SPVZT
 
WEB 2 LINK (ENTER KEY):
 Účetní, (podnikový)právník, nezapsaný mediátor
/
 (ENGLISH: Accountant, firm(lawyer), unregistered mediator) ( http://www.czechlawfirm.com/ )
     
WEB 1:
   
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
   
 FILOSOFIE ROVNOVÁHY/ PHILOSOPHY OF BALANCE
http://www.spvzt.cz/


cz ČESKY (detaily)

INDEX .PDF
gbun ENGLISH (details)

INDEX.PDF
       
raj
atom
Zahájí radikální muslimové brzy atomovou válku? Je evoluce přírody milosrdná? Porážková daň.
-
FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace). Problém je, jestli podstata přírody (charita či naopak predace) umožňuje obecně vrátit charitní jednání za charitní jednání.
-
Má pomsta proti Židům (Žid-hadům, ne Žid-andělům), kteří vládnou světu: ti, kdo působí jasně zbytečnou smrt a bolest, jsou ve sporu či ve válce se mnou či námi, kteří pokládají za jedinou pro mě či pro nás jasnou pravdu stálou povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti, zároveň v tomto sporu či válce jsem či jsme však stále povinni působit co možná nejméně smrti a bolesti těchto nepřátel. Jistá charito(tj. caritas)logie: co možná nejméně smrti a bolesti v určitý časový okamžik (Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16).
Will radical Muslims soon start atomic war? Is nature's evolution merciful? Slaughter tax.
-
PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations). Problem is if the substance of nature (charity or, on the contrary, predation) enables generally to return charitable action for charitable action.
-  
My revenge against the Jews (Jew-snakes, not Jew-angels) who rule the world: those who cause clearly unnecessary death and pain, they are in dispute or at war with me or us, who consider as only one to me or to us clear truth the permanent duty of everyone to cause the least possible death and pain, while during this dispute or the war I am or we are, however, still obliged to cause the least possible death and pain of these enemies. Sure charity(ie caritas)logy: the least possible death and pain at a certain point in time (Bible, Gen. 18:25, Prov. 10:2, 11:4, 1John 4:16).
Křesťané nemohou dobrovolně jíst a platit maso z židy a muslimy nucených velmi mučivých košer, popř. halal porážek, a to vyjma krajní nouze. Je velké zlo pro křesťany konvertovat k židovství či islámu, neboť dle mé zkušenosti lidé jako všežravci musí jíst malé množství masa. Je dovolené, aby tajní křesťané jedli košer/halal maso v krajní nouzi. Romuald Jakub Weksler-Waskinel jako přeživší holocaust, polský katolický ex-kněz, re-konvertovaný žid. Autor: Dalibor Grůza נוצרים לא יכולים לאכול ולשלם מרצון בשר של שחיטה כשרה או חלאלית שזאת מצוה ליהודים ולמוסלמים ושזאת אכזריות גדולה, חוץ מצורך קיצוני. זה רוע גדול של הנוצרים לעבור ליהדות או לאסלאם, כי מניסיוני, בני אדם כאוכלי הכל צריכים לאכול כמות קטנה של בשר. נוצרים סודיים יכולים לאכול בשר כשר/חלאלי בצורך קיצוני. רומואלד יעקב וקסלר-וסקינל כניצול שואה, כומר לשעבר קתולי פולני, יהודי שהתגייר מחדש. מחבר: דליבור גרוזה. Christians cannot voluntarily eat and pay meat from the Jews- and Muslims-forced very torturous kosher, virtually halal slaughters except for extreme need. It's big evil for Christians to convert to Judaism or Islam, because in my experience humans as omnivores must eat small amount of meat. It is allowed for secret Christians to eat kosher/halal meat in extreme need. Romuald Jakub Weksler-Waskinel as Holocaust survivor, Polish Catholic ex-priest, a re-converted Jew. Author: Dalibor Grůza
Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. Přátelský živý tvor je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů) části tímto jídlem málo zraněných rostlin, a pak v krajní nouzi vejce, či v krajní nouzi odebrané neporažené mléko a neporaženou krev zvířat a lidí, či v krajní nouzi zdechliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, a pak v krajní nouzi rostliny, vše vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, a výrobky výhradně z nich. Jedení medu, což někdy dělám, znamená zavraždění nějaké nepřátelské včely. Postní jídla pro hříšníky nyní i pro děti jsou ryby a drůbež (židovské Gefilte fiš a i šábesová kachna se šouletem-luštěninami, či křesťanské postní ryby a i postní kachna) a to dle mě jen za podmínky nikoliv mláďat a jejich milosrdného, resp. přinejmenším současného ekologického chovu a i jejich milosrdné porážky, ale lepší je jíst jejich zdechliny. Půst je omezení potravy, což má mít největší pozitivní přínos pro společnost živých tvorů a pro postící se jedince.
-
Jestliže také pro těhotné a kojící matky a děti nebude uzákoněno jako nynější povolení prodeje v obvyklých obchodech a v budoucnu s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních muslimů, jejichž náboženství jim zakazuje jedení zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito ortodoxní muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu. (Fermiho paradox, strašně vs. Darwin i T.Akvinský, vše viz níže)
-
Experiment: dobré krmení mého psa z masa jen trochou přirozeně uhynulých zdravých slepic, pes umřel jako zdravý v 14,5 let náhle na srdeční selhání (váha zdechlin-krmiva, chorobopis*), dravec-levičák, filantrop. Vs. Darwin: nemilosrdné podmínky druhů v evoluci, přežili nejsilnější, nejodolnější, nezabíjení až k alergickému šoku je likvidace dravců, neudržitelné nyní soužití člověka s přírodou, pravičácká selekce nejschopnějších, likvidace neúspěšných, slabších ne často smrt.
-
- http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm#EXPERT : Lékařská dokumentace z 29.6.2021, ošetřující veterinární lékař MVDr. Michal Vítek, - http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě, posty: Dalibor Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25
-
Má Filosofie rovnováhy (caritaslogie) je sekulární exaktní věda. Teorie filosofie by měly užívat exaktní (tj. měřitelné) vědecké pojmy, ne filosofické abstraktní pojmy. !!! Upozornění: nyní místo webové domény zmiňované v tomto filmu: filosofiierovnovahy.sweb.cz mé webové stránky se stejnými pod-odkazy mají jinou webovou doménu: http://www.spvzt.cz/ !!!
-
(Hřích) nemám žádné děti. Protože očekávám atomovou válku, jestli a protože naše společnost nebude charitnější, nyní zejména ve vztahu ke zvířatům. Každá necharitní civilizace ve Vesmíru, která uspěla uskutečnit výbuchy jako na Vesmírných hvězdách, se vyhubila v atomových válkách, proto nyní zřejmě neexistuje jiná Vesmírná civilizace v našem dosahu vyjma lidstva (Fermiho paradox). Hřích mít mrazák, přesto vraždit zvířata. (strašně vs. T.Akvinský, Suma proti pohanům, kniha tři, 112)
-
Mystika: Útočí na mě masožravci, jak nejedí maso, umírají hlady např. s kozlíkem lékařským, protože já jako 1 z mála lidí před smrtí, jejichž živé buňky ztělesňují všechny živé tvory, nejím maso dlouhý čas. Dokud nesním maso zdechliny, kdy naopak někdo umře milosrdně a pomsta také bude proti mně, to je neustálý, stále ostřejší boj, jestli dlouhý čas uspěji nahradit maso rostlinnou stravou, proto přežiji útoky hladových masožravců. 16.11, 2022. 3 smrti cesty: Spermatické buňky reguluje testosteron regulovaný archikortexem (tj. plaz-mozek člověka před smrtí), žid-hadi (ne žid-andělé) jsou v pekle archikortexu, kde 1)jedí ty nejslabší hady za plného vědomí (např. ve válce), 2)v případě opiátů (např. morfin, kozlík lékařský) jedí ty nejslabší hady v polospánku, 3)nejlepší je působit co nejméně smrti, bolesti, nejíst zabitá zvířata, kdy v pekle jedí tyto po šťastném, dlouhém životě nejslabší hady zemřelé ihned na infarkt.
-
Mediální partner: http://vegetarian.cz/ .
-
Vše výše viz: http://www.spvzt.cz/ ,
( http://www.czechlawfirm.com/ ),
https://www.facebook.com/dalibor.gruza/ ,
https://www.facebook.com/caritaslogie/ ,
https://www.facebook.com/caritaslogynews/ .

