apparently believe, but according to my Philosophy of Balance apparently erroneously, apparently similarly as the atheistic Darwinists, for example as apparently majority of Nazis about nature, that in the case of radical Orthodox Jews the Biblical Old Testament only one God, virtually nature in the case of atheistic Darwinists, virtually of apparently majority of Nazis is mass murderer of both animals and people, thus that Biblical Old Testament only one God, virtually nature is not the love in the sense of charity, although they have not openly declared it from tactical reasons up to now, see Literature point 3) below), (i.e. apparently the Jews) who were aware of this fact and above all of the danger threatening them, apparently falsified the results of the second round of the Austrian presidential elections to win former chairman of the Austrian Green Party Alexander Van der Bellen, but according to the decision of the Austrian constitutional court the second round of presidential elections will be repeated, see „on Friday Austrian constitutional court ordered a repetition of the second round of the presidential elections, so it met the complaint of the Freedom Party of Austria (FPÖ) on violations of rules during the counting of votes, the candidate of the Freedom Party Norbert Hofer lost narrowly, and his party" (i.e. his political party, note of author) "challenged to the result of the May elections then ... in the reasoning of the judgment the chairman of the constitutional court Gerhart Holzinger stated, that there is no evidence, that the members of the electoral commissions manipulated the cast votes; however according to him it is sufficient (reason), that something like this could happen, according to the constitutional judge nearly 78 thousand votes was involved in a wrong procedure, which would be enough to change the total result due to the small difference between the candidates (31 thousand votes).” (see https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/408151-volba-rakouskeho-prezidenta-neplati-rozhodl-soud.html )

 

 
 

22/07/2016. Zastavte drcení kuřátek (slepic, má poznámka) k smrti pro vaječný průmysl.

Zveřejněno na mém facebook 22/07/2016. Zastavte drcení kuřátek (slepic, má poznámka) k smrti pro vaječný průmysl. Zastavme usmrcování velmi mladých mužských kuřátek, to znamená před velmi krátkou dobou narozené dětí slepic, protože většina z těchto kuřátek je rozemleta zaživa ve velkých mlecích strojích za účelem potravy slepičích samic uvězněných v malých klecích, to vše je za účelem slepičího plození co možná největšího počtu slepičích vajec prodávaných na trzích v Západních zemích, na příklad v mé domovské České republice v Evropě je největší zemědělskou firmou s obrovským vlivem na zemědělský trh tohoto našeho státu vlastněná Andrejem Babišem, který je i ministr financí ústřední vlády tohoto našeho státu, možná protože bratrem partnerky tohoto Andreje Babiše je Martin Herodes, jestli máme ještě čas, pak následujme řešení této otázky současnou Německou republikou v Evropě, protože tato Německá republika má nejmilosrdnější zákony na ochranu zvířat v Evropě (již) od doby druhé světové války, protože tyto zákony tehdy prosadil tehdejší nacistický vůdce tohoto Německého státu Adolf Hitler, dříve než se Jahve znovu pomstí lidstvu za tyto obě obrovské zbytečné smrt a bolest, když tento německý nacismus opět může v současnosti ovládnout Evropu, protože tato současná Německá republika je v současnosti nejsilnější stát v Evropě a i protože nacisti jsou v současnosti opět nejsilnější lidskou skupinou v Rakouské republice, tento Rakouský Stát byl domovský stát tohoto Adolfa Hitlera, protože tento Rakousky stát, jehož státním jazykem je rovněž německý jazyk, je sousedem tohoto Německého státu.

Viz zde

22/07/2016. Stop Grinding Chicks (of hens, my note) to Death for Egg Industry.

Published on my facebook 22/07/2016. Stop Grinding Chicks (of hens, my note) to Death for Egg Industry. Let us stop killing of very young male chicks, it means the before very short time born children of hens, because the majority of these chicks is minced alive in big grinding machines for the purpose of food of female-hens in prison in small cages, this all is for the purpose of hens-producing of the biggest possible number of hens-eggs sold on markets in the West-countries, for example in my domicile in the Czech Republic in Europe there is the biggest agriculture firm with the big influence on agricultural market of this our State owned by Andrej Babis, who is also the Finance Minister of the central government of this our State, possibly because the brother of the girl-friend of this Andrej Babiš is Martin Herod, if we have so long time, then we will follow the solution of the contemporary German Republic in Europe, because this German Republic has the most merciful Laws for animals-protection in Europe from the period of the Second World-War, because at that time the former Nazi leader of this German State Adolf Hitler enforced these Laws, before that than Yahweh will revenge on all the human kind for these big unnecessary both death and pain again, when this German Nazism can dominate Europe at present time again, because the contemporary German republic is the most powerful State in Europe at present time and also because the Nazis are the most powerful people group in Austrian republic at present time again, this Austrian State was the domicile-State of this Adolf Hitler, because this Austrian State, of which State-language is also the German language, is also the neighbor of this German State.

See here

   

24/06/0216 O odchodu Velké Británie z Evropské unie (Brexit) 

Gramaticky a obsahově nyní opravený mnou včera narychlo na této webové stránce zveřejněný aktuální článek, viz zde a původní článek zveřejněné na mém facebook 23.6. a 24.6.2016: Dnešní hlasování Britů o odchodu Velké Británie z Evropské unie není ve skutečnosti žádné zásadní pokušení mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a Ďáblem, resp. mezi charitou jako co možná nejmenší smrtí a bolestí a zřejmou necharitou jako o hodně větší než co možná nejmenší smrtí a bolestí, jak se nám ho v současnosti snaží zobrazovat největší např. židovská světová masmedia. Současnou největší zbytečnou smrtí a bolestí je současný holocaust zvířat v současných zemědělských průmyslových porážkových velkochovech masově mučících a vraždících zvířata. Jestli na světě existuje nějaká vyšší spravedlnost, tak pachatele a spolupachatele tohoto současného holocaustu zvířat musí stihnout zasloužený trest, pokud se včas nenapraví. Např. v České republice je zřejmě tímto největším provozovatelem těchto zemědělských průmyslových porážkových velkochovů zvířat, v nichž podle veřejně dostupných informací probíhá tento zvířecí holocaust, obchodní skupina Agrofert Andreje Babiše, jehož partnerka, příp. manželka se za svobodna jmenovala zřejmě Herodesová, protože její bratr se zřejmě jmenuje příjmením Herodes (viz literatura níže), největšími jatkami starověku byl zase údajně židovský chrám v Jeruzalémě, vzhledem k velkému počtu zvířecích obětí, které stanovila židovská Tóra, resp. Biblický Starý zákon, resp. Mojžíš, resp. židovský Bůh pro Izraelce, tedy i židy za každé i relativně malé provinění proti jeho příkazům. Z výše uvedeného plyne, že, i když v lidovém hlasování ve Velké Británii vyhraje rozhodnutí o odchodu Velké Británie z Evropské unie nebo o setrvání Velké Británie v Evropské unii, tak na tento zvířecí holocaust to nebude mít prakticky žádný bezprostřední vliv, jinak řečeno, ani v jednom z výše uvedených případů výsledků hlasování ve Velké Británii to hospodářská zvířata v těchto zemědělských průmyslových porážkových velkochovech nijak bezprostředně nepocítí, resp. jejich situaci to bezprostředně ani nezlepší, ani nezhorší. Protože jediným hmatatelným výsledkem Evropské unie, resp. jejího předchůdce Evropského společenství na poli současného zvířecího holocaustu bylo za cca 60 let jejich trvání, pokud mě paměť neklame, relativně malé rozšíření klecí, v nichž jsou chovány ve velkochovech slepice snášející vajíčka, a velmi částečné omezení rybolovu, na druhou stranu současná Evropská unie řeší z větší části záležitosti, které, ačkoliv jsou také důležité jako např. globální oteplování, třídění odpadů apod., nejsou zdaleka tak akutní zlo jako výše uvedený zvířecí holocaust, např. shora uvedená obchodní skupina Agrofert Andreje Babiše po vstupu České republiky do Evropské unie prakticky více méně ovládla v České republice zemědělský trh. Na druhou stranu většina Evropanů ví, že Německá říše Adolfa Hitlera, ačkoliv prováděla holocaust lidí, především židovský holocaust, tak tato Hitlerova říše uzákonila nejdokonalejší zákony na ochranu zvířat a ochranu přírody, které za celou světovou historii byly v Evropě uzákoněny a které zřejmě platí především v Západním Německu až do současnosti. Proto není možno říci, zda odchod Velké Británie z Evropské unie nějakým způsobem bezprostředně změní největší současné zlo v Západním světě, kterým je zvířecí holocaust, na druhé straně je však zřejmě možno říci, že by tento odchod Velké Británie posílil postavení fašistických stran v Evropě i v USA, tedy zřejmě v mém pojetí v delším časovém období přiblížil výše uvedený trest výše uvedené vyšší spravedlnosti za tento zvířecí holocaust, protože tito fašisté, resp. nacisté by zřejmě v delším časovém období začali více chránit zvířata, avšak v delším časovém období by mohlo začít masové vraždění lidí ze strany těchto fašistů, které by se však dle mé Filosofie rovnováhy zásadně nemělo týkat těch, kteří se snaží co možná nejvíce nepodílet se a bojovat proti výše uvedenému zvířecímu holocaustu. Celkový výsledek setrvání Velké Británie v Evropské unii, který by znamenal částečné, avšak z hlediska budoucnosti značně nejisté posílení postavení Evropské unie, či naopak výsledek odchodu Velké Británie z Evropské unie, který by dle mého názoru znamenal posílení fašistických, resp. nacistických poltických stran v Evropě i USA, tak nelze z hlediska množství tím způsobené budoucí zbytečné smrti a bolesti (lidí, zvířat i ostatních živých tvorů) v současnosti jednoznačně stanovit či s větší jistotou odhadnout. Proto dle mého názoru zásadní politický střet v současné Evropě není hlasování o odchodu Velké Británie z Evropské unie, který dle mého názoru představuje jakýsi zastírací manévr zatemňující pravé příčiny současného stavu Evropské unie (v České republice obdobné divadlo v současnosti zřejmě představují údajné spory ve vládní koalici po reformě české policie), ale situace v Rakousku, kde v prvém kole prezidentských voleb prakticky propadly tradiční politické strany křesťané a socialisté a do druhého kola prezidentských voleb postoupili pouze kandidáti rakouských Zelených a rakouských fašistů, obdobné tendence lze vidět v současném sporu německých křesťanských politických stran celoněmecké CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) a bavorské CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) v postoji k migrantům (viz http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/137755-seehofer-opet-sefem-bavorske-csu-valci-s-merkelovou-spor-se-vcera-vyostril/ ) a Německo je nejsilnějším státem v Evropě. (viz můj článek z 25.4.2016 „12) 25/04/2016 Počátek spásy nebo konce světa při prezidentských volbách v dnešním Rakousku dle Filosofie rovnováhy. Nacismus jako důsledek křesťanské a židovské hereze?“, viz http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm#ch12 ) Slovy Bible Lukáš 10, 38. I stalo se, když šli, že on všel do jednoho městečka. Žena pak jedna, jménem Marta, přijala jej do domu svého. 39. A ta měla sestru, jménem Marii, kteráž seděci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho. 40. Ale Marta pečlivá byla při mnohé službě. Kteráž přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že sestra má nechala mne samé sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž. 41. A odpověděv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých věcech. 42. Ale jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od ní. (viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk10.php ) Literatura: „Babiš tvrdí, že anonymní akcie v době udělení unijní dotace patřily jeho dětem a bratrovi Babišovy partnerky Martinu Herodesovi“, viz https://www.novinky.cz/domaci/403981-skoro-se-mi-tomu-nechce-verit-prohlasila-jourova-o-ztracenych-dokumentech-k-capimu-hnizdu.html