-
Česky: https://www.youtube.com/watch?v=YhOv47fQlRU&t=0s .
-
Film Copyleft 2012, text Copyleft 2024.
The perfect living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all living creatures. Friendly living creature has right also to eat only gradually in extreme need (especially from serious health reasons) parts of by this food little injured plants, and then in extreme need eggs, or in extreme need collected non-slaughtered milk and non-slaughtered blood of animals and humans, or in extreme need carrions of living creatures died of natural causes, on principle of old age, and then in extreme need plants, all always the most mercifully as possible bred and killed, and products purely from them. Eating honey, which I sometimes do, means murdering some enemy bee. Fasting foodstuffs for sinners now even for children are fish and poultry (Jewish Gefilte fish and also Shabbat duck with tscholent-legumes, or Christian fasting fish and also fasting duck) and as to me only under condition of not young-animals and of their merciful, virtually at least contemporary organic farming and also of their merciful slaughter, but it is better to eat their carrions. Fasting is food restricting, which shall have biggest positive benefit for society of live creatures and for the fasting individuals.
-
If also for pregnant and breastfeeding mothers and children the eating from dead animals of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age, possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law as the now permission of sale in usual shops and, in the future with the exception of extreme need, consistently enforced, which now seems very probable, so that orthodox Muslims, whose religion forbids them to eat carrions, become unorthodox Muslims, then otherwise these orthodox Muslims will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will die. (Fermi paradox, terribly vs. both Darwin and T.Aquinas, all see below)
-
Experiment: good feeding my dog from meat only a bit of naturally dead healthy hens, dog died as healthy in 14,5 years suddenly of heart failure (carrions food weight, medical record*), predator-leftist, philanthropist. Vs. Darwin: unmerciful conditions of species in evolution, the strongests,most resistants survived, not killing till allergic shock is predators liquidation, unsustainable now coexistence of human and nature, right-wing selection of fittests, liquidation of unsuccessfuls, weakers' not often death.
-
- http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm#EXPERT : Medical documentation from 29.6.2021, attending veterinarian MVDr. Michal Vítek, - http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě/Paradise begins with a scientific experiment in my garden, posts: Dalibor Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25
-
My Philosophy of Balance (caritaslogy) is secular exact science. Philosophy theories should use exact (ie measurable) scientific terms, not philosophical abstract terms. !!! Notice: now instead of my web domain mentioned in this film: filosofiierovnovahy.sweb.cz my web pages with the same sub-links have other web domain: http://www.spvzt.cz/ !!!
-
(Sin) I've no children. Because I expect atomic war if and because our society won't be more charitable, now mainly in relation to animals. Every uncharitable civilization in Universe which succeeded in realizing explosions as in Cosmic stars became extinct in atomic wars, therefore now there is apparently no other Cosmic civilization within our reach except humanity (Fermi paradox). Sin to have freezer, yet to murder animals. (terribly vs. T.Aquinas, Summa contra Gentiles, book three, 112)
-
Mystique: Carnivores attack me as they don't eat meat, starve to death, eg. with Valerian herb, because I, as 1 of the few people before death, whose living cells embody all living creatures, don't eat meat for long time. Until I eat meat of carrion, when on the other hand someone dies mercifully and revenge will also be against me, it's a constant, still increasingly sharper struggle if for long time I succeed in replacing meat with plant food, therefore I survive attacks of hungry carnivores. 16.11, 2022. 3 death ways: Sperm cells are regulated by testosterone regulated by archicortex (ie reptile-brain of human before death), Jew-snakes (not Jew-angels) are in hell of archicortex where 1)they eat weakest snakes in full consciousness (eg in war), 2)in case of opiates (morphine, Valerian herb) they eat weakest snakes half asleep, 3)it is best to cause the least death, pain, not to eat killed animals, when in hell they eat these after happy, long life weakest snakes died immediately of heart attack.
-
Media partner: http://vegetarian.cz/ .
See also: http://www.spvzt.cz/https://www.facebook.com/dalibor.gruza/ , https://www.facebook.com/caritaslogie/ .
-
English film Copyleft 2012-24: http://youtu.be/ibV-Fwh4sUc .


Copyleft 2012-24: Můj text na http://www.spvzt.cz/ a na zmíněných webových stránkách je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak, a audio soubory (viz http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ) jsou licencovány
zde za podmínek bezplatných webových aplikací (viz výše). / Copyleft 2012-24: My text on http://www.spvzt.cz/ and on the mentioned websites is licensed under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, unless stated specifically otherwise, and  audio files  (see http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ) are licensed here under the terms of free web applications (see above).
   

Nahoru/Up
Dále/Go on