24/06/2016 About the exit of Great Britain from the European Union (Brexit)

Now corrected by me yesterday quickly on this web site published topical article, see here and original article published on my facebook 23/06/ and 24/06/2016: Today's voting of British persons on the exit of Great Britain from the European Union is in fact no principal temptaion between good and evil, between God and the Devil, virtually between charity as the least possible death and pain and not- charity as much more than the least possible death and pain, how at present time the greatest, for example Jewish world mass media try to show it to us. The contemporary largest unnecessary death and pain is the contemporary holocaust of animals in contemporary agricultural slaughter factory farms on a mass scale torturing and killing animals. If in the world there is some higher justice, so it must impose due punishment of the perpetrators and accomplices of this contemporary animals holocaust, if the perpetrators and accomplices do not change their ways in time. … see my article from 25th April2016 „12) 25/04/2016 Beginning of salvation or the end of the world in the presidential elections in present-day Austria according to the Philosophy of Balance. Nazism as a result of Christian and Jewish heresy? “, see http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm#ch12 ) In Biblical New Testament there are words: Luke 10, 38 Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village: and a certain woman named Martha received him into her house. 39 And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word. 40 But Martha was cumbered about much serving, and came to him, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? bid her therefore that she help me. 41 And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things: 42 But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. (see https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke10&version=KJV )


05/09/2016 Zastavte používání mláděcích telat pro býčí zápasy ve Španělsku

Zveřejněno na mém facebook 05/09/2016. Zastavte používání mláděcích telat pro býčí zápasy ve Španělsku. … Býčí zápasení je obvyklá tradice po celém Španělsku. Avšak ne všechny tradice mají trvat. Býčí zápasení zapříčiňuje krutou tělesnou a duševní bolest kolem 1000 býků každý rok. Ve Valmojadu ve Španělsku existuje jeden jedinečný rozdíl v jeho býčích zápasech. Namísto používání plně vzrostlých (tj. dospělých, má poznámka) býků, mláďata jsou vrhány do ringu. Tito dětští býci, kteří jsou tak mladí, že ještě plně neodvykli mateřskému mléku, nemají dokonce plně vzrostlé rohy, aby se bránili. Toto není boj, ale masakr.

Viz zde

05/09/2016 Stop Using Baby Calves for Bullfights in Spain

Published on my facebook 05/09/2016. Stop Using Baby Calves for Bullfights in Spain. … Bullfighting is a common tradition throughout Spain. However, not all traditions are meant to last. Bullfighting causes severe physical and mental pain to about 1,000 bulls every year. In Valmojado, Spain, there is one unique difference in its bullfights. Instead of using full grown bulls, calves are thrown into the ring. These baby bulls, who are so young they are not fully weaned off their mother’s milk, do not even have fully grown horns to defend themselves. This is no fight, but a massacre. 

See here

   

26/08/2016 Odsuďte popravu vlků

Zveřejněno na mém facebook 26/08/2016. Smečka 11 ohrožených šedých vlků je plánována na popravu, protože tato zvířata kořistila místní dobytek. Odsuďte (veřejně) tento barbarský plán a žádejte, aby více humánní řešení bylo nalezeno. ... Zatímco si cením potřebu chránit zájmy farmářů, ohrožené zvíře by nemělo být vyhlazeno pro jednání jak zamýšlela příroda. Tito tvorové jsou lovci, a hledají si potravu jediným způsobem jak znají. Vyhlazení přes 12 procent vlčí populace jednoduše, protože jsou obtíží, je barbarské. Prosím vymyslete více humánní řešení a uchraňte tyto zvířata od nepotřebné smrti. 

Viz zde

26/082016 Denounce wolves execution

Published on my facebook 26/08/2016. A pack of 11 endangered gray wolves is slated for execution because the animals have been preying on local livestock. Denounce this barbaric plan and demand that a more humane solution be found. ... While I appreciate the need to protect farmers’ interests, an endangered animal should not be exterminated for acting as nature intended. These creatures are hunters, and are finding food the only way they know how. Wiping out over 12 percent of the wolves’ population simply because they are a nuisance is barbaric. Please devise a more humane solution and spare these animals from a needless death.

See here

   

24/08/2016 Zachraňte Arktidu

Zveřejněno na mém facebook 24/08/2016. Vážený známý, resp. příteli. Níže přeposílám důležitou výzvu Greenpeace, kterou jsem podpořil, i když není zřejmě správné, aby došlo navždy k úplnému zrušení těžby ropy v Arktidě, tak Váš podpis by měl přispět k spravedlivějšímu jednání a smlouvě ropných společností s Inuity, místním polárním arktickým kmenem indiánů, tedy, aby ropné společnosti těžili ropu v Arktidě za co možná nejmilosrdnějších podmínek, jak vůči těmto Inuitům, tak i ostatním arktickým živým tvorů, jako jsou např. velryby apod., a k ochraně a harmonickému rozvoji celého životního prostředí na severním pólu, tj. Arktidě. Hrozba. Seismické výbuchy - proces vystřelování hlasitých zvukových explozí do oceánu za účelem nalezení ropy - ohrožují život v Arktidě. Veškerý život. Inuité z Clyde River v kanadském Nunavutu inspirovali globální hnutí Save The Arctic (Zachraňte Arktidu), aby se připojilo k jejich úsilí. V posledních dvou letech seismické výbuchy úspěšně zastavili, ale jejich arktický domov je stále v ohrožení. Společně musíme zajistit, aby nebezpečné seismické výbuchy nebyly v těchto křehkých vodách již nikdy znovu povoleny.  

Viz http://arctic-home.greenpeace.org/cs-cz/ 

24/08/2016 Save The Arctic

Published on my facebook 24/08/2016. Dear known, virtually friend. Below I resend important challenge of Greenpeace that I supported, even if is not apparently right, that forever the complete recall opetroleum extraction in Arctic happened, so your signature should contribute to righteous negotiation and agreement of oil companies with Inuits, local polar arctic tribe of Indians, thus, that oil companies extract petroleum in Arctic on the most merciful conditions, how towards to these Inuits, so also towards others arctic living creatures, as are e.g. cetacean etc., and to protection and harmonious development of all living environment on North Pole, i. e. Arctic. Threat. Seismal explosions - the process of shoot loud audible explosion into ocean with the view of finding petroleum - threaten life in Arctic. Seismic explosions - the process of shooting loud audible explosions into ocean for the purpose of finding petroleum - threaten life in Arctic. All life. Inuits from Clyde River in Canadian Nunavut inspired global movement Save The Arctic , to attached to their effort. In recent years two seismic explosions they successfully stopped, but their arctic home is still under threat. Together we must secure, that dangerous seismic explosions was not already allowed in this fragile waters never again.

See http://arctic-home.greenpeace.org/cs-cz/ 


   
Můj text na
www.spvzt.cz je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak.
       
     
Nahoru
Dále